Žádost o cestovní pas lze podat i na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí (s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem). O vydání cestovního pasu žádají na zastupitelských úřadech zpravidla občané České republiky, kteří se trvale nebo dlouhodobě zdržují v zahraničí. Lhůta pro vydání cestovního pasu na žádost podanou u zastupitelského úřadu je 120 dnů. U zastupitelského úřadu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě.


Úřady České republiky v zahraničí (stránka Ministerstva zahraničních věcí)

Za vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě se platí následující správní poplatky:

  • za pas pro občana staršího 15 let 1 200 Kč
  • za pas pro dítě do 15 let 400 Kč

Poplatek se vybírá v měně státu, v němž úřad sídlí, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, přepočtem podle směnných kurzů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce. V případě, že o to poplatník požádá, přijme úhradu poplatků v české měně. Zastupitelské úřady cestovní pasy nevydávají samy, pouze přijímají žádosti o vydání a zasílají je k vyřízení příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností do České republiky.

CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

Oproti žádosti na obecních úřadech je při žádosti o cestovní pas na zastupitelském úřadě třeba přinést navíc jednu fotografii odpovídající současné podobě občana a splňující normy ICAO (velikost fotografie 50 × 70 mm, maximální ostrost, velikost hlavy na fotografii od brady po nejvyšší bod vlasů 32–36 mm, přímý pohled, zavřená ústa). Mimo zde uvedené informace probíhá žádost stejně jako v případě standardní žádosti.

OKAMŽITÉ ZÍSKÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU V ZAHRANIČÍ

Při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí lze na zastupitelském úřadě požádat o cestovní průkaz, který se používá na územně a časově omezené jednorázové cesty (zpět do České republiky), viz Cestovní průkaz.

Pokud v zemi, v níž se občan nachází, není zastupitelský úřad České republiky, může se  obrátit na zastupitelský úřad některého ze  států Evropské unie, který v zemi sídlí, a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten platí pro jedinou cestu do ČR či do státu, v němž má občan trvalé bydliště, ve výjimečných případech do jiného místa.