archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Klimatologové, ekologové a přírodovědci bijí v otázce našeho klimatu už téměř půlstoletí na poplach. Bez většího úspěchu. Nejnovější studie ukazují, že pokud razantně nezměníme své chování a neomezíme co možná nejdříve emise skleníkových plynů, bude to mít pro naši civilizaci velké následky. Mezi doporučením vědců a reálnou politikou ale stále zeje propast. Proti tomuto stavu aktuálně na celém světě protestují studenti, umělci, vědci i občanská hnutí a přidávají se celé státy, ale i města a městské části.Na tom, že ohřívání planety je způsobeno rostoucí koncentrací skleníkových plynů v atmosféře v důsledku lidské činnosti, panuje ve vědeckých kruzích jednoznačná shoda. V ovzduší je dnes o 40 % více CO2 než před dvěma staletími a průměrná teplota na Zemi stoupla od roku 1910 o 1 °C. Toto zvýšení však neznamená jen to, že je v létě o něco tepleji a v zimě nemusíme tolik topit. Globální oteplení byť o desetiny stupně zasahuje celý planetární ekosystém, ovlivňuje proudění vzduchu i vody v mořích a tyto změny mají další dalekosáhlé důsledky pro všechny živé organismy včetně člověka. V současné době emise skleníkových plynů celosvětově stále rostou, oteplování se zrychluje a zvrátit nepříznivý vývoj je čím dál obtížnější.

Mezivládní panel OSN pro klimatickou změnu proto vydal v loňském roce zprávu, která volá po ambicióznějších závazcích, než jaké byly domluveny na Pařížské konferenci v roce 2015. Pokud chceme předejít nejhorším dopadům změny klimatu, neměla by se planeta do konce století oteplit o více než 1,5 °C oproti předindustriální době. Dosažení tohoto cíle si však žádá prudké snižování emisí, a tedy neodkladnou změnu ve způsobech získávání energie, výroby, dopravy i životního stylu.

Po zklamáních z Paříže a loňských Katovic, kde národní státy nedokázaly přijmout dostatečné závazky, se lidé často obracejí na místní úroveň. Stávkující studenti organizovaní hnutím Fridays for Future, aktivistické skupiny jako Rebelie proti vyhynutí a další občanská hnutí požadují s ohledem na situaci vyhlášení takzvaného stavu klimatické nouze a na něj navazující konkrétní kroky.

Klimatickou nouzi (Climate Emergency) vyhlásilo již 598 samospráv po celém světě, obývaných více než 74 miliony lidí. Zavázaly se minimalizovat emise skleníkových plynů, znečištění a plýtvání přírodními zdroji a také zmírňovat dopady probíhajících změn na obyvatele. U nás jde především o vedra a sucho. Po vyhlášení nouze obvykle následuje několik měsíců intenzivní práce na strategii, která závazky konkretizuje. Londýn má například plán na dosažení uhlíkové neutrality (tzn. nulových emisí CO2 při využití metod na vázání a ukládání uhlíku) do roku 2050.

I Praha 7 si uvědomuje vážnost stavu životního prostředí a negativních dopadů klimatické krize. Coby jeden z nejvýraznějších tepelných ostrovů Prahy pociťuje změnu klimatu na vlastní kůži. Radnice Prahy 7 proto jako první obec v Česku vyhlásila stav klimatické nouze a zavazuje se naplňovat řadu konkrétních opatření, která se promítnou také do strategického plánování rozvoje městské části a akčního plánu na příští rok. Jejich detailní seznam najdete pod článkem.

Samozřejmě, že dopad opatření jednotlivých municipalit je bez součinnosti centrálních orgánů státu relativně omezený. Kromě formulování svých vlastních závazků proto města tlačí i na vlády, aby se připojily. Zdá se, že tenhle postup už přináší ovoce. Velká Británie a Irsko, kde stav nouze vyhlásilo nejvíce měst, jako první dva státy na světě již vyhlásily stav klimatické nouze na vládní úrovni. Konkrétní strategie zde dosud vznikají, ale jedná se o bezprecedentní závazek nejvyšších politiků čelit hrozbám globálního oteplování. Stav klimatického ohrožení vyhlásila nedávno radnice Prahy 6. Klimatický závazek si předsevzal i magistrát, jenž chce snížit emise CO2 v Praze o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050. 

Jaké konkrétní kroky Praha 7 chystá?

Více stromů a zeleně
Navážeme na současnou snahu dostat do ulic městské části více zeleně a maximálně rozšíříme výsadbu stromů a další zeleně ve veřejném prostoru. Při výsadbě i průběžné údržbě zeleně budeme aplikovat postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí (omezení sekání trávy za horkých dnů, vynechání chemie při hubení škůdců apod.). Podobný přístup budeme vyžadovat i od správců zeleně na území Prahy 7, která není v naší správě (např. Technická správa komunikací, Dopravní podnik, Lesy hl. m. Prahy). V rámci nové výstavby na území naší městské části, například v oblasti Bubnů, budeme důsledně vyžadovat tzv. zelené střechy, dodržování plochy rostlého terénu a využívání všech možností umístění rostlin, včetně popínavých rostlin na fasádách domů. Ozelenit se budeme snažit i budovy našich ZŠ a MŠ. U novostaveb budeme klást důraz na energeticky úsporná řešení.

Šetřit vodou
U každého rozvojového projektu na území Prahy 7 budeme prosazovat a zohledňovat vsakování, retenci a využití dešťové vody (např. rekonstrukce povrchů chodníků, retenční nádrže ve vnitroblocích apod.). Budeme pokračovat v navyšování počtu vodních prvků. Podpoříme také osvětu hospodaření s vodou v domácnostech a v našich základních a mateřských školách, kterým nabídneme například barely na zadržování dešťové vody. Obnovíme další historické ruční pumpy. Zaměříme se na šetrné hospodaření s vodou v rámci údržby a úklidu.

Méně plastu a odpadu
V Praze 7 budeme povolovat a podporovat pouze sportovní a kulturní akce, které budou šetrně přistupovat k přírodě, budou se snažit o minimalizaci či úplné opuštění jednorázových plastů a usilovat o minimalizaci odpadu. Ve snaze o minimalizaci odpadů, šetření vodou a energiemi a o využití lokální, ekologicky šetrné produkce v rámci jejich vlastních investic a nákupů budeme podporovat všechny naše městské organizace – 7U s.r.o., Polikliniku Prahy 7, Pečovatelské centrum, ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 7. Budeme pokračovat v motivaci obyvatel k umísťování nádob na tříděný odpad do domů a minimalizování odpadu z domácností. Bezplatně zapůjčíme další mobilní kompostéry bytovým domům a městským firmám či školám. Navážeme na projekt cirkulárních kaváren a budeme společně s místními podnikateli hledat způsoby, jak zavádět do praxe principy oběhového hospodářství.

Méně prachu a lepší vzduch
Na Dopravním podniku hl. m. Prahy budeme požadovat, aby v maximální možné míře posílil úklid prašných tramvajových pásů na hlavních ulicích, jako jsou Dukelských hrdinů, nábř. Kpt. Jaroše, Milady Horákové či Komunardů. Ve spolupráci s hl. m. Prahou budeme usilovat o snížení dopadů dopravy na znečištění ovzduší a prašnost v Praze. Proto budeme podporovat další rozvoj kolejové dopravy, elektromobilitu, sdílení aut a rozvoj cyklistické a pěší dopravy.

Osvícení partneři
Při pronajímání nebytových prostor v majetku MČ Praha 7 budeme preferovat provozovny zohledňující společenskou odpovědnost, včetně bezobalového přístupu, oběhového hospodaření a provozu šetrného k přírodě (např. v nové kavárně na Ortenově náměstí nebo v budoucí Šlechtově restauraci ve Stromovce).

Začínáme u sebe
Provedeme audit emisí úřadu MČ a na jeho základě uskutečníme kroky ke snížení emisí. Vozový park úřadu postupně obměníme tak, abychom používali jen vozidla na ekologický pohon. Po vyřazení stávajících vozidel z provozu pořídíme vozy na ekologický pohon. Již nyní se Úřad MČ Praha 7 řadí mezi úřady s nejmenším využíváním služebních vozů (nejméně najetých kilometrů) v Praze.

Budeme nakupovat energie z obnovitelných zdrojů. Tato změna se bude týkat jak nové radnice, tak i dalších budov ve správě městské části – 7U s.r.o., Polikliniky Prahy 7, Pečovatelského centra, ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 7. Pokusíme se snížit spotřebu elektrické energie každý rok o 1 %. V rámci úřadem organizovaných akcí (zastupitelstva, svatby, vítání občánků, vernisáže apod.) a běžného provozu úřadu zcela zrušíme používání jednorázových plastů a zamezíme jakýmkoli formám neekologického hospodaření. Do dvou let zavedeme zásady environmentálně a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a objednávek a u všech zakázek i objednávek budeme požadovat šetrný přístup k přírodě. Dodavatelé například budou muset zohlednit životní cyklus výrobků, ekologické materiály, následný odpad nebo spotřebu energie. Zaměříme se také na osvětu, jak prostřednictvím svých komunikačních kanálů, tak formou participativních akcí pro veřejnost. Ve spolupráci s vědci budeme hledat další možná řešení v rámci městské části, která povedou ke snižování emisí. 

A co uděláte vy?
Bez odpovědného přístupu každého z nás se žádná změna nepodaří. Pokuste se změnit, co je ve vašich silách. Možností, jak snižovat svou uhlíkovou stopu, je mnoho – od volby ekologických způsobů dopravy přes podporu lokálních výrobků po omezení konzumace masa a spotřeby vůbec. Spoustu informací a dalších tipů najdete například na webu 
www.proplanetu.cz.

Máte nápad, co dalšího by se dalo zlepšit?

Napište Ondřeji Kolínskému, koordinátorovi místní Agendy 21 na kolinskyo@praha7.cz.