Podle zákona o evidenci obyvatel je možné požádat o zavedení (změnu, nebo zrušení) tzv. doručovací adresy odlišné od místa trvalého pobytu, na kterou pak budou všechny úřady doručovat písemnosti.


Ohlásit doručovací adresu pro doručování (její změnu nebo zrušení) můžete na obecním úřadě v místě vašeho trvalého pobytu. Pro Prahu 7 je to Úřad městské části Praha 7, Odbor správních agend – oddělení dokladů a evidence obyvatel. (Upozornění: občané městské části Praha-Troja žádají na tamním úřadě.)

Pokud trvalý pobyt v ČR nemáte, žádáte v místě posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

DORUČOVACÍ ADRESOU MŮŽE BÝT

  • adresa v České republice
  • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa
  • adresa mimo území České republiky
  • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

INFORMACE O PODÁNÍ ŽÁDOSTI

O zavedení doručovací adresy může zažádat občan starší 15 let nebo jeho zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.


Na úřadě předložíte žádost, kterou podepíšete přímo před zaměstnancem úřadu (vzor žádosti naleznete na Portálu veřejné správy). Zároveň prokážete svou totožnost občanským průkazem (případně jiným dokladem totožnosti, který je veřejnou listinou, např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz).

Žádost můžete rovněž zaslat poštou úřadu podle místa trvalého pobytu. V takovém případě musí obsahovat váš ověřený podpis.

Do žádosti můžete zahrnout i datum, od kterého vám mají být písemnosti doručovány na danou adresu. Pokud tak neučiníte, pak se tímto datem rozumí den podání žádosti.

Žádost o zavedení doručovací adresy lze podat i formou datové zprávy, pokud ji podepíšete uznávaným elektronickým podpisem nebo dodáte prostřednictvím datové schránky.