Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Dělnická (v úseku Komunardů, Na Maninách) 1. 4.–31. 5. 2021 rekonstrukce chodníku
Jankovcova x U Pergamenky 10. 3.–15. 4. 2021 realizace nového chodníku a vozovky
Komunardů 24. 9. 2020–30. 8. 2021 stavební ohrada-realizace objektu NKÚ
Pod Hrachovkou 15. 2.–31. 5. 2021 přeložka kabelů k rozšíření komunikace
Pod Hrachovkou x U Podhoří (odbočka BUS) 24. 3.–8. 6. 2021 rekonstrukce komunikace
Trojská x U lisu 15. 3.–11. 4.2021 výstavba nové části chodníku
U Staré plynárny, Koutského v úseku U Staré plynárny – Argentinská, Argentinská v úseku Koutského – Plynární 1. 4.–31. 5. 2021 přípojka vody, přeložka VO, nové povrchy
U Uranie 25 24. 9. 2020–30. 8. 2021 staveništní vjezd NKÚ

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání

placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.


Žádost o výkopy (výkopové povolení)


Kompetence: 
vlastník dotčené komunikace
Policie ČR
provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha