archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 vysadila v ulici Schnirchova čtyři nové stromy druhu svitel latnatý. Na dlouhodobě plánovanou výsadbu byl v roce 2018 zpracován projekt. Ten však již v současnosti neodpovídal aktuálním požadavkům, které jsou definovány v Městském standardu pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí schváleném Radou hlavního města Prahy. Z tohoto důvodu projekt prošel v roce 2021 revizí, kterou řešil jeden z autorů uvedených standardů David Hora.

Níže uvádíme podrobnosti k projektu a obecné problematice uličních stromořadí od autora úprav Davida Hory:

Úspěšné fungování stromů uličních stromořadí v době měnícího se klimatu je přímo úměrné zdrojům, jaké má strom k dispozici. Ve zhutněných půdách pod konstrukcemi chodníků a komunikací má strom tyto zdroje velmi omezené, a proto se musíme soustředit na jejich zlepšení. 

Základem zlepšení stanovištních podmínek je zvětšení předem připraveného prokořenitelného prostoru (prostor, kde kořeny najdou půdní vzduch a vodu) a zlepšení vodního režimu stromů.  Příprava prokořenitelného prostoru má umožnit rozvoj kořenové soustavy stromů do té míry, aby byly schopné dlouhodobě plnit očekávané ekosystémové služby. Tuto problematiku významně řeší nový Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu, schválený radou města na podzim r. 2021.

Praha 7 vnímá tyto souvislosti a z těchto důvodů byl začátkem minulého roku (tedy ještě před vznikem daného standardu) upraven projekt výsadby stromů v ulici Schnirchova z r. 2018. Daná úprava spočívala v návrhu zvětšení prokořenitelného prostoru technologií tzv. kořenových cest vytvořených pomocí strukturálního substrátu. Tato technologie umožňuje zajistit podmínky pro růst kořenů v místech, kde jsou kladeny požadavky na únosnost pláně pro konstrukce komunikací a kde běžné zhutnění obvykle prokořenitelnost vylučuje.

Kořenové cesty jsou úzké rýhy, které se umísťují pod úroveň konstrukčních vrstev komunikací (chodníků) a vzájemně propojují jednotlivá výsadbová místa. Kořenová cesta zajišťuje vlastní prokořenitelný prostor, umožňuje prokořenění zemin v její bezprostřední blízkosti a vzájemnou komunikaci propojených výsadeb. Nátok srážkové vody je řešen přes stromové mísy z okolní plochy chodníku.

Zlepšení stanovištních podmínek stromů má obecně několik úrovní komplexnosti. Od podpory propustnosti stromové mísy a nátoku srážkové vody do ní přes zvětšení prokořenitelného prostoru a optimalizaci vodního režimu až po komplexní opatření modrozelené infrastruktury, které zajišťuje jak podmínky pro dobrý růst stromů, tak plní cíle tzv. hospodaření se srážkovou vodou (v Praze toto řeší Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy). 

Navržené řešení v ul. Schnirchova patří na škále komplexnosti k těm jednodušším, levnějším a logicky méně efektivním, nicméně v kombinaci s použitým druhem stromů (svitel latnatý) by mělo být dostatečné. Vzhledem k počtu ulic a stromů ve městě je nutné využívat celou škálu opatření a jejich výběr podléhá významu dané ulice, zvolenému druhu stromu, prostorovým možnostem (obvykle pod zemí), potenciálu okolních povrchů u hlediska nátoku srážkové vody apod. Praha 7 připravuje pilotní projekt k testování celé této škály opatření u výsadeb v ulici U Pergamenky (v úseku dolní části Ortenova náměstí), kde bude efektivita těchto opatření dlouhodobě sledována a vyhodnocována.