Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Výkop Jankovcova v úseku Argentinská – Plynární 22. 10. 2018-14.7.2019 sdružené parkoviště + nový povrch chodníku
Havárie J. Zajíce 24 22. 10. – ? plyn
U průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření staveništního vjezdu
U průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření vjezdu
Bubenského nábř.. – pod Negrelliho viaduktem 15. 6. – 31. 12. 2019 náhradní chodník
Strojnická – U studánky – Veletržní 10. 6. – 18. 7. 2019 rekonstrukce povrchu chodníků
Ostrov Štvanice 15. 6. – 31. 12. 2019 bezpečnostní zábor
Veletržní x Ovenecká x Letenské náměstí 1. 8. – 31. 8. 2019  výměna technologie SSZ
V Podhoří 16. 7. – 10. 8. 2019 vodovodní a plynová přípojka
Tusarova v úseku Osadní – Komunardů 22. 7. – 16. 8. 2019 rozšíření sítě opt. kabelů
Na šachtě, U papírny 29. 7. – 30. 11. 2019 oprava mostu „Bubny“ – zařízení staveniště
Poupětova – Obytný soubor Argentinská 1.  8. – 31. 8. 2019  staveništní vjezd
Pod dráhou 5. 8. – 2. 9. 2019 přeložka vodovodního řadu
Ortenovo náměstí x U Pergamenky x Přístavní  12. 8. – 29. 9. 2019 bezbariérové přechody
Jateční, Na Maninách  19. 8. – 9. 9. 2019 bezbariérové přechody
U Uranie x V háji   26. 8. 20. 10. 2019 bezbariérové přechody

Dukelských hrdinů, M. Horákové, Strossmayerovo nám., Janovského

Skalecká, Kostelní, Na ovčinách

8. 6. – 10. 9. 2019 úpravy NTL plynovodu


Krátkodobé výkopy naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory. 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Mikyšková Petra

referentka
dveře č. 246
tel. +420220144028
gsm. +420604421008
MikyskovaP@Praha7.cz

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

KOMPETENCE

vlastník dotčené komunikace

Policie ČR

provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha