Více informací naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol. Pokud potřebujete podrobnější informace, chcete si domluvit termín prohlídky či máte jakékoli jiné dotazy, neváhejte školu kontaktovat přímo.


Obecní základní školy

Škola si zakládá na individuálním přístupu k žákům a zdravém životním stylu. Škola vyučuje na prvním stupni programem s prvky Step by Step – Začít spolu. Angličtinu se žáci učí již od 1. třídy (od 3. třídy je jedna hodina s rodilým mluvčím), němčinu od 7. třídy. V rámci zvyšování kvality výuky je od 2. ročníku posilována výuka češtiny a matematiky. Samozřejmostí jsou speciální pomůcky, asistenti pedagoga, výchovný poradce a školní psycholog. Samostatná školní družina je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin.

Volnočasové aktivity a vybavení: sportovní, jazykové, taneční, hudební kroužky, školní dílna, keramická pec, dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště, divadelní sál, wifi připojení, odhlučněná jídelna (výběr ze dvou chodů), odborné učebny (PC, F-Ch, jazyková, kuchyňka)

Den otevřených dveří: 13. 3. 8–10.35 hodin otevřená výuka, 15–18 hodin v každou celou hodinu provází zájemce člen vedení a poskytujeme všeobecné informace o škole.

Spolek rodičů při ZŠ TGM: předsedkyně Mirka Karolová, spolekzstgm@seznam.cz, tel.: 602 524 270
Předsedkyně školské rady: Klára Cibulková, ciba.klara@gmail.com

Kontakt: 
Ortenovo náměstí 34
tel.: 732 401 198
email: rychtr@zstgm7.cz
www.zstgm7.cz

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Klíč k poznání. Jeho cílem je poskytnout dětem základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a praktickému jednání. I proto realizuje zajímavé a pro děti lákavé celoškolní projekty a společné akce, kde žáci uplatňují a rozvíjejí získané znalosti a dovednosti, ti starší také pomáhají s jejich organizací. Stejný cíl sleduje zajímavá nabídka volitelných předmětů zaměřených na sport, umění, přírodu, poznávání Prahy atd. Škola nabízí výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.

Od 6. ročníku mohou žáci se zájmem o matematiku, zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii studovat ve specializované třídě se zaměřením na přírodovědné předměty. Žáci pracují pod vedením aprobovaných učitelů v učebně s nejmodernějším technickým vybavením.

Na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické podpory je věnována speciální péče dětem se specifickými poruchami učení. Na škole pracují čtyři sdílené asistentky pedagoga a školní asistentka pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pedagogy a třídy pravidelně navštěvuje psycholog.

Volnočasové aktivity: kroužky jazykové, výtvarně-pracovní, sportovní, dramatický kroužek, vaření, florbal, taneční kroužek, kroužek skupinových her, čtenářský klub, klub deskových her. 

Vybavení: dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, školní aula, knihovna (studovna), učebna informatiky, pracovna fyziky a chemie s měřicími systémy PASCO, cvičná školní kuchyňka, školní dílna. 

Dny otevřených dveří: 7. 3. a 21. 3. 8–11 hodin doprovázejí žáci školy, 15–18 hodin v každou celou hodinu doprovází člen vedení školy, v 18 hodin večerní prohlídka s ředitelkou školy

Předseda školské rady: Petr Diviš, viva.diva@volny.cz

Kontakt: 
Tusarova 790/21
tel.: 220 809 965
email: skola.tusarova@seznam.cz
www.skolatusarova.cz

Školní vzdělávací program Škola pohody, tedy bez zbytečného stresu, napětí, nervozity. V každém ročníku nabízí škola jednu třídu zaměřenou na hudební výchovu (v 1. ročníku 2 hod./týden, od 2. ročníku + 2 hod. sborového zpěvu). Výuka anglického jazyka od 1. ročníku + možnost konverzace s rodilým mluvčím. Škola je jako jediná v Praze 7 bezbariérová. Na škole pracuje celkem sedm asistentek a speciální pedagog. Během školního roku pořádá škola celou řadu mimoškolních akcí za účasti rodičů. Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK, jež zde testuje některé fakultní projekty i studijní materiály. Školní družina je v provozu od 6.45 do 17.30 hodin, možnost snídaní ve škole. 

Volnočasové aktivity a vybavení: knihovna, výtvarný ateliér, keramická dílna a dvě pece, tělocvična na míčové hry a gymnastiku, venkovní osvětlené hřiště s umělým povrchem, 37 kroužků, interaktivní tabule, každoročně letní školka o prázdninách.

Odpolední setkání budoucích prvňáčků a rodičů s vedením školy: 20. a 21. 3. 14–17 hodin

Předsedkyně školské rady: Mgr. Miroslava Müllerová, mullerovamirka@seznam.cz

Kontakt: 
Umělecká 8
tel.: 602 250 101
email: fzsumelecka@seznam.cz
www.fzsumelecka.cz

Škola vyučuje dle školního vzdělávacího programu 3in (invence, inspirace, investice), který zdůrazňuje činnostní ráz vyučování a pozitivní hodnocení, orientaci na osobnost žáka a vede k přirozené diferenciaci ve vyučování. Cíleně jsou zapojovány efektivní metody a formy práce s dětmi, a to od projektového vyučování přes experimenty po praktické ověřování dovedností a vědomostí. Jako fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je ZŠ Korunovační dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů se zaměřením na využití moderních technologií a metod ve výuce. Aktuálně zde běží projekty s podporou EU a HMP zaměřené na spolupráci učitelů, kreativní výchovu, projektovou výuku, multikulturní výchovu a rozšířenou péči o děti s dílčím výukovým oslabením a pro děti s odlišným mateřským jazykem. Od 2. ročníku výuka angličtiny a od 7. ročníku výuka německého a francouzského jazyka volitelně. Informatika od 4. ročníku. Škola je spoluzakladatelem komunity Tvořivá škola (metody činnostního učení, důraz na propojení předmětů, výuka k tvořivosti, vedení žáků ke kulturnosti). Ve škole jsou tři speciální pedagogové a 14 asistentů pedagoga. V rámci rozšířené péče o děti s dílčím výukovým oslabením a s odlišným mateřským jazykem škola poskytuje skupinovou reedukaci, individuální doučování, asistenty pedagoga a nácvik rozvoje grafomotoriky. Od roku 2012 zde funguje přípravná třída a od roku 2015 otevírá škola jednu první třídu s programem Montessori.

Volnočasové aktivity: výtvarné kluby, keramika, výuka moderního tance, angličtina, výuka hry na hudební nástroje, kreativní, sportovní, historický kroužek zdarma v rámci školní družiny. Provoz školní družiny 6.30–18 hodin.

Vybavení školy: Ateliér, keramická dílna, aula, moderní PC pracovna, interaktivní tabule, gymnastický sál a tělocvična, hřiště ve vnitrobloku, moderní školní kuchyňka a stravovací zařízení, dvě nové laboratoře pro výuku předmětů chemie, přírodopis a fyzika. Ve škole jsou aktivní dva spolky rodičů.

Dny otevřených dveří: 6. 2. a 6. 3. 8–11.40 hodin otevřená výuka, 16–18 hodin setkání předškoláků a informační schůzka s vedením školy
15. 5. 16–18 hodin aktivity pro děti, hry, informace pro rodiče

Předsedkyně spolku Korunka: Ing. arch. Zuzana Novotná, spolekkorunka@seznam.cz
Předsedkyně školské rady a spolku rodičů Montessori Korunka: Dita Castrillo, info@mufankov.cz, tel.: 777 836 071

Kontakt: 
Korunovační 8
tel.: 731 189 723
email: komrska@korunka.org
www.korunka.org

Základní škola Fr. Plamínkové je základní školou s rozšířenou výukou jazyků s dlouholetou tradicí. Ve škole je kladen důraz na kvalitní všeobecné vzdělání a rozvoj kompetencí pro 21. století. Učitelé ve výuce kombinují klasické i moderní metody tak, aby jejich výuka maximálně rozvíjela schopnosti a dovednosti žáků.

Škola nabízí nadstandardní počet hodin povinné výuky cizích jazyků již od 1. ročníku. Od 5. ročníku je výuka vybraných předmětů vedena v anglickém jazyce metodou CLIL (pracovní činnosti, hudební výchova, Culture and Media Studies). Od 6. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Pořádány jsou každoroční zájezdy do zahraničí včetně výměnných pobytů. Škola má vlastní školní poradenské pracoviště a působí zde i školní psycholog. Pro žáky 1.–4. ročníku jsou zavedeny školní uniformy. Pro školní rok 2019/2020 se otevřou dvě první třídy.

Volnočasové aktivity a vybavení: nově zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna, školní družina i školní klub, jazykově orientované zájmové kroužky vedené českými i rodilými mluvčími, sportovní kroužky v českém i anglickém jazyce; venkovní třída, nově zrekonstruovaná počítačová učebna, všechny třídy jsou vybaveny počítačem, projektorem či interaktivní tabulí, dvě tělocvičny, školní hřiště, keramická dílna a pec, anglická, cizojazyčná a česká knihovna. Při škole funguje spolek rodičů, informace na webu školy. 

Den otevřených dveří: 11. 3. 9–17 hodin možnost vstoupit do všech hodin, 10.30 a 15.30 hodin informace vedení školy k dotazům v jídelně školy, prohlídka školy s doprovodem žáků, možný vstup do výuky a dvě setkání s ředitelkou, která odpoví na všechny dotazy. Setkání s budoucími prvňáčky bude v červnu. Více informací na webu.

Předsedkyně školské rady: Jana Skalková, skalkova.j@gmail.com

Kontakt: 
Františka Křížka 2
tel.: 733 106 029
email: maceckova@plaminkova.cz  
www.plaminkova.cz

Škola klade důraz na jazykové znalosti, zavádění moderních technologií do výuky, systematické rozvíjení osobnostně sociálních dovedností žáků a na individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků. Matematika se vyučuje dle principů metody profesora Hejného, od 1. třídy probíhá výuka angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk je vyučován od 6. třídy (na výběr němčina, ruština, francouzština, španělština). Od 3. třídy mají žáci možnost volby mezi předměty angličtina plus a matematika plus. V rámci poradenského týmu působí na škole speciální pedagog, školní terapeut a asistenti pedagoga.

V budově na Strossmayerově nám. 4 se otevírá vedle tříd se všeobecným programem také jedna třída s výukou některých předmětů v anglickém jazyce, v budově Letohradská 1 funguje třída s prvky intuitivní a waldorfské pedagogiky a nově v budově U Uranie 14 specializovaná třída pro žáky se specifickými potřebami učení. Výuka začíná v 8.30 hodin.

Volnočasové aktivity a vybavení: florbal, stolní tenis, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, kroužek Věda nás baví, Intellectus, horolezectví, Odpolední anglický klub, flétna, vaření, dramatický kroužek, program Ped Academy; keramické dílny, sportovní hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a gymnastická hala, stolní tenis a fotbal na chodbách, odborné učebny, wifi, interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, žákovská dotyková zařízení.

Den otevřených dveří:
Strossmayerovo nám.: 26. 2. 8.30–14 hodin a od 15.30 hodin projekt Těšíme se na školu              
U Uranie 27. 2. 8.30–15 hodin; Letohradská 27. 2. od 17 hodin

Budete moci nahlédnout přímo do výuky, pohovořit s pedagogy nebo přímo s vedením školy.
V 10, 14 a 16 hodin je pro zájemce sraz vždy u recepce školy.

Předseda školské rady: Jan Charvát

Kontakt: 
Strossmayerovo nám. 4, tel.: 604 279 586, sekretariat@zs-stross.cz
Letohradská 22, regina.rozkosova@zs-stross.cz 
U Uranie 14, bozena.palusgova@zs-stross.cz
www.zs-stross.czwww.letohradska.cz

(ZŠ zřízená MČ Praha Troja) Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s motivačním názvem „TROJA: Tvořivě, Radostně, Odpovědně, Jednotně, Aktivně“. Vzdělávací program má dvě základní priority – výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a přípravu žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, kde dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výsledků. Hodiny anglického jazyka máme ve všech třídách půlené. Od 1. ročníku je v hodinách hudební výchovy výuka hry na flétnu. Škola nabízí široký výběr zájmových kroužků a organizuje 2x ročně výjezdy na školy v přírodě, z toho jarní na kolech a týdenní zimní pobyt s lyžemi. V rámci možností integruje děti se specifickými poruchami učení. Nabízíme i službu speciálního pedagoga, který se věnuje nejen dětem se SPU, ale také dětem s mimořádným nadáním.

Trojská 110, tel: 602 953 575, zstrojska@atlas.cz, www.zstrojska.com

Soukromé základní školy

Církevní základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, jejímž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. Škola je určena pouze žákům 1. stupně. Škola je rodinného typu, má pouze po jedné třídě v každém ročníku. Na škole funguje také přípravná třída. Od 1. do 5. třídy vyučuje výtvarnou výchovu výtvarník dvojjazyčně s rodilým mluvčím. V každé třídě je přítomen asistent pedagoga. Na škole pracuje několik speciálních pedagogů, což umožňuje zajišťovat odborně podpůrná opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole probíhají jednou měsíčně biblické hodiny s evangelickým farářem a čtyři bohoslužby za rok, dvě na půdě školy a dvě v patronátním sboru U Jákobova žebříku. 

Volnočasové aktivity a vybavení: grafický, keramický, hrnčířský, hudební a dramatický kroužek, florbal, angličtina, kroužek náboženství, kroužek pedig – moderní košíkářství a ruční práce, škola v přírodě, pobyt na horách, školní knihovna, zahrada, sportovní hřiště s umělým povrchem, pingpongový stůl, malá horolezecká stěna, v každé třídě interaktivní tabule.

Den otevřených dveří: 6. 2. Škola nanečisto – dopolední blok 8.15–12 hodin, odpolední blok 14–17 hodin
Registrace a více informací na webu školy v sekci Pro rodiče – Den otevřených dveří

Předseda školské rady: René Fischer, rene@fischerovi.eu

Kontakt: 
Rajská 3
tel.: 603 957 518
email: bratrska@seznam.cz
www.bratrska.cz