Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Antonínská 8 x Farského 1. 9.–30. 9. 2020 PL, stavební ohrada
Dělnická 7, 9 2. 9.–14. 3. 2020 skládka materiálu, kontejner, ohrada
Dělnická 63                          27. 1.–31. 12. 2020 staveništní vjezd, stavební ohrada-chodník
Dukelských hrdinů 1 5. 8.–30. 9. 2020 NL
Dukelských hrdinů 9

1. 8.– 1. 4. 2021, 1. 8.–1. 12. 2020

PL, st. výtah, st. ohrada
Dukelských hrdinů 11 1. 9.–15. 11. 2020 PL
Dukelských hrdinů 43 12. 8.–15. 11. 2020 PL
Havanská 18 1. 9.–30. 9. 2020 PL
Heřmanova 53

14. 9.+30. 11. 2020, 15. 9.–29. 11. 2020

NL, skládka materiálu
Farského 9 2. 9.–23. 10. 2020 PL
Jana Zajíce 6 9. 4.–31. 10. 2020 stavební výtah
Komunardů 9 1. 8.–30. 9. 2020 kontejner
Korunovační 8 26. 6.–3. 9. 2020 St. ohrada CH
Korunovační 11 8. 6.–1. 12. 2020 kontejner CH
Malířská 9 13. 7.–4. 10. 2020 PL, st. ohrada
Malířská 10 19. 8.–3. 11. 2020 stavební ohrada
Milady Horákové x Veverkova 01. 6.–20. 10. 2020 PL
Milady Horákové 13 1. 7.–30. 9. 2020 PL, stavební výtah
Nad Štolou, U Letenského tunelu 1. 7.–15. 8. 2020, 16. 8.–30. 9. 2020 vyparkování, opravné zdi
Ortenovo náměstí  1. 9.–31. 3. 2021 stavební vjezd, vyparkování
Ovenecká 5 13. 7.–30. 9. 2020 stavební výtah
Plynární 39 17. 8.–30. 11. 2020 NL
Přístavní 31. 08. – 11. 09. 2020 oprava komunikace
Veverkova 9 16. 5.–16. 10. 2020 kontejner, st. výtah, PL
U Studánky 10 1. 2.–3. 11. 2020 kontejner, skládka materiálu
V Háji 12                   1. 2.–31. 12. 2020 stavební ohrada – chodník a vozovka
Šimáčkova 10 15. 7.–10. 9. 2020 NL
Šimáčkova 10 23. 08. – 31. 10. 2020 kontejner
Šimáčkova 13 2. 1.–31. 12. 2020 stavební výtah, kontejner, skl. materiálu         
Strojnická 11 9. 7.–19. 10. 2020 PL
Strojnická 11 x Schnirchova 6. 4.–19. 10. 2020 podchodné lešení, skládka materiálu
Trojská 124 29. 6.–29. 10. 2020 st. ohrada CH
Tusarova 11 20. 9.–3. 10. 2020 kontejner
Umělecká 2 x Strojnická

21. 8.–30. 9. 2020, 10. 9. –22. 11. 2020

PL
Umělecká 9 x U Studánky 25. 8.–4. 9. 2020 uzávěra chodníku
Veletržní 3   18. 3.–31. 10. 2020 skládka materiálu, kontejner, stavební výtah
Veverkova 22 X Ppkl. Sochora 6. 7.–30. 9. 2020, 1. 9.–30. 9. 2020  NL
V Závětří 10 1. 9.–31. 10. 2020 dvojbuňka
Argentinská x Plynární              

20. 12. 2019–30. 4. 2020
19. 12. 2019–10. 12. 2020

stavební vjezd, ochranný zábor


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení