archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 4 na základě usnesení č. 1R-34/2019 ze dne 16.1.2019, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), vše v platném znění, oznamuje vyhlášení konkursního řízení na ředitele: Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75


Předpokládaný nástup: srpen 2019
Zkušební doba: 6 měsíců

Předpoklady:
plná způsobilost k právním úkonům
příslušné vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů, v platném znění
minimální tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb.
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
znalost českého jazyka

Požadavky:
znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě
odborné, řídící a organizační schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou

K přihlášce přiložte:
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení a diplom, příp. maturitní vysvědčení)
doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený zaměstnavatelem
strukturovaný životopis
koncepci rozvoje školy s respektováním výchozích podmínek MŠ Jílovská včetně ekonomické rozvahy řešení provozních nákladů a nákladů na přímé vzdělávání
(v rozsahu max. 4 stran formátu A4)
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu.


Způsob podávání přihlášek a lhůta:
Podepsanou přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 29.3.2019 (včetně)
poštou nebo osobně na podatelnu na adresu: Městská část Praha 4, Úřad MČ
Praha 4, odbor školství, prevence a rodinné politiky, Antala Staška 2059/80b, Praha 4,
PSČ 140 46. Obálku označte textem: „Konkursní řízení MŠ Jílovská“ – neotvírat“


S osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR.