Městská část Praha 7, se sídlem U Průhonu 1338/38 vydává podmínky a prohlášení pro používání webových stránek přístupných na adrese www.praha7.cz (dále jen „Portál“).


1 Základní ustanovení

1.1 Definice pojmů

1.1.1 „Provozovatel“ znamená Městská část Praha 7, se sídlem U Průhonu 1338/38.

1.1.2 „Podmínky“ znamená tyto Podmínky pro používání portálu www.praha7.cz. Podmínky se mohou vztahovat i na používání jiných portálů provozovaných Provozovatelem za předpokladu, že tyto portály na Podmínky odkazují. Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele ve vztahu k Portálu a jeho používání.

1.1.3 „Portál“ znamená pro účely těchto Podmínek internetové stránky přístupné na adrese www.praha7.cz, popř. i jiné internetové stránky Provozovatele za předpokladu, že tyto internetové stránky odkazují na použití těchto Podmínek.

1.1.4 „Uživatel“ znamená každý subjekt, který používá Portál, tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného; za Uživatele je považován i Institucionální uživatel.

1.2. Práva k Portálu

1.1.1. Vlastníkem Portálu je MČ Praha 7.

1.1.2. Obsah Portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory a design, je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu Portálu.

1.1.3. Portál obsahuje označení, která jsou chráněna jako ochranné známky podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). Nestanoví-li zákon o ochranných známkách jinak, je jakékoli užití těchto označení možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence.

2 Používání portálu

2.1. Závaznost podmínek

2.1.1. Používání Portálu Uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je.

2.1.2. V případě nesouhlasu s Podmínkami je Uživatel povinen se od Portálu neprodleně odhlásit a dále jej nepoužívat.

2.2. Práva a povinnosti Uživatelů

2.2.1. Uživatel je povinen se při používání Portálu zdržet protiprávního jednání, v jehož důsledku může Provozovateli nebo jakékoli třetí straně vzniknout majetková či nemajetková újma.

2.2.2. Uživatel se zejména zavazuje, že při používání Portálu nebude:

2.2.2.1. zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání Portálu;

2.2.2.2. adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy;

2.2.2.3. adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím zprávy obsahující viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit Portál, majetek či zájmy Provozovatel nebo třetích osob;

2.2.2.4. adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím materiály, jejichž šíření či obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

2.2.2.5. uvádět nepravdivé či zkreslené údaje;

2.2.2.6. vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem Portálu, které nejsou veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtu jiného Uživatele.

2.2.3. Uživatel je oprávněn používat Portál a využívat jeho funkce pouze v souladu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Provozovatel uvedenými na Portálu.

2.3 Registrace Uživatele

2.3.2 Registrace Uživatele může být provedena dálkově prostřednictvím Portálu, kterou Uživatel provede vyplněním příslušného formuláře na Portálu. Při registraci Uživatel zadá své registrační údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa a zvolí si přihlašovací údaje v rozsahu uživatelské jméno a heslo. Registrace prostřednictvím Portálu je podmíněna akceptací těchto Podmínek ze strany Uživatele.

2.3.3 Provozovatel je oprávněn jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele v případě, že Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Podmínkami, právním řádem nebo k újmě Provozovatele či třetích osob. O ukončení registrace ze strany Provozovatele bude Uživatel informován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele.

2.3.4 Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu je oprávněn ukončit svou registraci prostřednictvím Portálu. Uživatel ukončí registraci zasláním svého požadavku na email [.]. O ukončení registrace bude Uživatel informován emailovou zprávou.

2.4 Přístup na portál a funkce portálu

2.4.2 Portál je veřejně a bezplatně přístupný prostřednictvím sítě internet, MČ Praha 7 však za jeho dostupnost neodpovídá. MČ Praha 7 si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost Portálu zejména z důvodu úprav Portálu či aktualizace jeho obsahu.

2.4.3 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost funkcí Portálu zejména z důvodu jejich úprav či aktualizací.

2.4.4 Dostupnost některých funkcí Portálu nebo jeho obsahu může být podmíněna registrací Uživatele; v takovém případě je tato informace uvedena u příslušné funkce Portálu.

3 Osobní údaje

3.1 Informace o zpracování osobních údajů

3.1.1 Při provozu Portálu dochází ze strany Provozovatele jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli registraci na Portálu.

