Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Argentinská 5

19. 3.–2. 4. 2021

kontejner
Bubenské nábřeží 8

15. 3.–6. 6. 2021, 22. 3.–6. 6. 2021

podchozí lešení
Dělnická 7 – 9

15. 3.–30. 4. 2021, 12. 4.–30. 4. 2021

stavební ohrada, kontejner
Dukelských hrdinů 1 1. 3.–30. 4. 2021 nepodchozí lešení
Františka Křížka 23 22. 3.–21. 5. 2021 kontejner
Jana Zajíce 19 12. 4.–14. 5. 2021 podchozí lešení
Janovského 10 x Pplk. Sochora 14 26. 3.–1. 7. 2021 nepodchozí lešení, podchozí lešení, st. ohrada
Janovského 15 x Pplk. Sochora 16

1. 4.–13. 6. 2021, 12. 4.–4. 7. 2021, 1. 4.–4. 7. 2021

stavební ohrada, kontejner, nepodchozí lešení, podchozí lešení
Kamenická 38 18. 1.–17. 7. 2021 stavební výtah, kontejner, uzávěra chodníku
Keramická 4 16. 3.–13. 4. 2021 kontejner
Malířská 10 4. 11.–31. 5. 2021 stavební ohrada
Milady Horákové 4 22. 3.–3. 4. 2021 podchozí lešení
Milady Horákové 13 8. 3.–28. 5. 2021 kontejner
Plynární 18. 1.–31. 12. 2021 dočasný vjezd
Rajská 4 1. 4.–28. 5. 2021 podchozí lešení
Šimáčkova 13 1. 1.–30. 4. 2021 stavební ohrada
Trojská 160/44 29. 3.–9. 4. 2021 přejezdový panel
Tusarova 36 12. 4.–25. 4. 2021 vyparkování, uzávěra
Tusarova 52 16. 1.–31. 12. 2021 stavební ohrada, skl. Mat., kontejner
Tusarova 52 x Na Maninách 1. 4.–30. 6. 2021 nepodchozí lešení
Umělecká 2 10. 4.–30. 4. 2021 nepodchozí lešení
U Průhonu 26 19. 3.–2. 4. 2021 nepodchozí lešení
U Průhonu 32

26. 4.–28. 6. 2021, 3x etapa

podchozí lešení, nepodchozí lešení
U Průhonu 64 1.4.–28. 5. 2021 nepodchozí lešení
U Staré plynárny 8 7. 4.–20. 4. 2021 autojeřáb
U Uranie 11 8. 3.–30. 4. 2021 podchozí lešení
V Háji proti č. 27 6. 4.–31. 12. 2021 stavební ohrada
Vrbenského 38 x Malá Plynární 22. 4.–22. 8. 2021 stavební ohrada, nepodchozí lešení


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení