Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Antonínská 8 x Farského 18. 5.–31. 8. 2020 ohrada, podchozí lešení
Bubenská 1 10. 5.–21. 7. 2020 stavební zábor
Dělnická 63                          27. 1.–31. 12. 2020 staveništní vjezd, stavební ohrada-chodník
Jana Zajíce 6 9. 4.–31. 10. 2020 stavební výtah
Keramická 4 8. 6.–31. 08. 2020 kontejner
Letohradská 761/61 22. 6.–29. 6. 2020 Vodárny Bubeneč
Ortenovo nám. proti č. 8 a č. 9 15. 9. 2019–23. 8. 2020 vyparkování, staveništní vjezd
Šimáčkova 10 8. 6.–22. 8. 2020 kontejner
Šimáčkova 10 1. 5.–15. 7. 2020 kontejner
Šmeralova 1 30. 4.–31. 7. 2020 podchozí lešení, stavební ohrada
Tusarova 20 4. 5.–30. 6. 2020 mobilní lešení, st. výtah, kontejner
Veverkova 9 16. 5.–16. 10. 2020 kontejner, st. výtah, PL
V Závětří 8, 10 3. 6.–30. 6. 2020 NL
Za Papírnou 7 10. 6.–31. 8. 2020 kontejner
U Studánky 10 1. 2.–3. 11. 2020 kontejner, skládka materiálu
V Háji 12                   1. 2.–31. 12. 2020 stavební ohrada – chodník a vozovka
Šimáčkova 13 2. 1.–31. 12. 2020 stavební výtah, kontejner, skl. materiálu         
U Studánky 14 1. 4.–30. 6. 2020 kontejner
Šternberkova 8 16. 3.–16. 7. 2020 kontejner, skládka materiálů  
Strojnická 11 x Schnirchova 6. 4.–19. 10. 2020 podchodné lešení, skládka materiálu
Milady Horákové 13   9. 3.– 30. 6. 2020  podchodné lešení, stavební výtah, 
kontejner, skládka materiálů
Veletržní 3   18. 3.–31. 10. 2020 Skládka materiálu, kontejner, stavební výtah
Argentinská x Plynární              

20. 12. 2019–30. 4. 2020
19. 12. 2019–10. 12. 2020

stavební vjezd, ochranný zábor


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení