OVĚŘENÍ PODPISU

Legalizace ověřuje, že žadatel listinu před úřední osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost uvedených údajů.  

CO POTŘEBUJI?

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince.
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva

KDY NEPROVEDEME LEGALIZACI?

 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři
 • jde-li o legalizaci elektronického podpisu podle zvláštního právního předpisu
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

SPRÁVNÍ POPLATKY

 • 50 Kč za jeden podpis
 • klient může být osvobozen od správního poplatku dle § 8 zákona 364/2004 Sb. o správních poplatcích pokud řádně, na základě čeho osvobození žádá (např. předloží průkazku ZTP…)

OVEŘENÍ LISTINY

Vidimace je ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani jejich soulad s právními předpisy.

KDY NEPROVEDEME VIDIMACI?

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f)
 • je-li předložená listina výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný zajišťovací prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o:
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpis

SPRÁVNÍ POPLATKY

 • formát předkládané listiny A5 nebo A4 – 30 Kč za každou započatou stránku
 • formát předkládané listiny A3 – 60 Kč za každou započatou stránku
 • klient může být osvobozen od správního poplatku dle § 8 zákona 364/2004 Sb. o správních poplatcích pokud řádně, na základě čeho osvobození žádá (např. stanovy zapsaného spolku)
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověření shody opisu kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy


pracoviště U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–15.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00

pracoviště IC Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–15.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–18.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00
placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz