Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Janovského 59 27. 1. – 3. 2. 2020 havárie – voda
Ostrov Štvanice – kolem Negrelliho viaduktu 1. 1. – 31. 12. 2020 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Povltavská – u zadního vjezdu do Trojského zámku 29. 1. – 29. 2. 2020 čerpací jímka
U Průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření staveništního vjezdu
U Průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření vjezdu
U Pergamenky x Jankovcova 29. 10. 2019 – 30. 4. 2020 pažení staveništní jámy
Vrbenského „Bydlení Jankovcova 29. 10. 2019 – 30. 9. 2020 staveništní vjezd
Poupětova – Obytný soubor Argentinská 27. 11. 2019–30. 4. 2020 staveništní vjezd

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Mikyšková Petra

referentka
dveře č. 246
tel. +420220144028
gsm. +420604421008
MikyskovaP@Praha7.cz

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

KOMPETENCE

vlastník dotčené komunikace

Policie ČR

provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha