Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Zábor U Průhonu 38 15.11.2018-14.11.2019 stavební ohrada
Zábor Strossmayerovo nám.6 12.12.2018-31.5.2019 betonpumpa , automix, skládka materiálu
Zábor Keramická 4    30.1.-15.6.2019 kontejner, skládka materiálu
Bubenská 1  01. 3.-01. 6.2019 stavební silo
Na Maninách  19. 3.-31.5.2019 nepodchozí lešení
Pod Havránkou 11.03.-31.05.2019 podchozí lešení
Jana Zajíce 2 x U Sparty 6 01.04.-15.06.2019 kontejner, stavební ohrada, podchozí lešení
Nad královskou oborou 49 – 55 01.05.-30.11.2019 mobilní lešení, skládka materiálu, ohrada, kontejner, jeřáb
Dělnická – před Obytným souborem „Zelený dvůr“ 1. 4. – 31. 5. 2019 nepodchodné lešení
V zákoutí x Argentinská 2. 4. – 30. 6. 2019 zařízení staveniště
Pplk. Sochora 31 1.05. – 15.07.2019 nepodchodné lešení        
Plynární 29 8.04. – 31.05.2019 kontejner
Kostelní 6 20.04. – 20.06.2019 nepodchodné lešení  
Janovského 26 6.05. – 30.06.2019 nepodchodné lešení
Strossmayerovo náměstí x Bubenská 15.04. – 21.05.2019 zábor chodníku
Strossmayerovo náměstí x Bubenská 1.06. – 14.07.2019 zábor chodníku
Kostelní 18 2.05. – 2.07.2019 kontejner, stavební ohrada        
Kostelní 4 23.04. – 22.05.2019 nepodchodné lešení
Kostelní 6 20.04. – 20.06.2019 nepodchodné lešení        
Janovského 26 6.05. – 30.06.2019 nepodchodné lešení
Kostelní 18 2.05. – 2.07.2019 kontejner, stavební ohrada        
Kostelní 4 23.04. – 22.05.2019 nepodchodné lešení
Šmeralova 27 27.4. – 8.7.2019 kontejner, skládka materiálu
Ortenovo nám. 30.4. – 31.5.2019 nepodchodné lešení, přejezdy
Na Maninách 38 15.5. – 30.6.2019 podchodné lešení
Ovenecká 19 13.5. – 15.7.2019 kontejner
Pod Havránkou 1 1.6. – 31.8.2019 nepodchodné lešení
Malířská 8 6.5. – 5.6.2019 podchodné lešení
Strossmayerovo náměstí x Bubenská 15.04. – 21.05.2019,   1.06. – 14.07.2019 zábor chodníku
Na Zátorách 1.5.2019 – 31.3.2020 uzávěra chodníku, přejezdy
Strojnická 1 1.06. – 30.06.2019 mobilní zábor
Janovského 45 1.07. – 27.10.2019 nepodchodné lešení
U Měšťanského pivovaru 4 1.07. – 9.08.2019 vyparkování, bezpečnostní zábor
Plynární 29 1.06.– 30.06.2019 kontejner
Argentinská – U průhonu 6. 5. – 30. 9. 2019 nepodchodné lešení
Poupětova x U staré plynárny 16. 5. – 30. 6. 2019 staveništní vjezd
U Studánky 14 11.5. – 28.6.2019, 11.5. – 31.8.2019 podchodné lešení, stavební ohrada


 

Krátkodobé zábory a stavební akce naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory.

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení