Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Čechova x Keramická 1. 6.–28. 6. 2020 BBP, Letná a okolí
Jankovcova 516/38 – U Pergamenky 1406/10 11. 5.–10. 6. 2020  pokládka optického kabelu
Kostelní  I. etapa – 10. 6.–14. 7. 2020, II. etapa 15. 7.–11. 8. 2020 BBP – Letná a okolí
Komunardů č.parcely 2306 x Přístavní 18. 5.–30. 6. 2020 výkop pro kabely PRE, mezideponie
Na Calabce 5 13. 7.–24. 7. 2020 rekonstrukce vodovodu zápojky
Ortenovo náměstí 9 + protější strana 15. 7.–15. 9. 2020 přípojky vody
Ostrov Štvanice – kolem Negrelliho viaduktu 1. 1.–31. 12. 2020 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
U Výstaviště, Stromovka 30. 7.–13. 8. 2020 stavební úpravy, NTZ plynovodu
Vrbenského „Bydlení Jankovcova 29. 10. 2019–30. 9. 2020 staveništní vjezd
Bubenské nábřeží pod Negrelliho viaduktem 1. 3.–31. 8. 2020 náhradní chodník
Císařský ostrov povltavská 15. 2.–11. 11. 2020 obnova Trojské lávky
Kostelní u vstupu do Letenských sadů 17. 6.–30. 6. 2020 plynovod
Povltavská 13. 6.–31. 7. 2020 vodovod Botanická zahrada
Tusarova, Osadní, Tovární, Stupkova, U garáží, Argentinská 29. 6.–11. 9. 2020 výkopy plyn
Veverkova, Šternberkova, Fr. Křižíka, ppkl. Sochora, Janovského 6. 7.–9. 8. 2020 výměna regulátoru plynu
Vrbenského + Malá plynární + Argentinská 14. 7.–12. 8. 2020 obnova kabelů
U Pergamenky x Jankovcova 17. 08. – 15. 09. 2020 kanalizační a vodovodní přípojka
U Pergamenky, v úseku Jankovcova 10. 08. – 07. 09. 2020 vstup do bydlení Jankovcova, Horkovod přípojka
U Lisu 24. 08. – 04. 09. 2020 vodovodní přípojka
Vrbenského, Malá plynární, Argentinská 13. 08. – 10. 09. 2020 obnov kabelů VN a NN
Šimáčkova v úseku Janovského, Dukelských hrdinů 02. 09. – 09. 10. 2020 rekonstrukce chodníku
Strojnická x Dukelských hrdinů 10. 09. – 14. 09. 2020 vrtné sondy, geologický průzkum, železniční tratě

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.


Žádost o výkopy (výkopové povolení)


Kompetence: 
vlastník dotčené komunikace
Policie ČR
provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha