archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 následuje své sousedy a 1. února 2018 přechází na nový modernizovaný magistrátní systém placeného stání.  V zónách nové generace už nebudete potřebovat parkovací kartu nebo lístek za sklo. Zaplatíte si pouze elektronické parkovací oprávnění na espézetku nebo se jako návštěvník zaregistrujete přes parkovací automat či virtuální parkovací hodiny. Kontrolu budou provádět monitorovací vozy se zabudovaným kamerovým systémem. Strážníkům se tak uvolní ruce k jiné činnosti.

Nejspíš jste si všimli, že v ulicích Prahy 7 od poloviny listopadu vyrostla řada nových parkovacích automatů a dopravních značek. Nové automaty, často usazené hned vedle těch starých, jsou v této chvíli ještě vypnuté. Také značky jsou částečně či kompletně přelepené. Tento stav bude platit až do 31. ledna a znamená jediné – do konce ledna se parkuje podle starých pravidel s parkovací kartou či lístkem za sklem. Instalace nových automatů a značek je součástí nezbytné přípravy správce parkovací zóny na den D, který nastane 1. února 2018. Deset let poté, co se zóny v Praze 7 poprvé objevily.

Přinášíme vám přehled zásadních změn, inovací i toho, co v nových zónách zůstane stejné.

Nové časy, staronové barvy

V novém systému placeného stání budou tři typy zón, jejichž barevné označení se nebude tak dalece lišit od toho, které známe dnes.

Modrá zóna – nadále umožňuje parkování rezidentů, abonentů (firem) a vlastníků nemovitostí. Platí zde parkovací oprávnění (nástupce parkovací karty) a nově zde mohou nejdéle na 3 hodiny zaparkovat i návštěvníci pomocí aplikace Virtuální parkovací hodiny. Parkovací automaty u modrých zón nenajdete.

Fialová zóna – nová barva pro zóny smíšené. Vlastníci parkovacího oprávnění zde mohou parkovat neomezeně, stejně jako v zóně modré. Ostatní si musí zaplatit za parkování nejdéle na 24 hodin v parkovacích automatech nebo pomocí virtuálních parkovacích hodin.

Oranžová barva – zůstala jedinou barvou pro krátkodobé parkování (zelená končí). Zaparkovat zde může každý na 2 až 3 hodiny v závislosti na lokalitě. Ovšem až poté, co zaplatí v parkovacím automatu nebo pomocí virtuálních parkovacích hodin.

Jak to celé funguje?

Občané a firmy

Parkovací karty pro rezidenty, abonenty a vlastníky nemovitostí, které se umísťovaly za čelní sklo vozu, nahradí parkovací oprávnění. To již nebude mít fyzickou podobu kartičky, bude existovat pouze v elektronické podobě. V praxi to bude vypadat tak, že v současné výdejně parkovacích karet v přízemí úřadu (nábř. Kpt. Jaroše 1000) po předložení příslušných dokladů a zaplacení parkovacího oprávnění nahrají číslo vaší SPZ/RZ (státní poznávací značka/registrační značka) do systému a kontrolní mechanismy zóny již budou vaše auto poznávat. Pokud jste rezident a majitel vozidla, můžete  si také  založit osobní stránky uživatele, přes které lze sledovat stav vašeho parkovacího oprávnění, dobu jeho platnosti, případně provádět krátkodobé dočasné změny a nově si jej také online prodlužovat, čímž odpadne nutnost každoročních návštěv úřadu.

Také při přechodu na nový systém 1. února 2018 nemusíte ihned spěchat na úřad. Parkovací karta již sice přestane platit a vy ji můžete s klidným svědomím odstranit, ale vaše parkovací oprávnění bude platné dál, po celou dobu, jakou jste si při posledním návštěvě výdejny zaplatili. Pouze plynule přechází do elektronického režimu.  

Návštěvníci

Podobně to bude fungovat také při platbě v parkovacích automatech. Ani od nich již nedostanete parkovací lístek, pouze navolíte číslo registrační značky. Automaty jsou vybavené fotovoltaickým článkem a vlastním modemem, takže provozně jsou zcela autonomní a nepotřebují žádné připojení na veřejnou elektrickou síť ani na datové kabelové vedení. Přijímat budou koruny, eura i platební karty.

Kromě toho bude možné úhradu za parkování provést pomocí vašich chytrých telefonů přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny, která vás zbaví nutnosti parkovací automat vůbec vyhledávat. Zároveň je to jediný způsob, jak mohou návštěvníci zaplatit za parkování v modrých zónách. Číslo úseku, ve kterém si budete chtít pomocí aplikace uhradit parkování, bude vždy uvedeno na dodatkové tabulce pod značkou vymezující parkování v konkrétní ulici či na konkrétním úseku ulice. Virtuální parkovací hodiny vydávají potvrzení o platbě ve formě zjednodušeného daňového dokladu, který přijde na e-mail nebo si jej budete moci stáhnout přímo do telefonu, ze kterého platba proběhla. Výhodou virtuálních parkovacích hodin je, že vás upozorní na blížící se konec parkovací doby a můžete si ji případně vzdáleně prodloužit.

Kontrola

Kontrolu zaparkovaných automobilů v nových zónách zajišťují ekologická hybridní vozidla, která jsou na střešní nástavbě vybavena šesti kamerami. Čtyři kamery slouží ke čtení SPZ/RZ ze všech směrů, zbylé dvě pořizují fotodokumentaci. Za hodinu by tato vozidla z budoucnosti měla být schopná naskenovat až tisíc registračních značek vozidel. Data sesbíraná z mobilního monitoringu každý den putují v datových balíčcích městské policii. Ta v případě odhalení přestupku delikt oznámí příslušnému správnímu orgánu.

Za špatné parkování na úřad

V okamžiku, kdy bude výše popsaným způsobem někdo přistižen, že parkuje v zóně bez patřičného oprávnění, bude se ho týkat další novinka. Ta vešla v platnost počátkem tohoto roku, tedy ještě před spuštěním nových zón. Z rozhodnutí hlavního města se totiž přestupky spáchané v zónách placeného stání již prvoinstančně neřeší na Magistrátu hl. m. Prahy, ale přímo na úřadech jednotlivých městských částí.

Dlouhá příprava pro úřad

Tato změna postavila úřad Prahy 7 před nutnost připravit do konce roku 2017 zcela nové pracoviště, které bude řešit veškeré přestupky proti pravidlům parkování v zóně placeného stání. Organizačně bylo vytvořeno oddělení, které sloučilo výdejnu parkovacích karet a agendu přestupků ze zóny placeného stání. Pro výkon této činnosti musel úřad zajistit šest kvalifikovaných pracovníků včetně vedoucího oddělení. Na základě výběrového řízení byli přijati čtyři noví zaměstnanci, dva další pracovníci přešli do přestupkového oddělení z jiné pozice na úřadě. Současně musely být upraveny odpovídající prostory, kam se agenda přestupků umístila, včetně veškerého vybavení, výpočetní techniky, programů a dalších náležitostí, bez kterých by se to neobešlo. Provoz nového pracoviště se odhaduje na 3–3,5 mil. korun ročně. 

Kratší cesta pro řidiče

Na druhou stranu pro obyvatele budou změny spíše pozitivní. Pokud se vám přihodí nějaký parkovací škraloup, nebudete muset čekat na magistrátu společně s řidiči z celé Prahy. To, co se stane v zónách na Sedmičce, bude vyřešeno opět na Sedmičce.

Co se (ne)změní v ulicích

Základní fungování parkovací zóny v ulicích Prahy 7 se zásadně nezmění. Modré (a nově i fialové oblasti) budou jako nyní v provozu denně, vyjma dvou ranních hodin od 6 do 8 hodin. V této době bude umožněno zásobování provozoven a parkování všech návštěvníků zdarma. Kromě toho budou v zóně vymezena zásobovací místa, která od běžných modrých, fialových a oranžových úseků odliší příslušné svislé dopravní značení doplněné dodatkovými tabulkami. Parkování v návštěvnických zónách bude obvykle zavedeno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Mimo tyto časy a o víkendech bude ve většině oranžových zón parkování zdarma. Ve vybraných lokalitách bude návštěvnické parkování zpoplatněno i o víkendu, je tedy nutné vždy sledovat místní značení.   

Také rozdělení zón parkování bude ve velké míře vycházet ze současného stavu. Praha 7 provoz zóny průběžně vyhodnocuje a přizpůsobuje místním potřebám, v rozvržení zóny tedy není nutná velká revoluce. Tam, kde byly parkovací automaty, budou ve většině případů i nadále. Na některých místech dojde k dílčím změnám, především pak k přechodu čistě rezidentního parkování na smíšené či naopak. V konečném součtu přibude parkovacích míst pro rezidenty z cca 7900 na cca 9200 míst.  

Souhrn užitečných rad pro zkušené i nezkušené parkující

Jaké doklady budu potřebovat pro vydání parkovacího oprávnění?
Stejné jako dosud. K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v Praze 7 a technický průkaz vozidla. Pokud vůz není registrován na žadatele (leasing, zaměstnanecký vůz apod.), je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu). Parkovací oprávnění se vydává také podnikající fyzické či právnické osobě po prokázání sídla nebo místa podnikání (provozovny) v Praze 7 a vlastníkovi nemovitosti na základě prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti.

Můžu v Praze 7 získat parkovací oprávnění, i když zde nemám trvalý pobyt?
Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká podle zákona o pozemních komunikacích pouze osobám s trvalým pobytem na území vymezené oblasti. Pokud však v Praze 7 bydlíte a máte zde kupříkladu platnou nájemní smlouvu, máte v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si zde zřídit trvalý pobyt.

Jaké možnosti mají držitelé ZTP/ZTPP?
Pro potřeby osob se zdravotním postižením jsou v zónách vyhrazena zvláštní parkovací stání. Tato stání jsou rozmístěna po celém území s ohledem na to, kde lze očekávat zvýšený výskyt občanů s omezenou schopností pohybu (kupříkladu u zdravotnických zařízení). Parkování na těchto místech je pro držitele průkazu ZTP/ZTPP, resp. s označením vozidla O7, bezplatné. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání, nicméně těmto žádostem nemusí být automaticky vyhověno.

Vztahuje se placené parkování také na motocykly?
Jednostopé motocykly parkují ve všech zónách placeného stání zdarma.

Jak budou nahrazeny přenosné parkovací karty pro firmy?
Zůstanou zachovány jako přenosná parkovací oprávnění. U nich se bude provádět změna SPZ/RZ prostřednictvím osobních stránek uživatele. V daném časovém období může být pro jedno parkovací oprávnění platná pouze jedna SPZ/RZ.

Jak si budu moci prodloužit platnost parkovacího oprávnění?
Vlastník vozidla si bude moci žádost o prodloužení parkovacího oprávnění podat (zatím na základě čestného prohlášení) prostřednictvím osobních stránek uživatele. Stejně tak je možné postupovat v případě přenosných parkovacích oprávnění. Žádost o nové parkovací oprávnění, jakožto i žádost o prodloužení v jiném než výše zmíněném případě, je nutno podat jako doposud výhradně ve výdejně parkovacích oprávnění (nábř. Kpt. Jaroše 1000).

Je v novém systému zón placeného stání zavedeno zvýhodnění pro elektromobily?
Elektromobily nejsou zpoplatněny, musí však být zaregistrovány na výdejně parkovacích oprávnění Magistrátu hl. m. Prahy, což podléhá správnímu poplatku 100 Kč. Před návštěvou kontaktujte výdejnu na tel.: 236 002 138 a sjednejte si schůzku.

Jsem pečovatel a starám se o osobu s pečovatelským parkovacím oprávněním, jak budu hradit parkovné?
Pro pečovatele existují dva druhy parkovacích oprávnění. Pokud navštěvujete opečovávanou osobu doma, máte možnost získat tzv. pečovatelský paušál, který vám umožní zaparkovat v celkem v pěti úsecích v místě jejího trvalého pobytu. Pokud opečovávanou osobu převážíte třeba k lékaři apod., můžete využít tzv. pečovatelský kredit. U něj se platba parkovného bude provádět přes virtuální parkovací hodiny. Je-li zadaná správná kombinace jednoho z maximálně deseti zvolených parkovacích úseků a nahlášené registrační značky pečovatele, pak je aplikací automaticky nabídnuta cena parkovného snížená o 90 %. Ta je čerpaná z kreditu, který byl uhrazen na výdejně při vystavení parkovacího oprávnění.

Parkuj v klidu

Spoustu užitečných informací o novém systému parkování včetně možnosti přihlášení do osobních stránek uživatele či do aplikace Virtuální parkovací hodiny naleznete na webových stránkách www.parkujvklidu.cz.


  • Zóny placeného stání na území Prahy jsou zřizovány hlavním městem, správcem nových zón je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, provoz a údržbu zajišťuje společnost Eltodo. Praha 7 navrhuje rozvržení parkovacích zón z pohledu rezidentního, návštěvnického či smíšeného parkování.
  • Barevné pruhy na vozovce (vodorovné dopravní značení), vyznačující jednotlivé typy parkovacích režimů, se v závislosti na počasí budou domalovávat až od jara 2018. Po spuštění nových zón 1. února se proto řiďte svislým dopravním značením, které je nadřazeno vodorovnému.
  • Doba platnosti parkovacích karet, které jste si zakoupili po 1. únoru 2017 ve výdejně MČ Praha 7, je kvůli přechodu na nový systém parkování nastavena vždy jen do 31. ledna 2018. Při výdeji karty vám však bylo zaregistrováno parkovací oprávnění, které platí po 1. únoru 2018 na celé období, které jste si zaplatili. Nemusíte tedy ihned navštěvovat výdejnu. Koncem ledna 2018 končí také platnost dvou- a desetihodinových stíracích parkovacích karet pro návštěvnické parkování v modré zóně na území MČ Praha 7. Ty již nyní na úřadě Prahy 7 nezakoupíte. Do konce ledna se prodávají pouze v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (Škodův palác).
  • Cena placeného stání se od 1. února 2018 pro občany Prahy 7 nemění. Elektronické parkovací oprávnění bude stát stejně jako současné parkovací karty. Návštěvnické parkování v modré zóně bude stát 60 Kč/h. Za krátkodobé stání v oranžových a smíšených zónách řidiči zaplatí obvykle 40 Kč/h, na některých místech 20 Kč/h. Konkrétní částky budou vždy uvedeny na příslušných parkovacích automatech.