Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Jankovcova 37 4. 1. – 30. 9. kontejner, stavební ohrada, jeřáb
Jateční 35 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023 stavební ohrada
Jateční 6. 2. – 31. 12. staveništní vjezd
Dukelských hrdinů 17 5. 12. 2022 – 30. 9. 2023 kontejner
Jateční 35 1. 3. 2023 – 28. 2. 2024 ochrana výjezdu
Komunardů 1. 3. – 30. 9. stavební ohrada
Šternberkova 4 17. 4. – 20. 12. podchozí lešení, stavební výtah, kontejner, ohrada
U Průhonu 10 1. 7. 2023 – 29. 6. 2024 nepodchozí lešení
Komunardů 13 19. 7. – 30. 9. nepodchozí lešení
Podplukovníka Sochora 29 23.– 24. 9. mobilní jeřáb, skládka materiálu
Schnirchova 11 1. 8.–30. 9. podchozí lešení, kontejner
Ortenovo náměstí 27 1. 8.–31. 12. podchozí lešení
Tusarova 21. 8. 2023 – 31. 5. 2024 betonpumpa
Dělnická 45 10. 9.–10. 11. podchozí lešení
Čechova 27 4. 9. – 18. 11. stavební ohrada
Dělnická 43 28. 10. mobilní plošina, chodník
Na Výšinách 8 1. 9. – 31. 10. stavební ohrada
U Průhonu 11a 20.–21. 9. mobilní plošina
Havanská 24 26. 9. čerpadlo na beton
Pplk. Sochora 27 2.–4. 10. bezpečnostní uzávěrka chodníku
Tusarova 18. 8. – 31. 10. stavební ohrada
Pplk. Sochora 32 16. 10. – 1. 12. nepodchozí lešení


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3× situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení