Více informací naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol. Pokud potřebujete podrobnější informace, chcete si domluvit termín prohlídky či máte jakékoli jiné dotazy, neváhejte školu kontaktovat přímo.


Obecní základní školy

Škola nabízí studijní program pro prvňáčky „Step by step – Začít spolu“. Angličtinu se žáci učí již od 1. třídy (i s rodilým mluvčím), němčinu od 7. třídy. V rámci zvyšování kvality výuky je od 2. ročníku posilována výuka češtiny a matematiky. Škola si zakládá na individuálním přístupu k žákům a zdravém životním stylu. Samostatná školní družina je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin. 

Volnočasové aktivity a vybavení: sportovní, jazykové, taneční, hudební, počítačové kroužky, školní dílna, keramická pec, dvě tělocvičny, velké hřiště, přírodní učebna, divadelní sál, učebna s novými počítači, wi-fi připojení na web, nová jídelna (výběr ze dvou chodů), nová sociální zařízení, interaktivní tabule.

Ortenovo náměstí 34, tel: 732 401 198 , , rychtr@zstgm7.cz, www.zstgm7.cz

Vyučuje dle školního vzdělávacího programu „Klíč k poznání“, který vychází z koncepce rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout dětem základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Škola vyniká realizací zajímavých celoškolních projektů a pestrou nabídkou povinně volitelných předmětů. 

Volnočasové aktivity a vybavení: výtvarně-pracovní kroužek, sportovní, dramatický, hudební, jazykové kroužky, vaření, roztleskávačky, mažoretky, florbal, dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, školní aula, knihovna, učebna informatiky s 29 počítači připojenými na internet, pracovna fyziky, cizích jazyků, cvičná školní kuchyňka, školní dílna.

Tusarova 21, tel: 603 338 256, skola.tusarova@seznam.cz, www.skolatusarova.cz

Školní vzdělávací program „Škola pohody“, tedy bez zbytečného stresu, napětí, nervozity. V každém ročníku ZŠ nabízí jednu třídu zaměřenou na hudební výchovu (v 1. ročníku 2 hod./týden, od 2. ročníku + 2 hod. sborového zpěvu) a jednu třídu se zaměřením na rozšířenou výuku anglického jazyka (v 1. ročníku 2 hod. týdně + možnost konverzace). Škola je jako jediná v Praze 7 bezbariérová (výtah, plošiny). Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK, testuje některé fakultní projekty i studijní materiály. 

Volnočasové aktivity a vybavení: knihovna, výtvarný ateliér, keramická dílna (2 keramické pece), tělocvična na míčové hry a gymnastiku, venkovní osvětlené hřiště s umělým povrchem,  37 kroužků, interaktivní tabule, každoročně letní tábor.

Umělecká 8, tel: 602 250 101, fzsumelecka@seznam.cz, www.fzsumelecka.cz

ZŠ vyučuje dle školního vzdělávacího programu „3in“ (invence, inspirace, investice), který  zdůrazňuje činnostní ráz vyučování a pozitivní hodnocení, orientaci na osobnost žáka, vede k přirozené diferenciaci ve vyučování. Cíleně jsou zapojovány efektivní metody a formy práce s dětmi, a to od projektového vyučování přes experimenty po praktické ověřování dovedností a vědomostí. Jako fakultní škola PedF UK v Praze je dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů se zaměřením na využití moderních technologií a metod ve výuce. Škola je spoluzakladatelem komunity Tvořivé školy (důraz na propojení předmětů, výuku k tvořivosti, vedení žáků ke kulturnosti). 

Volnočasové aktivity a vybavení: výtvarný klub, výuka moderního tance, angličtina, hudební kurzy, ateliér, aula, moderní PC pracovna, interaktivní tabule, gymnastický sál a tělocvična, hřiště ve vnitrobloku, moderní školní kuchyňka a stravovací zařízení.

Korunovační 8, tel: 731 189 723, komrska@korunka.org, www.korunka.gns.cz 

Základní škola Fr. Plamínkové je základní školou s rozšířenou výukou jazyků s dlouholetou tradicí. Ve škole je kladen důraz na kvalitní všeobecné vzdělání, rozvoj kompetencí pro 21. století. Učitelé ve výuce kombinují klasické i moderní metody tak, aby jejich výuka maximálně rozvíjela schopnosti žáků. 

