Žádost o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. Proto se můžete setkat také s hovorovým termínem stošestka. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Základní zásadou tedy je, že povinný subjekt informaci vlastní a má právo s touto informací dále disponovat.


KDO JE OPRÁVNĚN PODAT ŽÁDOST

Žádost může podat každá fyzická a právnická osoba, která žádá o informaci. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.


JAKÝM ZPŮSOBEM PODAT ŽÁDOST

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně (adresa úřadu – U Průhonu 1338/38), a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací – podatelna@praha7.cz.


JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT SEBOU

Doklady nejsou požadovány.


JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí povinného subjektu. Odvolání je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu, Magistrátu hl. m. Prahy, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. 
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
 
Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.


ZÁKONNÁ ÚPRAVA

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Útvar kontroly, auditu a stížností
Na Maninách 38/1237
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Pořízka Jiří, Bc.

vedoucí útvaru
Na Maninách 38/1237
gsm. +420737660669
PorizkaJ@Praha7.cz

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují mimo kancelář, pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení. 


FORMULÁŘE

Žádost o poskytnutí informace