3.1.2 Provozovatel nezpracovává osobní údaje subjektů pro komerční nebo obchodní účely. Provozovatel zejména bez předchozího souhlasu subjektů údajů či bez zákonného zmocnění neprodá, nevymění či jinak nezpřístupní zpracovávané osobní údaje třetím osobám; uvedené se netýká anonymních údajů, které v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určitému nebo určitelnému subjektu údajů.

3.1.3 Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, přihlašovací údaje pro přístup na Portál a případně údaje shromážděné či generované při využívání Portálu subjektem údajů.

3.1.4 Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného subjektu údajů na Portál.

3.1.5 Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

3.1.6 Zpracovateli osobních údajů jsou subjekty, které Provozovatel pověřil zpracováním osobních údajů subjektů údajů a se kterými uzavřel písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

3.2 Poučení o právech subjektů údajů

3.2.1 Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo požádat Provozovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Provozovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3.2.2 Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů – subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Provozovateli své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Provozovateli osobní údaje, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací.

3.2.3 Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Provozovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Provozovatel žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

3.2.4 Ukončení zpracování osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn ukončit zpracování svých osobních údajů formou ukončení registrace na Portál v souladu s těmito Podmínkami.

3.2.5 Po ukončení registrace na Portál mohou být osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, příjemce osobních údajů, subjektů údajů nebo jiné dotčené osoby.

3.2.6 Ukončení zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů – subjekt údajů je oprávněn kdykoli v průběhu trvání registrace na Portál požádat Provozovatele o ukončení zpracování jeho osobních údajů. V takovém případě však Provozovatel nebude moci poskytovat subjektu údajů služby podmíněné zpracováním příslušného osobního údaje. Registrace na Portál a možnost subjektu údajů využívat služby Portálu, které nejsou podmíněny zpracováním těchto osobních údajů, není ukončením zpracování těchto osobních údajů dotčena.

3.2.7 Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na Provozovatele s dotazem ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy webeditor@praha7.cz.

4 Bezpečnostní politika

4.1 Odpovědnost Uživatele

4.1.1 Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje Portál, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z Portálu; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Provozovatel doporučuje Uživatelům, aby při používání Portálu měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.

4.1.2 Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na Portál či stahována z Portálu, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Provozovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na Portál nebo stahována z Portálu, třetí osobou.

4.1.3 Uživatel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Uživatel vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Provozovatel nepožádá Uživatele o sdělení jeho hesla za jiným účelem, než je umožnění registrovaného přístupu na Portál. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Portál, je o tom povinen Provozovatele neprodleně informovat. Pokud Uživatel používá k registrovanému přístupu na Portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání Portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.

4.2 Shromažďování údajů při používání Portálu

4.2.1 Obdobně jako při používání jiných internetových stránek, dochází při používání Portálu k automatickému shromažďování následujících informací:

4.2.1.1 IP (Internet Protocol) adresa poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přidělenou IP adresu;

4.2.1.2 plné doménové jméno poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přiděleno doménové jméno;

4.2.1.3 používaný typ prohlížeče (jako je například Internet Explorer, Google Chrome, Opera, apod.) a operačního systému na počítači používaném pro přístup na Portál;

4.2.1.4 datum a čas navštívení Portálu;

4.2.1.5 internetové stránky, které byly navštíveny v rámci Portálu, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích;

4.2.1.6 adresy URL internetových stránek navštívených před návštěvou Portálu (lze-li je identifikovat).

4.2.2 Provozovatel využívá informace shromážděné k zajištění provozu Portálu, konkrétně k identifikaci výkonové potřeby na místě instalace, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli, zajištění bezpečnosti Portálu, ke statistickým účelům a za účelem zvyšování úrovně Portálu a jeho funkcí. Automaticky shromážděné informace jsou anonymizovány a nelze je tedy vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.

4.2.3 Uživatel může při používání Portálu poskytnout Provozovateli další informace např. prostřednictvím elektronické pošty, elektronického formuláře apod. podle svých požadavků. Tyto informace mohou být Provozovatelem využity pouze v souladu s účelem, za kterým byly Uživatelem Provozovateli poskytnuty.

4.2.4 Využívání některých funkcí Portálu může být podmíněno poskytnutím dodatečných údajů ze strany Uživatele; v takovém případě je tato informace, včetně rozsahu potřebných údajů, uvedena u příslušné funkce Portálu. Poskytnuté údaje mohou být Provozovatelem zpracovávány pouze pro účel umožnění využívání příslušné funkce Portálu Uživatelem.

4.3 Soubory cookie

4.3.1 Soubory cookie jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které jsou využívány pro rozlišení Uživatelů a zjišťování informací během opakujících se návštěv Portálu Uživatelem. Používání souborů cookie je standardní praxe mezi provozovateli internetových stránek. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale nastavením preferencí prohlížeče lze soubory cookie odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud Uživatel příjímání souborů cookie odmítne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce Portálu dostupné nebo se Portál nemusí správně zobrazit.

4.3.2 Dočasné soubory cookie. Při provozu Portálu jsou používány tzv. dočasné soubory cookie, které po ukončení používání Portálu a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na pevném disku počítače.

4.3.3 Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie po ukončení práce a uzavření prohlížeče zůstávají uložené na pevném disku počítače. Portál nepoužívá trvalé soubory cookie, pokud se však Uživatel zaregistruje na Portálu, bude použit trvalý soubor cookie pro usnadnění registrovaného přístupu Uživatele.

4.4 Webová návěští

4.4.1 Webová návěští jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěští mohou v počítači Uživatele číst určité typy informací, například číslo souboru cookie, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěští umístěno. Funkci některých návěští lze vyřadit tím, že je odmítnuto přijímání odpovídajících souborů cookie.

4.4.2 Portál může používat webová návěští pro účely identifikace použitelnosti, výkonu a účinnosti Portálu, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli a všeobecné doplnění a vylepšení funkcí Portálu.

4.5 Šifrování přenosu dat

4.5.1 Některé funkce Portálu využívají protokol https, který umožňuje zabezpečený přenos dat a komunikaci s Portálem. Taková skutečnost je vždy uvedena u příslušné funkce Portálu.

5 Odpovědnost

5.1 Provozovatele odpovědnost za obsah Portálu

5.1.1 Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na Portálu byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Provozovatel však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na Portálu. Informace uvedené na Portálu slouží pouze jako všeobecný zdroj informací a Uživatelé by se na ně neměli spoléhat jako na výlučný informační zdroj, aniž by jej porovnali s jinými zdroji informací. Portál může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.

5.1.2 Provozovatel není odpovědné za obsah Portálu, pokud byl tento obsah umístěn na Portál třetí osobou bez vědomí Provozovatele nebo v rozporu s těmito Podmínkami.

5.1.3 Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, kdykoli změnit obsah Portálu.

5.1.4 Provozovatel je oprávněn kdykoli odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo svým obsahem odporuje zájmům Provozovatele. Provozovatel je zejména oprávněno odstranit obsah, který je nepravdivý či klamavý, zasahuje do práv a oprávněných zájmů třetích osob, který je diskriminující z hlediska pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo který propaguje násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

5.2 Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran

5.2.1 Portál obsahuje odkazy na webové stránky odlišné od Portálu. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím Portál. Provozovatel nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky Portálu. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje Portál, nepodléhají kontrole Provozovatele a ten nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Provozovatel neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Provozovatel neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek.

5.3 Odpovědnost za škodu

5.3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Portálu, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností Provozovatele výslovně uvedených v těchto Podmínkách nebo která byla Uživateli způsobena úmyslně zaměstnanci či zástupci Provozovatele.

6 Závěrečná a přechodná ustanovení

6.1 Neplatnost ujednání

6.1.1 Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vynutitelná.

6.2 Jurisdikce

6.2.1 Portál je umístěn a provozován v České republice a veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování případných sporů souvisejících s používáním Portálu jsou příslušné české soudy.

6.3 Změna Podmínek

6.3.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. V případě změny části těchto Podmínek „Osobní údaje“ či části těchto Podmínek „Bezpečnostní politika Portálu“ bude Provozovatel o chystané změně předem informovat registrované Uživatele prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele, jestliže Uživatel tuto emailovou adresu sdělil. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá Portál i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je povinen Portál nepoužívat a pokud je registrovaným Uživatelem, ukončit svou registraci.

6.4 Účinnost Podmínek

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018