Evidence obsahuje zákonem stanovené údaje o obyvatelích. Za obyvatele se považují občané České republiky, případně osoby, které české občanství pozbyly, a také cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.


Data z informačního systému evidence obyvatel vám může poskytnout ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22), kontaktní místo veřejné správy (tzv. CzechPOINT) nebo ohlašovna.

Můžete zažádat o údaje vedené k vaší osobě nebo osobě blízké. O osobě blízké lze získat jen údaje o datu a místě úmrtí, o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného. Osobou blízkou se rozumí rodiče, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk/vnučka, manžel/ka nebo partner/ka.


INFORMACE O PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost může podat obyvatel starší 15 let.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • vyplněný formulář Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
  • při osobním podání žádosti je třeba prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem
  • žádost zaslaná poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele
  • elektronická žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky

SPRÁVNÍ POPLATEK

Za poskytnutí údajů z evidence je třeba uhradit 50 Kč za každou započatou stránku.


ŽÁDOST O ÚDAJE VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH

Za dítě mladší 15 let nebo občana, jehož svéprávnost byla omezena, žádá o poskytnutí údajů zákonný zástupce (případně opatrovník, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem).

Údaj o osvojení poskytuje pouze Ministerstvo vnitra, a to až po dovršení věku 18 let.


ŽÁDOST V ZASTOUPENÍ

O údaje může za obyvatele požádat jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz