V souvislosti s pandemií Covid-19 vzrostl i v České republice počet případů domácího násilí o 30 %, jak ukazují výstupy kvalitativního výzkumu Fakulty humanitních studií a Sociologického ústavu AV ČR. Na situaci se rozhodlo reagovat pražské Centrum LOCIKA, které v září spustilo platformu www.detstvibeznasili.cz, kde mohou najít okamžitou pomoc a podporu nejen děti a jejich rodiče, ale i učitelé a další profese pracující s dětmi.

Přímými účastníky násilných incidentů v rodině jsou bohužel velmi často i děti, u kterých se prožitá traumata odrážejí nejen na jejich aktuálním psychickém stavu, vztazích a školní úspěšnosti, ale mohou výrazně ovlivnit i budoucnost a zdraví dítěte. Děti zažívající násilí doma potřebují odbornou, specializovanou pomoc a podporu, ale také především někoho, kdo jim pomůže situaci v rodině odhalit a iniciuje pomoc celé rodině. Pomoci dětem by mohla škola, kde děti tráví velkou část dne a s učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky jsou v úzkém kontaktu. Častá zkušenost z praxe však je, že ačkoliv pedagogové velmi často vědí, kterých dětí ve třídě se domácí násilí týká, bohužel už nevědí, co dělat, jak reagovat a jak jim pomoci.

„Náš přístup je unikátní v tom, že nečekáme na změnu iniciovanou shora, zároveň neklademe na učitele žádné další nároky, ale podáváme jim pomocnou ruku. Cílem projektu Okamžité pomoci je včasná identifikace dětí a rodin, které potřebují podporu. Učitelům nabízíme možnos zavolat na linku Dětství bez násilí a poradit se, případně poslat dotazy emailem. Pokud jsou z Prahy, mohou i přijít, vše lze řešit i anonymně,” říká ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová.

Centrum LOCIKA v minulých letech společně s Prahou 7 realizovalo projekt prevence násilí ve školách, ve kterém se potřeba podpory učitelů ukázala být jako klíčová.

„Na základě analýzy potřeb učitelů se Praha 7 začala ve školách věnovat tématu domácího násilí a zvolila strategii intenzivní podpory učitelů a ředitelů – formou školení, supervizí, vzájemného sdílení dobré praxe, nebo v praktické podobě,” doplňuje Hana Šišková, radní pro oblast vzdělávání a školství Prahy 7.

Na webu Dětství bez násilí nabízí Centrum LOCIKA kromě zmíněné pomoci i chat a linku pro děti, anonymně mohou do Centra přijít nejen děti samotné, ale i jejich rodiče. Kromě toho zde všechny cílové skupiny najdou řadu materiálů, které jim mohou pomoci se zvládáním úzkosti, obav či se zvládáním vlastních emocí.

Nad projektem informační platformy a Okamžité pomoci poskytla záštitu Mariana Čapková, pražská zastupitelka a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.

„Jsem velmi ráda, že mohu podpořit nejen vzniklou platformu, ale i myšlenku Dětství bez násilí jako takovou. Násilí, jehož jsou děti svědky nebo je přímo zažívají, je velkým problémem i mimo dobu pandemie Covid-19, o to více však v posledním půl roce. A zdá se, že nás všechny čekají ještě náročné měsíce. Jako matka dvou dětí vím, jak může být rodinný život náročný a jak strašně důležité je vědět, kam se může kdokoliv z rodiny obrátit pro pomoc a informace. Zcela klíčová je pak spolupráce dalších lidí, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, zejména pedagogů a pracovníků školy. Skvělé je, že Centrum LOCIKA nabízí opravdu konkrétní, co nejvíce dostupnou a profesionální pomoc, aby rodiny, děti či pedagogové, kteří nechtějí být k situaci dítěte slepí, mohli skutečně efektivně jednat,” uvedla Čapková.  

Projekt podpořila Nadace České spořitelny, která dlouhodobě usiluje o zlepšení vzdělávacího systému. „Jsme si vědomi toho, že násilí v rodině ovlivňuje i aktuální prožívání dítěte, jeho schopnost se soustředit, být úspěšné ve škole, ve výuce i ve vztazích. Základním předpokladem pro to, aby se děti mohly vzdělávat, je jejich psychická pohoda. Pokud chceme dosahovat udržitelných pozitivních změn v českém vzdělávacím systému, nesmíme přehlížet tak palčivé problémy, jakým bezesporu domácí násilí je ,” říká Kateřina Šaldová k důvodům podpory ze strany Nadace ČS.


LetákJak dítěti pomoci ve škole se seberegulací 


Centrum LOCIKA, z.ú.

Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru LOCIKA pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 275 dětem a jejich rodinám. Služby Centrum LOCIKA poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.

Vzhledem k tomu, že v České republice stále neexistuje jednotný systém evidence ohrožených dětí ani relevantní data k tématu dětí a násilí v rodinách, zveřejňuje Centrum LOCIKA každoročně údaje z analýzy spisové  okumentace klientů Centra provedené ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Z loňské analýzy dat vyplývá, že do násilného vztahu se rodí téměř každé čtvrté dítě, 50 % však zažilo první projevy domácího násilí do dvou let věku. Přesto se děti dostanou do kontaktu s odbornou pomocí nejčastěji až při docházce do školy. Nejfrekventovanější věk dětských klientů Centra LOCIKA je 6˗8 let.

 

www.detstvibeznasili.cz

www.centrumlocika.cz

www.facebook.com/centrumlocika