Škola nabízí nadstandardní počet hodin povinné výuky cizích jazyků již od 1. ročníku. Od 5. ročníku je výuka vybraných předmětů vedena v anglickém jazyce metodou CLIL (pracovní činnosti, hudební výchova, Culture and Media Studies). Od 6. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Pořádány jsou každoroční zájezdy do zahraničí, a to včetně výměnných pobytů (Holandsko, Francie). Škola má vlastní školní poradenské pracoviště a ve škole působí školní psycholog. Ve škole jsou zavedeny školní uniformy.

Volnočasové aktivity a vybavení: školní družina i školní klub, jazykově orientované zájmové kroužky vedené českými i rodilými mluvčími, sportovní kroužky v českém i anglickém jazyce; venkovní třída, počítačová učebna s 30 stolními počítači, všechny třídy jsou vybaveny počítačem, klasickým či interaktivním projektorem či interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, 2 tělocvičny, školní hřiště, keramická dílna a pec, anglická a česká knihovna.

Františka Křížka 2, tel: 733 106 029, skola@plaminkova.czwww.plaminkova.cz

Škola klade důraz na jazykové znalosti, zavádění moderních technologií do výuky, systematické rozvíjení osobnostně sociálních dovedností žáků a na individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků. Matematiku vyučujeme dle principů metody prof. Hejného, od 1. třídy probíhá výuka angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk je vyučován od 6. třídy (na výběr němčina, ruština, francouzština, španělština). Od 3. třídy mají žáci možnost volby mezi konverzací v cizím jazyce a předmětem „matematika plus“.

V budově na Strossmayerově nám. 4 otevíráme vedle tříd se všeobecným programem také jednu třídu s výukou některých předmětů v anglickém jazyce. V budově Letohradská 1 otevíráme třídu s prvky intuitivní a waldorfské pedagogiky a nově v budově U Uranie 14 také specializovanou třídu pro žáky se specifickými potřebami učení.  

Volnočasové aktivity a vybavení: florbal, stolní tenis, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, kroužek Věda nás baví, Intellectus, horolezectví, Odpolední anglický klub, flétna, vaření, dramatický kroužek, program Ped Academy; keramické dílny, sportovní hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a gymnastická hala, odborné učebny, interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, žákovská dotyková zařízení.

(ZŠ zřízená MČ Praha Troja) Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s motivačním názvem „TROJA: Tvořivě, Radostně, Odpovědně, Jednotně, Aktivně“. Vzdělávací program má dvě základní priority – výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a přípravu žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, kde dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výsledků. Hodiny anglického jazyka máme ve všech třídách půlené. Od 1. ročníku je v hodinách hudební výchovy výuka hry na flétnu. Škola nabízí široký výběr zájmových kroužků a organizuje 2x ročně výjezdy na školy v přírodě, z toho jarní na kolech a týdenní zimní pobyt s lyžemi. V rámci možností integruje děti se specifickými poruchami učení. Nabízíme i službu speciálního pedagoga, který se věnuje nejen dětem se SPU, ale také dětem s mimořádným nadáním.

Trojská 110, tel: 602 953 575, zstrojska@atlas.cz, www.zstrojska.com

Soukromé základní školy

(ZŠ zřízená českobratrskou církví evangelickou) Školní vzdělávací program „Každému pro jeho život“ vychází z dlouhodobé koncepce školy a jejích vzdělávacích a výchovných cílů. Podle tohoto vzdělávacího programu bylo v tomto školním roce vyučováno v 1. – 5. ročníku. Tento dokument je otevřený, a proto ho na základě získaných zkušeností průběžně upravujeme a aktualizujeme.

Církevní základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, jejímž zřizovatelem je  Českobratrská církev evangelická, je určena pouze žákům 1. stupně. Škola rodinného typu (ročně se otvírá jen jedna třída) zajišťuje speciálně-pedagogickou péči i dětem s handicapy. Také je otevřena přípravná třída.

Volnočasové aktivity a vybavení: grafický, keramický, hrnčířský, divadelní, hudební a dramatický kroužek, florbal, angličtina, škola v přírodě, pobyt na horách, školní knihovna, zahrada, sportovní hřiště s umělým povrchem, trampolína, pingpongový stůl, malá horolezecká stěna; v každé třídě interaktivní tabule.

Rajská 3, tel: 603 957 518, bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz