Více informací naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol. Pokud potřebujete podrobnější informace, chcete si domluvit termín prohlídky či máte jakékoli jiné dotazy, neváhejte školu kontaktovat přímo.


 

Obecní základní školy

Škola si zakládá na individuálním přístupu k žákům a zdravém životním stylu. Škola vyučuje na prvním stupni programem s prvky Step by Step – Začít spolu. Angličtinu se žáci učí již od 1. třídy (od 3. třídy je jedna hodina s rodilým mluvčím), němčinu od 7. třídy. V rámci zvyšování kvality výuky je od 2. ročníku posilována výuka češtiny a matematiky. Samozřejmostí jsou speciální pomůcky, asistenti pedagoga, výchovný poradce a školní psycholog. Samostatná školní družina je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin.

Volnočasové aktivity a vybavení: sportovní, jazykové, taneční, hudební kroužky, školní dílna, dvě tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, divadelní sál, wi-fi připojení, odhlučněná jídelna (výběr ze dvou chodů), odborné učebny (PC, F-Ch, jazyková, kuchyňka)

Předsedkyně školské rady: Klára Cibulková
Spolek rodičů při ZŠ TGM: předsedkyně Mirka Karolová

Den otevřených dveří: pravděpodobně online formou (plus virtuální prohlídka). Datum a čas budou upřesněny.

Ortenovo náměstí 34
tel.: 732 401 198
email: rychtr@zstgm7.cz
www.zstgm7.cz

ZŠ Tusarova je škola s dlouhou a dobrou tradicí. Svou historii začala psát v roce 1897. Z titulu instituce určené pro získávání základního vzdělání usiluje nejen o komplexní přípravu žáků pro další studium a následné profesní uplatnění, ale především pro získání orientace v běžných životních situacích a při praktickém jednání. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Klíč k poznání. Škola pro děti organizuje zajímavé a lákavé celoškolní projekty a společné akce, kde získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit a rozvíjet. Starší žáci zhusta pomáhají s jejich organizací, aby posílili své kompetence praktického charakteru. Stejný cíl sleduje také zajímavá nabídka volitelných předmětů zaměřených na sport, umění, ekologii, média, poznávání Prahy atd. V jazykové oblasti je v nabídce výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny, v září 2020 přibyla španělština. Od 6. ročníku mohou žáci se zájmem o matematiku, zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii studovat ve specializované třídě se zaměřením na přírodovědné předměty. Žáci pracují pod vedením aprobovaných učitelů v učebně s nejmodernějším technickým vybavením. Na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické podpory je věnována speciální péče dětem se specifickými poruchami učení. Na škole pracuje pět asistentek pedagoga, dvě školní asistentky a dvojjazyčná asistentka pro děti s odlišným mateřským jazykem. Pedagogy a třídy pravidelně navštěvuje psycholog.

Pro režim distančního vyučování je na škole zvolena platforma Učebny Google Classroom a žáci i učitelé se její možnosti naučili dobře ovládat a využívat. Tento způsob výuky samozřejmě přináší jistá úskalí, především v bezprostřední komunikaci mezi účastníky procesu učení, ale na druhou stranu dopřává žákům daleko větší míru tolik potřebné samostatnosti a odpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Kromě samotného vzdělávání se škola snaží zajistit dětem pestrou zájmovou činnost – kroužky jazykové, výtvarně-pracovní, sportovní, dramatický, vaření, florbal, taneční kroužek, skupinové hry, čtenářský klub, klub deskových her. Pro zájmovou činnost a výuku dobře slouží dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, školní aula, knihovna (studovna), učebna informatiky, pracovna fyziky a chemie s měřicími systémy PASCO, cvičná školní kuchyňka, školní dílna a sezonní venkovní učebna. Vše podstatné o škole shrnuli sami žáci ve videu s názvem Tusarka očima dětí, které naleznete na webu školy.

