Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Čechova 23 26. 7.–6. 8. 2021 kontejner, betonárka
Dělnická 63 26. 7.–31. 12. 2021 vjezd na stavbu
Dukelských hrdinů 1 1. 5.–29. 7. 2021 NL
Gerstnerova 5 19. 7.–29. 7. 2021 kontejner
Janovského 10 x Pplk. Sochora 14 26. 3.–1. 7. 2021 nepodchozí lešení, podchozí lešení, st. ohrada
Malířská 10 1. 6.–31. 7. 2021 stavební ohrada
Kamenická 38 18. 7.–31. 12. 2021 výtah, kontejner
Korunovační 8 21. 6.–31. 8. 2021 stavební ohrada
Kostelní 3 1. 8.–3. 9. 2021 skládka materiálu, kontejner
Milady Horákové 13

24. 5.– 5. 6. 2021

mobilní zábor
Milady Horákové 17 19. 7.–18. 8. 2021 skládka materiálů, kontejner
Letenské náměstí 5 5. 8.–6. 8. 2021 mobilní zábor, horolezci
Ortenovo náměstí proti č. 8-9 1. 7.–31. 8. 2021 vjezd na staveniště
Osadní 33 9. 8.–19. 12. 2021 neprůchozí lešení
Ovenecká 30 14. 6.–14. 8. 2021 kontejner
Pplk. Sochora 34 x Veverkova 21 5. 7.–15. 9. 2021 neprůchozí lešení
Plynární 18. 1.–31. 12. 2021 dočasný vjezd
Schnirchova 3 9. 8.–4. 9. 2021 kontejner
Sládkova 2 21. 6.–31. 8. 2021 zařízení stanoviště
Strakonická 37 18. 5.–30. 8. 2021 skládka materiálu, kontejner
Strossmayerovo náměstí 6 31. 7. 2021 autojeřáb
Tusarova 52 16. 1.–31. 12. 2021 stavební ohrada, skl. Mat., kontejner
Tusarova 52 x Na Maninách 1. 7.–31. 7. 2021 neprůchozí lešení
Varhulíkové 30. 6.–31. 8. 2021 náhradní stání + oprava posedů
Varhulíkové 26. 7.–31. 8. 2021 vodovodní přípojka
Veverkova 10 27. 7.–30. 7. 2021 vyparkování
V Háji proti č. 27 6. 4.–31. 12. 2021 stavební ohrada
V Háji 30 20. 5.–30. 9. 2021 kontejner
Vrbenského 38 x Malá Plynární 22. 4.–22. 8. 2021 stavební ohrada, nepodchozí lešení
Vrbenského 38 x Malá Plynární 23. 6.–30. 8. 2021 stavební ohrada, podchozí lešení
Umělecká 7 16. 8.–20. 8. 2021 uzávěra chodníku + části vozovky
Za Papírnou 7 18. 6.–31. 10. 2021 2x kontejner


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení