Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


U Uranie 5 28. 2. – 30. 11. podchodné lešení, stavební ohrada, skládka materiálu, kontejner
U Průhonu 10 27. 4. – 30. 9., 1. 10. – 30. 11.  montáž jeřábu, stavební ohrada
Bubenské nábřeží 1. 6. – 31. 12. II. etapa – kanalizace
Bubenské nábřeží 26. 8. – 26. 9. stavební zábor
Bubenské nábřeží


31. 7. – 26. 9. obnova vodovodního řadu
Komunardů – Dělnická

28. 9. – 3. 10., 3.–8. 10.

oprava tramvajové trati
Heřmanova 16 1. 6. – 31. 12.  stavební ohrada
Kostelní, Skalecká  1. 9. – 30. 12. stavební zábor
Kamenická 15 6. 6. – 25. 11. stavební výtah, podchozí lešení, kontejner, jeřáb
Dělnická 49a 15. 7. – 20. 10.  nepodchozí lešení
Osadní 33 16. 7. – 30. 10. stavební ohrada
Vrbenského 27. 7. 2022 – 26. 7. 2023 stavební jeřáb
Tusarova 31. 7. – 20. 12. stavební ohrada
Veletržní 13 × Schnirchova 1. 8. – 16. 9.  stavební výtah, skládka materiálu, kontejner
Osadní 33 1. 8. – 30. 10. nepodchozí lešení
Komunardů 43 29. 8. – 31. 10. stavební výtah, podchozí lešení
Šimáčkova 21 × Dukelských hrdinů 1. 9. – 30. 10. podchozí lešení, nepodchozí lešení, kontejner, skládka materiálu
U Smaltovny 22 8. 9. – 3. 11. podchozí lešení, stavební ohrada
U Průhonu 10 1. 10. – 30. 11. stavební ohrada
Gerstnerova 1 17.–20. 10. nákladní vozidlo


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3× situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení