K trvalému pobytu se můžete přihlásit na obecním úřadě. Pro Prahu 7 je to Úřad městské části Praha 7, Odbor správních agend – oddělení dokladů a evidence obyvatel. (Upozornění: občané městské části Praha-Troja ohlašují změny na tamním úřadě.)

 

Kde

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

Co je třeba předložit

  • vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je nutné vyplnit originál tiskopisu, který je k dispozici na úřadě)
  • občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad totožnosti, který je veřejnou listinou, např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz)
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu), pokud je zákonný zástupce majitelem nemovitosti
  • doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost apod. (např. nájemní smlouvu) v ostatních případech
  • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu (tj. potvrzení od majitele domu, majitele bytu apod.) v případě, že žadatel doklad o oprávnění užívat byt nevlastní

 Správní poplatek činí 50 Kč

 Lhůty pro vyřízení

Úřad musí zapsat změnu adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

 Možnost ohlášení v zastoupení

Ohlášením můžete pověřit jinou osobu, která se musí na místě prokázat ověřenou plnou mocí. Hlášení probíhá stejně jako při osobním podání, Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplňuje a podepisuje zmocněnec na místě.

 

Ohlášení ve specifických situacích

Změnu místa trvalého pobytu za občana s omezenou svéprávností ohlašuje soudem ustanovený opatrovník. Hlášení probíhá podobně jako u občana staršího 15 let, pouze je třeba navíc předložit doklad o ustanovení opatrovníkem. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplňuje a podepisuje opatrovník na místě.

Ohlášení může za občana staršího 15 let provést člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Hlášení probíhá podobně jako u občana staršího 15 let, pouze je třeba navíc předložit doklad o oprávnění k zastupování. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplňuje a podepisuje člen domácnosti na místě.