Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Bubenské nábřeží 30. 11. 2021 NL
Dělnická 43 30. 10. 2021 mobilní zábor
Dělnická 63 26. 7.–31. 12. 2021 vjezd na stavbu
Dělnická 63 6. 10.–19. 10. 2021 přípojka vody
Kamenická 38 18. 7.–31. 12. 2021 výtah, kontejner
Kamenická 38 1. 09.–31. 10. 2021 jeřáb
Milady Horákové 88

11.–24. 10. 2021, 20.–24. 10. 2021

mobilní zábor horolezci
Osadní 33 9. 8.–19. 12. 2021 neprůchozí lešení
Plynární 18. 1.–31. 12. 2021 dočasný vjezd
Plynární 29 1. 9.–30. 11. 2021 kontejner
Přístavní 36 15. 10. 2021–30. 01. 2022 PL, stavební výtah, kontejner
Tusarova 52 16. 1.–31. 12. 2021 stavební ohrada, skl. Mat., kontejner
U Akademie 3 22. 09.–21. 10. 2021 NL
Umělecká 7 1. 10.–26. 11. 2021 stavební ohrada
Varhulíkové 1. 9.–31. 10. 2021 parkování
Varhulíkové proti č. 2 1. 9.–31. 10. 2021 kontejner, stavební ohrada
Veletržní 30 5. 10.–30. 11. 2021 NL, stavební ohrada
Veverkova 33 1. 9.–30. 11. 2021 PL, stavební ohrada
Vinařská 6 18. 10.–28. 10. 2021 kontejner, uzávěra chodníku
V Háji 10 1. 10.–30. 11. 2021 kontejner
V Háji proti č. 27 6. 4.–31. 12. 2021 stavební ohrada
V Háji 45 18. 10.–27. 10. 2021 kontejner
Za Papírnou 7 18. 6.–31. 10. 2021 2x kontejner


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení