Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Jateční 35 4. 10. 2021 – 30. 9. 2022 stavební ohrada
Bubenské nábřeží v úseku Argentinská–Komunardů 24. 1. – 11. 7. výstavba lávky
U Průhonu 10 13. 5. – 30. 9. stavební ohrada
Jana Zajíce 27 24. 2. – 30. 6. kontejner
U Uranie 5 28. 2. – 30. 11. podchodné lešení, stavební ohrada, skládka materiálu, kontejner
Osadní 33 15. 3. – 15. 7. stavební ohrada
Jana Zajíce 31 20. 3. – 19. 6. kontejner, skládka materiálu
Bubenské nábřeží (před Pražskou tržnicí) 15. 3. – 30. 8. nepodchozí lešení u soch
Janovského 52 28. 3. – 21. 6. stavební ohrada
V Háji 10 x Tusarova 15. 4. – 30. 6. stavební zábor
Umělecká 1 x Veletržní 19. 4. – 26. 6., 22. 6. – 18. 9. podchozí lešení
Malířská 9 × U Studánky 21. 4. – 30. 6., 30. 6. – 14. 9. podchozí lešení, skládka materiálu
Osadní 33 23. 4. – 31. 7. nepodchozí lešení
Jankovcova 25. 3. – 31. 7. podchozí lešení
U Průhonu 10 27. 4. – 30. 9. montáž jeřábu, stavební ohrada
U Smaltovny 20, 22 2. 5. – 20. 6. nepodchozí lešení, stavební ohrada
Dělnická 63 × V Háji 25–27 6. 5. – 8. 9.  přeložka sítí
Jateční 15. 5. – 30. 6.  kontejner
Ortenovo náměstí 3 16. 5. – 17. 6. nepodchozí lešení
Bubenské nábřeží 1. 6. – 31. 12. II. etapa – kanalizace
Heřmanova 16 1. 6. – 31. 12.  stavební ohrada
Kamenická 15 6. 6. – 25. 11. stavební výtah, podchozí lešení, kontejner, jeřáb
Na Maninách 48 6. 6. – 17. 7. nepodchozí lešení
Veletržní 39 6. 6. – 20. 8. nepodchozí lešení
Veverkova 3 17. 6. – 15. 7. nepodchozí lešení
Jana Zajíce 31 20. 6. – 20. 7. kontejner, skládka materiálu
Kostelní 42

15.–19. 6., 23.–26. 6.

Alpro pojízdná tříkolka
Park Stromovka 23. 6.  Unicredit štafeta Praha

Nad Královskou oborou 51

24. 6. 

Clash of the Stars round: 2

Heřmanova 50 2. 7. mobilní zábor
Osadní 33 16. 7.–30. 10. stavební ohrada


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3× situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení