Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Ostrov Štvanice – kolem Negrelliho viaduktu 1. 1. – 31. 12. 2020 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
U Pergamenky x Jankovcova 29. 10. 2019 – 30. 4. 2020 pažení staveništní jámy
Vrbenského „Bydlení Jankovcova 29. 10. 2019 – 30. 9. 2020 staveništní vjezd
Poupětova – Obytný soubor Argentinská 27. 11. 2019–30. 4. 2020 staveništní vjezd
Bubenské nábřeží pod Negrelliho viaduktem 01. 03. – 31. 08. 2020 náhradní chodník
Císařský ostrov povltavská 15. 2.–11. 11. 2020 obnova Trojské lávky
U Pergamenky, Přívozní, Jankovcova 16. 3.–27. 3. 2020 optický kabel
U Výstaviště u vstupu do Stromovky 19. 3.–2. 4. 2020 stavební úpravy plynovodu
Bubenská p. č. 2270 23. 3.–21. 4. 2020 vodovodní přípojka
Skalecká, Fr. Křížka 24. 3.–8. 4. 2020 optický kabel
V Přístavu 6. 4.–26. 4. 2020 horkovodní přípojka

U Průhonu, Osadní

14. 4.–28. 4.2020, 24. 4.–8. 5.2020

optický kabel – Vivus Argentinská
Rajská, Plynární 15. 4.–23. 4. 2020 optický kabel
Osadní x Dělnická 22. 4.–8. 6. 2020 stavební úpravy křižovatky
Nábřeží E. Beneše (U tunelu) 25. 4.–5. 5. 2020 plynovod
Veverkova, Štemberkova, Fr. Křížka, PPLK Sochora, Janovského 4. 5.–7. 6. 2020 výměna regulátoru plynu
Bubenské nábřeží, Tusarova 22. 5. – 20:00, 24. 5. 2020 – 16:00 rekonstrukce Negrelliho viaduktu, zřízení BUS zastávek
Kostelní u vstupu do Letenských sadů 17. 6.–30. 6. 2020 plynovod

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.


Žádost o výkopy (výkopové povolení)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – (výkopové povolení)

KOMPETENCE

vlastník dotčené komunikace

Policie ČR

provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha