Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Zábor Keramická 4 19.2.-14.12.2018 kontejner, skládka materiálu 
Zábor U Sparty, Milady Horákové 26.2.-31.12.2018 zábor části chodníku z důvodu umístění plošiny
Zábor Korunovační 11 18.6.-11.12.2018 kontejner, skládka materiálu
Zábor Šmeralova 27 9.7.2018-26.4.2019 stavební ohrada
Zábor Dělnická 2 x Argentinská x Tovární 27.8.-30.11.2018 nepodchodné lešení, 2x stavební výtah, podchodné lešení
Zábor Veverkova 27 1.9.2018-31.1.2019 kontejner, stavební výtah, podchodné lešení
Zábor Heřmanova 50 11.9.-30.11.2018 stavební ohrada
Zábor Janovského 27 x Šternberkova 26.9.-30.11.2018

podchodné lešení, kontejner

Zábor V zákoutí x Argentinská 1.11.2018-31.3.2019 zařízení staveniště
Zábor Heřmanova 49 1.11.-20.12.2018 kontejner / pouze čtvrtky
Zábor U Průhonu 38 15.11.2018-14.11.2019 stavební ohrada
Zábor Heřmanova 50 1.12.2018-20.1.2019 stavební ohrada
Zábor Strossmayerovo nám.6 12.12.2018-31.5.2019 betonpumpa , automix, skládka materiálu


 

Krátkodobé zábory a stavební akce naleznete v kalendáři akcí v záložce – Dopravní opatření. 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení