Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Nad královskou oborou 49 – 55 01.05.-30.11.2019 mobilní lešení, skládka materiálu, ohrada, kontejner, jeřáb
Na Zátorách 1.5.2019 – 31.3.2020 uzávěra chodníku, přejezdy
Heřmanova 21 x Dukelských hrdinů 43 01.07.-30.11.2019         podchodné lešení
U Akademie 2 x Kamenická 01.08.- 30.11.2019 nepodchodné lešení, částečná uzávěra chodníku
Milady Horákové 29 5. 8.–20. 12. 2019 kontejner, stavební výtah
Dělnická 63 x V Háji 12      01.08.-31.12.2019 částečná uzávěra chodníku, umístění provizorní trafo stanice
Jana Zajíce 6        12.08.2019 -29.02.2020 stavební výtah                        
Veverkova 18 x Milady Horákové 01.09. – 30.11.2019 skládka materiálu, podchodné a nepodchodné lešení
15.10.-20.12.2019 podchodné a nepodchodné lešení
Keramická 4 01.10.-19.12.2019 kontejner, skládka materiálu
U Vody 5                         23.09.-30.11.2019 nepodchodné lešení
Komunardů x Přístavní 16.09.-31.12.2019 stavební ohrada, uzávěra vozovky
U Studánky 14 16.09.-20.12.2019 stavební ohrada
Bubenská 1                       13.09. – 30.11.2019 skládka materiálu                                   
Ortenovo nám. proti č. 8 a č.9 15.09.2019 – 23.08.2020 vyparkování, staveništní vjezd
Šmeralova 21 14.10.-01.12.2019 kontejner, skládka materiálu
Plynární 29  09.10.-29.12.2019 kontejner – chodník
Dukelských hrdinů 1 14.10.2019 – 31.05.2020 nepodchodné lešení, kontejner
V Závětří 8 a 10          25.09.2019 – 29.02.2020 stavební ohrada                                      
18.09.-30.11.2019 nepodchodné lešení
18.10.2019 – 20.12.2019 stavební ohrada, nepodchodné lešení 
Strossmayerovo nám. 6 x Bubenská 01.11.2019 – 31.05.2020 mobilní lešení  
U Uranie 15   03.11.- 04.12.2019    nepodchodné lešení, kontejner
Milady Horákové 29      04.11.-30.11.2019 nepodchodné lešení
21.12.2019 – 30.04.2020 stavební výtah, kontejner
Nad Královskou oborou 49-55 01.11.2019 – 30.04.2020 stavební ohrada                    
U Průhonu 38 15.11.-20.12.2019 stavební ohrada                       
Dělnická 7-9 31.10.-20.12.2019 stavební ohrada, koridor pro pěší
U Studánky 10                    01.12. 2019-31.01.2020 stavební ohrada, kontejner                          
Šimáčkova 13 02.01.-31.12.2020 stavební výtah, kontejner, skl. materiálu         
Bubenská 1              01.12.2019 – 30.04.2020 stavební ohrada, skládka materiálu 
Dělnická 7-9          21.12.2019 – 20.04.2020 stavební ohrada                        
U Studánky 14 21.12.2019 – 31.03.2020 stavební ohrada 
V Závětří 10                                        01.12. – 29.02.2020        stavební buňky                                  
Pplk. Sochora 18                     16. 01. 2020 kontejner
U Uranie 18 18. 01. 2020 autojeřáb
Šmeralova 9 16. 12. – 18. 12. 2019 kontejner
Poupětova x Argentinská 12. 12. – 19. 12. 2019 ochranný zábor
Dělnická 7-9 21. 12. – 31. 03. 2020 stavební ohrada – chodník
Jirečkova 7

13. 1.–24. 1. 2020
10. 02.–21. 2. 2020

kontejner, stavební mat., domíchávač 
Argentinská x Plynární              

20. 12. 2019–30. 4. 2020
19. 12. 2019–10. 12. 2020

stavební vjezd, ochranný zábor


 

Krátkodobé zábory a stavební akce naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení