Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


U Průhonu 10 1. 7. 2023 – 29. 6. 2024 nepodchozí lešení
Tusarova 21. 8. 2023 – 31. 5. 2024 betonpumpa
Jateční 35 1. 10. 2023 – 29. 9. 2024 stavební ohrada
Malířská 42 2. 10. 2023 – 31. 5. 2024 podchozí lešení, stavební výtah, kontejner
U Průhonu 10 4. 12. 2023 – 29. 6. 2024 stanovení
Nad Královskou oborou 35 9. 1. – 31. 8. nepodchozí lešení, stavební ohrada
Malířská 2 16. 1. – 31. 5. stavební ohrada
Šternberkova 4 22. 1. – 26. 4. podchozí lešení, stavební ohrada
Jateční 24. 1. – 31. 12. staveništní vjezd
Jateční 15. 2. – 31. 12. staveništní vjezd
Jateční 15. 2. – 31. 12.  stavební vjezd
Jateční 35 29. 2. 2024 – 28. 2. 2025 staveništní vjezd
Františka Křížka 27 9. 3. – 1. 6. kontejner, skládka materiálu
Dukelských hrdinů 14 18. 3. – 27. 5. nepodchozí lešení, kontejner
Podplukovníka Sochora 18 11. 4. – 30. 6. podchozí lešení
Kamenická 27 3. 4. – 7. 5. oprava přípojky
Malířská 2 22. 4. – 10. 5.  autojeřáb
U Smaltovny 8 6. 4. – 28. 6. podchozí lešení, stavební ohrada,
kontejner, stavební výtah
Podplukovníka Sochora 20 10. 4. – 25. 6. podchozí lešení, skládka materiálu
Františka Křížka 10 10. 4. – 25. 6. nepodchozí lešení, skládka materiálu
Haškova 2 x Milady Horákové 15.–19. 4. mobilní lešení
U Pergamenky 15. 4. – 31. 12. povolení vjezdu – stavba
U Výstaviště 20. 4. – 31. 7. opěrná zeď
Dobrovského 33 22. 4. – 28. 5. podchozí lešení
Kamenická 45 1. 5. – 31. 8. podchozí lešení, skládka materiálů


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

CO JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  • 3× situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ

Stavební zábor – žádost o povolení