Předseda školské rady: Petr Diviš

Tusarova 790/21
tel.: 220 809 965
email: skola.tusarova@seznam.cz
www.skolatusarova.cz

Školní vzdělávací program Škola pohody, tedy bez zbytečného stresu, napětí, nervozity.

V každém ročníku nabízí škola jednu třídu zaměřenou na hudební výchovu (v 1. ročníku 2 hod./týden, od 2. ročníku 3 hod./týden + 2 hod. sborového zpěvu). Výuka anglického jazyka od 1. ročníku + možnost konverzace s rodilým mluvčím. Výuka druhého jazyka (němčina, francouzština) od 8. ročníku. Škola je jako jediná v Praze 7 bezbariérová. Ve škole pracuje celkem šest asistentek a speciální pedagog. V pedagogickém sboru je 8 mužů. Během školního roku pořádá celou řadu mimoškolních akcí za účasti rodičů. Škola se věnuje začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem. Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK, jež zde testuje některé fakultní projekty i studijní materiály. Školní družina je v provozu od 6.45 do 17.30 hodin, ve škole je také možnost snídaní.

Volnočasové aktivity a vybavení: keramická dílna a dvě pece, knihovna a výtvarný ateliér, tělocvična na míčové hry a gymnastiku, osvětlené venkovní hřiště s umělým povrchem, 15 kroužků, interaktivní tabule, každoročně letní školka o prázdninách

Předsedkyně školské rady: Mgr. Miroslava Müllerová

Den otevřených dveří: 8. 3. 2021 16–17 hodin online setkání na Google Classroom. Potvrďte na fzsumelecka@seznam.cz. Virtuální prohlídku najdete na Youtube kanálu.

Umělecká 8
tel.: 602 250 101
email: fzsumelecka@seznam.cz
www.fzsumelecka.cz

Škola sdružuje pod svou střechou dva vzdělávací programy. Tzv. tvořivé třídy se učí podle školního vzdělávacího programu 3in a montessori třídy se vzdělávají od minulého školního roku podle školního vzdělávacího programu Montessori svět. V uplynulých letech škola otevřela v prvním ročníku vždy dvě tvořivé třídy a jednu třídu montessori. Vyučování v tvořivých třídách je soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří. Činnostní učení učí žáky chápat souvislosti, rozvíjí zvídavost a tvořivost, přirozeně využívá předučování, používá jednoduché pomůcky pro všechny žáky, pracuje pozitivně s chybou, individualizuje a také umožňuje spoluvýběr učiva žáky. Jako fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla škola dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů se zaměřením na využití moderních technologií a metod ve výuce. Aktuálně zde běží projekty s podporou EU a HMP zaměřené na spolupráci učitelů, kreativní výchovu, projektovou výuku, multikulturní výchovu a rozšířenou péči o děti s dílčím výukovým oslabením a pro děti s odlišným mateřským jazykem. Od 2. ročníku výuka angličtiny a od 7. ročníku výuka německého a francouzského jazyka volitelně. Informatika je od 4. ročníku. Škola je spoluzakladatelem komunity Tvořivá škola (metody činnostního učení, důraz na propojení předmětů, výuka k tvořivosti, vedení žáků ke kulturnosti). V rámci rozšířené péče o děti s dílčím výukovým oslabením škola poskytuje skupinovou reedukaci v dopoledních hodinách, skupinovou přípravu na vyučování v odpoledních hodinách, nácvik rozvoje grafomotoriky pro vybrané žáky z 1. a 2. tříd, programy na rozvoj koncentrace pozornosti a pracovního tempa; pro nadané žáky klub zaměřený na rozvoj logického myšlení a kognitivních (poznávacích) funkcí; pro žáky s odlišným mateřským jazykem skupinovou výuku českého jazyka v odpoledních hodinách. Od roku 2012 ve škole funguje přípravná třída. Provoz školní družiny je od 6.30 do 18 hodin. Montessori třídy: Od roku 2015 fungují na škole montessori třídy, které vyučují od roku 2020 podle vlastního ŠVP Montessori svět. Montessori pedagogika akcentuje respektující přístup, děti mají svobodnou volbu práce v tzv. připraveném prostředí, důraz je kladen na kompetence (komunikativní, k řešení problémů apod.), na zodpovědnost žáka, na postupné získávání dovednosti organizovat si svůj čas a práci. Děti mohou navštěvovat 2x týdně montessori klub (navazuje na vyučování v úterý a ve čtvrtek do 14 hodin). Rodiče dětí z montessori tříd jsou sdruženi ve spolku Montessori Korunka. V současné době funguje ve škole 5 montessori tříd (v každém ročníku na 1. stupni jedna). Společně s rodiči žáků pátého ročníku připravuje nyní škola podmínky pro plynulý přechod žáků do jiného vzdělávacího programu od 6. ročníku.

Ve škole jsou aktivní dva spolky rodičů: spolek Korunka, jehož předsedkyní je ing. arch. Zuzana Novotná, a spolek rodičů z montessori tříd Montessori Korunka, jehož předsedkyní je Mgr. Jana Janáčová. Spolky rodičů úzce spolupracují se školou a výrazně napomáhají ke zvyšování kvality vzdělávání (financování doučování, asistentů pedagoga, vybudování školní knihovny apod.).

Volnočasové aktivity a vybavení: výtvarné kluby, keramika, výuka moderního tance, angličtina, výuka hry na hudební nástroje, šachy, dále v rámci družiny kreativní a sportovní kroužek a montessori klub. Doučování žáků s výukovým oslabením podporované spolkem rodičů Korunka. Ve škole najdete ateliér, keramickou dílnu, aulu, moderní PC pracovnu, interaktivní tabule ve třídách, gymnastický sál a tělocvičnu, hřiště ve vnitrobloku, moderní školní kuchyňku a stravovací zařízení, dvě nové laboratoře pro výuku předmětů chemie, přírodopis a fyzika. V letošním roce se dokončuje rekonstrukce počítačové pracovny.

Ve škole jsou aktivní dva spolky rodičů:
Předsedkyně spolku Korunka: Ing. arch. Zuzana Novotná, předsedkyně spolku rodičů Montessori Korunka: Mgr. Jana Janáčová
Předsedkyně školské rady: Ing. Hana Rosůlková

Informační setkání s rodiči: Vzhledem k pandemické situaci škola nepředpokládá tradiční podobu DOD.

Pro rodiče je připraveno online setkání v prostředí Google Meet ve dnech 10. 3. a 24. 3. 2021, vždy od 17 do 19 hodin. Pro toto setkání není potřeba žádné instalace, pouze je nutné zaslat email potvrzující zájem o účast. Na jeho základě vám bude zaslána pozvánka. Email posílejte nejlépe den předem, nejpozději však 2 hodiny před setkáním. Pro další informace k setkání, zápisu nebo možnosti individuálního setkání 1+1 ve škole pište na email: zapis@korunka.org.

Korunovační 8
tel.: 731 189 723
email: komrska@korunka.org
www.korunka.org

Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků je škola s dlouholetou tradicí. Klade důraz na kvalitní všeobecné vzdělání, rozvoj širokého spektra poznání, příjemné třídní prostředí a zejména na slušnost v každodenních kontaktech. Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží v cizích jazycích. Následně jsou také velmi úspěšní v přijímacím řízení na SŠ a víceletá gymnázia. Učitelé dbají na individuální rozvoj každého žáka stejně jako na vlastní osobní růst. Ve spolupráci se školní psycholožkou pečují o přátelské vztahy a pozitivní vztahové klima. Škola nabízí již od 1. ročníku nadstandardní počet hodin povinné výuky cizích jazyků. Od 5. ročníku je výuka vybraných předmětů vedena v anglickém jazyce metodou CLIL (pracovní činnosti, hudební výchova, Culture and Media Studies). Od 6. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Anglický, francouzský a španělský jazyk, stejně jako kroužek ruštiny vyučují rodilí mluvčí. Pořádány jsou každoroční zájezdy do zahraničí včetně výměnných pobytů a organizují se mezinárodní projekty. Škola má vlastní školní poradenské pracoviště. Pro žáky od 1. do 4. ročníku jsou zavedeny školní uniformy. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje otevření dvou prvních tříd.

Součástí školy je nově zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna. K dispozici je počítačová učebna, kvalitně vybavená česká i cizojazyčná žákovská knihovna, jazykové učebny, keramická dílna s pecí. V letních měsících využívá škola také venkovní třídu a školní hřiště. Žáci mají možnost vybrat si z množství zájmových kroužků, např. konverzační kroužky v cizím jazyce, sportovní kroužky, šachy nebo třeba i příprava k přijímacím zkouškám.

Předsedkyně školské rady: Jana Skalková

Vzhledem k opatřením spojených s pandemií bude DOD realizován prostřednictvím virtuální prohlídky zveřejněné v březnu na webových stránkách školy.

Františka Křížka 2
Ing. Bc. Jaroslav Andrle, PhD.
tel.: 233 378 851, 733 106 029
email: andrle@plaminkova.cz
www.plaminkova.cz

Vize školy: Tvoříme dovednosti pro život. Podporujeme rovnost ve vzdělávání. Škola klade důraz na tvořivost, kritické myšlení, jazykové znalosti. Nabízí volitelné předměty již od 3. ročníku, patří mezi ně např. angličtina plus, pohybová výchova, robotika nebo mediální výchova. Několikrát ročně škola pořádá celoškolní projektové dny – Ateliéry, kde si žáci z nabídky učitelů sami vybírají, čemu se budou v následujících 2 dnech intenzivně věnovat. Ve výuce je využívána moderní technologie, díky celoškolní wi-fi jsou do ní zapojeny školní tablety a notebooky, ale i zařízení žáků. Matematika se vyučuje dle principů metody profesora Hejného na prvním i druhém stupni, od 1. třídy probíhá výuka angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk je vyučován od
6. třídy (na výběr němčina, ruština, francouzština, španělština). V programu Letohradská vycházejí učitelé částečně z osnov waldorfské pedagogiky, které přizpůsobují potřebám aktuální skupiny žáků. Celostní přístup podporuje rozvoj myšlení, cítění a vůle. Výuka probíhá zpravidla ve čtyřtýdenních epochách, které jsou doplněny pravidelnými hodinami hudby, eurytmie a cizích jazyků (angličtina od první třídy). Dostatek prostoru je věnován také výuce umění a řemesel. V budově U Uranie 14 sídlí specializované třídy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, primárně se specifickými poruchami učení. Zařazení do speciální třídy je na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Ve třídě je maximálně 14 žáků, v každé působí asistent pedagoga. Pro žáky je tím zajištěn individuální přístup v malém kolektivu. Žáci se učí podle školního vzdělávacího programu základní školy. V rámci poradenského týmu působí na škole speciální pedagog, školní terapeut a asistenti pedagoga. V pravidelných třídnických hodinách se rozvíjejí osobnostně-sociální dovednosti žáků a jsou vedeni ke konstruktivní diskuzi, toleranci a akceptaci jinakosti. Demokratickou kulturu školy podporuje žákovský parlament. V budově na Strossmayerově nám. 4 se otevírají 2 třídy se všeobecným programem a jedna přípravná třída, v budově Letohradská 1 se otevírá jedna třída s prvky intuitivní a waldorfské pedagogiky (program Letohradská), v budově U Uranie pak jedna speciální třída. Výuka ve všech budovách začíná v 8.30 hodin.

Volnočasové aktivity a vybavení: florbal, stolní tenis, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, kroužek Věda nás baví, Intellectus, horolezectví, odpolední anglický klub, flétna, vaření, dramatický kroužek, keramické dílny, sportovní hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a gymnastická hala, stolní tenis, fotbal a knihovny na chodbách, odborné učebny, wi-fi, interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, žákovská dotyková zařízení

Předseda školské rady: Jan Charvát

Dny otevřených dveří budou probíhat online formou, odkaz k připojení naleznete na webu školy: 
ZŠ Strossmayerovo náměstí: 23. 3. od 16 hodin
budova U Uranie: 24. 2. od 16 hodin
budova Letohradská: 16. 3. od 16 hodin

Kontakt: Stross. nám. 4: martin.provaznik@zsstross.cz
třídy Letohradská 1: magdalena.flekova@zsstross.cz
speciální třídy U Uranie 14: bozena.palusgova@zsstross.cz
www.zs-stross.cz

(ZŠ zřízená MČ Praha Troja) Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s motivačním názvem „TROJA: Tvořivě, Radostně, Odpovědně, Jednotně, Aktivně“. Vzdělávací program má dvě základní priority – výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a přípravu žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, kde dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výsledků. Hodiny anglického jazyka máme ve všech třídách půlené. Od 1. ročníku je v hodinách hudební výchovy výuka hry na flétnu. Škola nabízí široký výběr zájmových kroužků a organizuje 2x ročně výjezdy na školy v přírodě, z toho jarní na kolech a týdenní zimní pobyt s lyžemi. V rámci možností integruje děti se specifickými poruchami učení. Nabízíme i službu speciálního pedagoga, který se věnuje nejen dětem se SPU, ale také dětem s mimořádným nadáním.

Trojská 110,
tel: 602 953 575,
zstrojska@atlas.cz
www.zstrojska.com

Soukromé základní školy

Církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky zatím 1.–6. ročníku včetně přípravného. Vedle stávající budovy se ve spolupráci s MČ Praha 7 bude stavět nová škola i pro 2. stupeň včetně tělocvičny a jídelny. Tradicí školy je divadlo, ve kterém vystupují všechny děti. Několikrát za rok se pořádá neformální setkávání s celými rodinami, jako je např. zahradní slavnost či táboráky. Každý rok škola pořádá několik pobytů mimo Prahu – adaptační a přírodovědný na podzim, v zimě jezdí na hory, na jaře na školu v přírodě. Typické pro Bratrskou školu jsou časté návštěvy muzeí, výstav, divadel, zoo či planetária. Výtvarnou výchovu vyučuje výtvarník spolu s anglickým rodilým mluvčím.

V každé třídě je přítomen asistent pedagoga a ve škole také pracuje několik speciálních pedagogů, což umožňuje zajišťovat odborná podpůrná opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem školy je Českobratrská církev evangelická. Součástí školního života jsou jednou měsíčně biblické hodiny a čtyři bohoslužby za rok, dvě v prostorách školy a dvě v patronátním sboru U Jákobova žebříku.

Volnočasové aktivity a vybavení: grafický, keramický, hrnčířský, sportovní, taneční, hudební a dramatický kroužek, florbal, angličtina s rodilým mluvčím a kroužek biblických příběhů. V každé třídě je interaktivní tabule, nově jsme zavedli půjčovnu stolních her a knih. Součástí školy je zahrada, sportovní hřiště s umělým povrchem, pingpongový stůl, dřevěné hřiště, malá horolezecká stěna atd.

Předseda školské rady: René Fischer

Den otevřených dveří: 17. 3. 2021. Organizace dne bude upřesněna na webových stránkách školy. Více informací na: info@bratrska.cz nebo na tel.: 603 957 518.

Rajská 3
tel.: 603 957 518
email: bratrska@seznam.cz
www.bratrska.cz