Dítě do 15 let musí k trvalému pobytu přihlásit jeho zákonný zástupce (tedy nejčastěji rodič).


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je nutné vyplnit originál tiskopisu, který je k dispozici na úřadě)
  • občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad totožnosti, který je veřejnou listinou, např. cestovní pas či řidičský průkaz) 
  • rodný list dítěte a  občanský průkaz dítěte, pokud má dítě občanský průkaz vydaný  
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu), pokud je zákonný zástupce majitelem nemovitosti (pokud si existenci vlastnického práva nebo jiného užívacího práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí, majitel vlastnické právo nedokládá)   
  • doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost apod. (např. nájemní smlouvu) v ostatních případech
  • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu (tj. potvrzení od majitele domu, majitele bytu apod.) v případě, že žadatel doklad o oprávnění užívat byt nevlastní; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny 

Správní poplatek se za děti neplatí.


LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Úřad musí zapsat změnu adresy trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.