Evidence obsahuje zákonem stanovené údaje o obyvatelích. Za obyvatele se považují občané České republiky, případně osoby, které české občanství pozbyly, a také cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.


Data z informačního systému evidence obyvatel vám může poskytnout ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22), kontaktní místo veřejné správy (tzv. CzechPOINT) nebo ohlašovna.

Můžete zažádat o údaje vedené k vaší osobě nebo osobě blízké. O osobě blízké lze získat jen údaje o datu a místě úmrtí, o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného. Osobou blízkou se rozumí rodiče, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk/vnučka, manžel/ka nebo partner/ka.


INFORMACE O PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost může podat obyvatel starší 15 let.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • vyplněný formulář Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
  • při osobním podání žádosti je třeba prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem
  • žádost zaslaná poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele
  • elektronická žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky

SPRÁVNÍ POPLATEK

Za poskytnutí údajů z evidence je třeba uhradit 50 Kč za každou započatou stránku.


ŽÁDOST O ÚDAJE VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH

Za dítě mladší 15 let nebo občana, jehož svéprávnost byla omezena, žádá o poskytnutí údajů zákonný zástupce (případně opatrovník, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem).

Údaj o osvojení poskytuje pouze Ministerstvo vnitra, a to až po dovršení věku 18 let.


ŽÁDOST V ZASTOUPENÍ

O údaje může za obyvatele požádat jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

Pro každý požadovaný úkon je nutné mít zvláštní pořadové číslo.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz