Dne 19. září 2022 Rada hl. m. Prahy schválila Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+, druhou část – podpůrná opatření. Dokument obsahuje opatření z oblastí omezení znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů, dopravy, zemědělství a z ostatních zdrojů. Doporučených opatření je celkem 23.

Rada hl. města Prahy schválila Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (dále PZKO 2020+), druhou část – podpůrná opatření (dále Akční plán, II. část), a uložila Odboru ochrany prostředí MHMP zajistit a koordinovat plnění činností a aktivit vyjmenovaných v tomto Akčním plánu, a to do doby ukončení platnosti Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha CZ01, nejpozději však do 31. 12. 2025.

Akční plán, II. část, obsahuje podpůrná opatření, která byla vytvořena na základě dohody a vzájemné spolupráce členů Pracovní skupiny pro PZKO Magistrátu hl. m. Prahy, jejíž zástupci odsouhlasili seznam plánovaných činností včetně harmonogramu a zodpovědnosti za řízení nebo součinnosti při naplňování jednotlivých stanovených úkolů.

Podpůrná opatření obsahují opatření z oblastí omezení znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů, dopravy, zemědělství a ostatních zdrojů. Při návrhu jednotlivých úkolů Akčního plánu, II. části, byly zohledněny související strategické dokumenty hlavního města Prahy, především pak Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 a Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a další, s nimi související implementační dokumenty.

Se zmíněnými strategickými dokumenty se můžete seznámit na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP.