Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Antonínská 8 x Farského 18. 5.–31. 8. 2020 ohrada, podchozí lešení
Bubenská 1 10. 5.–21. 7. 2020 stavební zábor
Bubenská 1 1. 5.–9. 6. 2020 prodloužení stávajícího stav. záboru -parkovací pruh, výtah, stavební ohrada
Dělnická 63                          27. 1.–31. 12. 2020 staveništní vjezd, stavební ohrada-chodník
Dobrovského 19 17. 2.–17. 5. 2020 kontejner, skládka materiálu                    
Jana Zajíce 6 9. 4.–31. 10. 2020 stavební výtah
Ortenovo nám. proti č. 8 a č. 9 15. 9. 2019–23. 8. 2020 vyparkování, staveništní vjezd
Šimáčkova 10 1. 5.–15. 7. 2020 kontejner
Šmeralova 1 30. 4.–31. 7. 2020 podchozí lešení, stavební ohrada
Dukelských hrdinů 1 14.10.2019–31. 5. 2020 nepodchodné lešení, kontejner
Přístavní x Komunardů 1. 1.–31. 5. 2020 stavební ohrada, zařízení staveniště
U Studánky 10 1. 2.–3. 11. 2020 kontejner, skládka materiálu
V Háji 12                   1. 2.–31. 12. 2020 stavební ohrada – chodník a vozovka
Strossmayerovo nám. 6 x Bubenská 1. 11. 2019–31. 5. 2020 mobilní lešení  
21. 12. 2019–30. 4. 2020 stavební výtah, kontejner
Nad Královskou oborou 49-55 1. 11. 2019–30. 4.2020 stavební ohrada                    
Šimáčkova 13 2. 1.–31. 12. 2020 stavební výtah, kontejner, skl. materiálu         
Bubenská 1              1. 12.2019–30. 4. 2020 stavební ohrada, skládka materiálu 
U Studánky 14 1. 4.–30. 6. 2020 kontejner
Šternberkova 8 16. 3.–16. 7. 2020 kontejner, skládka materiálů  
Schnirchova 2 25. 3.–30. 5. 2020 kontejner
Dobrovského 44 25. 3.–23. 4. 2020 kontejner
Tusarova 20 x Osadní 23. 3.–29. 05. 2020 podchodné lešení, WC, stavební ohrada
Veverkova 8  30. 3.–3. 4. 2020 vyparkování vozidel – stěhování
Čechova 15 1. 4.–15. 06. 2020 kontejner, st. výtah, podchodné lešení
Ovenecká 16 14. 4.–.28. 4. 2020 nátěr fasády – horolezci
Šmeralova 1 1. 4. 2020–29. 4. 2020 podchodné lešení, stavební ohrada
Strojnická 11 x Schnirchova 6. 4.–19. 10. 2020 podchodné lešení, skládka materiálu
Milady Horákové 13   9. 3.– 30. 6. 2020  podchodné lešení, stavební výtah, 
kontejner, skládka materiálů
Veletržní 3   18. 3.–31. 10. 2020 Skládka materiálu, kontejner, stavební výtah
Argentinská x Plynární              

20. 12. 2019–30. 4. 2020
19. 12. 2019–10. 12. 2020

stavební vjezd, ochranný zábor
Šternberkova 4

5. 5.–07. 5. 2020
27. 5.–29. 5. 2020

kontejner


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení