Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Jateční 6. 2. – 31. 12. staveništní vjezd
Jateční 35 1. 3. 2023 – 28. 2. 2024 ochrana výjezdu
Šternberkova 4 17. 4. – 20. 12. podchozí lešení, stavební výtah, kontejner, ohrada
U Průhonu 10 1. 7. 2023 – 29. 6. 2024 nepodchozí lešení
Ortenovo náměstí 27 1. 8. – 31. 12. podchozí lešení
Tusarova 21. 8. 2023 – 31. 5. 2024 betonpumpa
Jateční 35 1. 10. 2023 – 29. 9. 2024 stavební ohrada
Pplk. Sochora 29 2. 10. – 1. 12. podchodné lešení
Malířská 42 2. 10. 2023 – 31. 5. 2024 podchozí lešení, stavební výtah, kontejner
Pplk. Sochora 32 16. 10. – 1. 12. nepodchozí lešení
Komunardů 18. 10. 2023 – 29. 2. 2024 stavební ohrada
Malá Plynární, Vrbenského

5. 11. – 20. 12., 10. 11. – 20. 12.

demolice
Jankovcova 37 1.–30. 11. kontejner, mobilní WC
Jateční, Komunardů, Tusarova 13. 11. – 15. 12. přípojky
Dukelských hrdinů 17 15.–30. 11. kontejner
U Průhonu 34a 20. 11. – 15. 12. stavební ohrada
U Sparty 16 20. 11. 2023 – 28. 1. 2024 nepodchozí lešení
Za elektrárnou 1. 12. 2023 – 1. 12. 2024 císařský ostrov
V Háji 15 4. 12. autojeřáb
Dobrovského 44 11.–13. 12. kontejner, izolace


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

CO JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  • 3× situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ

Stavební zábor – žádost o povolení