Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Bubenské nábřeží 15. 12. 2022 – 31. 8. 2023 rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu, více zde
Jankovcova 37 4. 1. – 30. 9. kontejner, stavební ohrada, jeřáb
ostrov Štvanice, Karlín 1. 1. – 30. 6.
Vrbenského 27. 7. 2022 – 26. 7. 2023 stavební jeřáb
Jateční 35 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023 stavební ohrada
Jateční 6. 2. – 31. 12. staveništní vjezd
Dukelských hrdinů 17 5. 12. 2022 – 30. 9. 2023 kontejner
Šmeralova 25 1. 2. – 31. 5. kontejner, skládka materiálu
U Průhonu 10 15. 2. – 30. 4.  staveništní vjezd
U Akademie 1 x Kamenická 53 20. 2. – 10. 7.
Jateční 35 1. 3. 2023 – 28. 2. 2024 ochrana výjezdu
Komunardů 1. 3. – 30. 9. stavební ohrada
U Průhonu 10 2. 3. – 30. 5.  zařízení staveniště
Osadní 33 1. 4. – 30. 4. stavební ohrada
U Smaltovny 20 1. 4. – 30. 6. podchozí lešení, skládka materiálu, stavební ohrada
U Smaltovny 22 1. 4. – 30. 6. podchozí lešení, skládka materiálu, stavební ohrada
Na Výšinách 8 1. 4. – 30. 8. lešení
U Výstaviště 19 3. 4. – 31. 8. podchozí lešení, kontejner, stavební výtah
Šimáčkova 18 3. 4. – 13. 5. skládka materiálu, stavební ohrada
Vrbenského 40 13. 4. – 30. 5. podchozí lešení
Havanská 24 11. 4. – 11. 6. kontejner
Jana Zajíce 14 17. 4. – 21. 4. minijeřáb
Šmeralova 12 17. 4. – 4. 6. kontejner
Šternberkova 4 17. 4. – 20. 12. podchozí lešení, stavební výtah, kontejner, ohrada
Na Výšinách 8 22. 4. (8.00–15.00) jeřáb, materiál
Letohradská 24 24. 4. – 28. 4. skládka materiálu, kontejner
Dobrovského 44 24. 4. – 27. 4. kontejner


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3× situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení