archivní článek, informace již nemusí být aktuální
>Nové sídlo radnice

Předchozí vládnoucí koalice ODS/ČSSD nám po volbách předala radnici s nájemní smlouvou v budově Generálního finančního ředitelství s platností do 31. 12. 2015 a bez jakéhokoli řešení, kde bude úřad od roku 2016 sídlit. Jediný vhodný pozemek ke stavbě radnice pronajala ODS již v roce 2002 na stavbu obchodního centra Palác Stromovka na 105 let a po dvaceti letech privatizace obecního majetku v hodnotě přibližně 7 miliard zůstalo na účtu pro sídlo radnice 200 milionů korun. S rozhodnutím koupit pro úřad vhodnou budovu bývalé Economie v Dobrovského ulici ODS váhala tak dlouho, až ji koupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ihned po volbách začala nová rada MČ jednat o prodloužení nájemní smlouvy ve stávající budově, což se podařilo za cenu uvolnění čtvrtiny nájemních ploch. Výměnou za snížení komfortu pro úřad došlo k prodloužení nájmu do konce roku 2019 a nájemné se snížilo z 10,2 milionů na 8,6 milionů ročně. Rada začala hledat řešení, jak v následujících 5 letech zajistit novou budovu pro sídlo radnice. Nadějně zpočátku vypadal i společný projekt s magistrátem na odkup budovy Bubenská 1 (Elektrické podniky), ale nakonec s rozpadem magistrátní koalice skončil na slepé koleji.

V průběhu září tohoto roku však došlo k nečekanému obratu. Pronajímatel (Generální finanční ředitelství) sdělil městské části, že Ministerstvo financí bude po úřadu Prahy 7 požadovat uvolnění pronajatých prostor dříve než v roce 2019, a v polovině listopadu starosta skutečně obdržel oficiální dopis ministra financí s požadavkem, aby radnice uvolnila stávající budovu v co nejkratším termínu.

Rada MČ jmenovala proto 20. října 2015 Komisi pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7, ve které mají zastoupení všechny politické strany zastupitelstva. Komise na svém prvním zasedání prodiskutovala možná řešení a doporučila radě MČ další postup. Komise zvažovala následující možnosti:

  1. nájem v komerčních kancelářských budovách,
  2. stavba nového sídla na vlastním či koupeném pozemku,
  3. koupě existující budovy.

Další nájem není řešení
Nájem v komerčních prostorách je pro úřad nevýhodný ekonomicky i politicky.
Ekonomicky z toho důvodu, že finanční prostředky vyčleněné na sídlo úřadu se na účtech dlouhodobě znehodnocují a přitom úřad průběžně platí nájem. Je to podobná situace jako mít naspořeno na byt, ale bydlet v podnájmu. Na rozdíl od běžné rodiny je navíc jisté, že úřad se z Prahy 7 nikdy nebude stěhovat, což není pro vyjednávání o výši nájmu pro úřad výhodná pozice. Současně není dost dobře možné, aby se úřad každých deset let stěhoval jen proto, že stávající nájem nebude ekonomicky výhodný.

Politicky je nevhodné, aby úřad sídlil v budově soukromého subjektu, o jehož jiných aktivitách může v rámci své působnosti rozhodovat. Většinu kancelářských budov v Praze 7 vlastní developerské společnosti, které na území městské části chtějí nebo mohou chtít realizovat další projekty, a úřad v jejich posuzování musí být zcela nestranný, což by v případě nájemního vztahu zaručit z principu nešlo.

Ostatně jak problematické může být fungování úřadu místní samosprávy v komerčním nájmu, ví každý Pražan díky kauze nevýhodného nájmu magistrátu ve Škodově paláci.

 

Stavba nové radnice
Podle výsledků referenda je optimálním řešením výstavba nové budovy radnice na vlastním pozemku, s dobrou dopravní dostupností a finančním limitem 500 milionů korun. Bohužel v majetku městské části není žádný dostatečně velký pozemek, na kterém by bylo možné stavbu radnice bezprostředně zahájit. 

Městská část by tedy musela vhodný pozemek nejprve koupit, což by celý proces výstavby prodražilo, a stejně by bylo nutné hledat opět nějaké provizorní sídlo na dobu mezi vypršením stávajícího nájmu a dokončením stavby.

Ideálním místem pro stavbu radnice je rozvojové území Bubny-Zátory, ve kterém ale platí stavební uzávěra. Právě zde usiluje městská část o vhodný pozemek, ale není vůbec jisté, kdy toto území bude zregulováno a otevřeno pro výstavbu. Až bude pořízena závazná studie území, bude zrušena stavební uzávěra, pak teprve bude možné uvažovat o pořízení či směně pozemku pro stavbu sídla úřadu v geografickém centru Prahy 7. Naplnění této vize však nemůžeme očekávat v horizontu kratším než dvacet let. O takovém řešení nelze proto ve světle tlaku na co nejrychlejší vystěhování ze strany Ministerstva financí vůbec uvažovat.

 

Koupě existující budovy
Pořízení existující budovy jako nového sídla radnice se po zhodnocení ostatních možností ukázalo jako nejrealističtější varianta – jak z politického a ekonomického, tak i časového hlediska. I tato možnost je v souladu s výsledkem referenda, za předpokladu, že výběr budovy proběhne transparentně soutěží dle zákona, že nákup včetně rekonstrukce nepřekročí finanční limit 500 milionů korun a že taková budova bude na dobře dostupném místě. V majetku magistrátu není v Praze 7 bohužel žádná vhodná budova, o jejíž svěření by bylo možné za účelem pořízení sídla úřadu požádat, a tak bylo nutné hledat budovu na volném trhu.

Před vypsáním soutěže na podání nabídky byla zpracována analýza lokálního realitního trhu v Praze 7, ze které pro radu MČ vyplynuly dva závěry: že v katastru Prahy 7 je jen jedna aktivně nabízená, typologicky vhodná budova (někdejší sídlo společnosti Eurest v ulici U Pergamenky, které navíc bylo nabízeno formou dražby) a že existuje šance, že díky převisu nabídky kancelářských prostor by některý z vlastníků mohl nabídnout k odprodeji budovu, kterou zatím jen pronajímá.

Na základě těchto informací a po doporučení Komise pro výběr sídla úřadu zveřejnila rada MČ 27. října 2015 výzvu k soutěži o nejvhodnější nabídku na odkup budovy, která bude splňovat podmínky referenda (cena do 500 milionů vč. DPH; dopravně dobře dostupná) a jejíž kancelářská plocha bude minimálně 2100 m² (přesné znění podmínek soutěže bylo zveřejněno v usnesení rady č. 1031/15 a je k dispozici na webových stránkách úřadu).

Lhůta pro podání nabídek trvala 15 dnů a příležitost využilo pět uchazečů. Potvrdil se tedy předpoklad z předchozí analýzy a k odprodeji byly nabídnuty i budovy, které dosud volně na trhu nabízeny nebyly. Po otevření obálek byly dvě nabídky z dalšího posuzování vyloučeny, protože nesplnily podmínky soutěže. Komise tak posuzovala tři nabídky a podle hodnotících kritérií určila následující pořadí jejich výhodnosti:

  1. U Průhonu 38 (bývalá Chirana)
  2.  U Průhonu 32 (bývalá Geoindustrie)
  3. Agentinská 38, Merkurie

 

Shrnutí
Proces výběru sídla radnice proběhl v souladu s právními předpisy a výsledky referenda, zcela transparentně. Všechna zasedání komise byla veřejná a prohlídky nabízených nemovitostí byly přístupné všem zájemcům. Lhůty pro podání nabídek a jejich vyhodnocení byly stanoveny realisticky se znalostí fungování trhu, s cílem zabezpečit nové sídlo úřadu bez nutnosti hledat provizorium v podobě dalšího nájmu a hrozby opakovaného stěhování.

Vybraný objekt U Průhonu 38 byl doporučen Komisí pro výběr sídla úřadu (doporučení podpořil i jeden ze 4 zástupců opozice) a následně jej schválilo zastupitelstvo MČ poměrem 19 pro, proti nebyl nikdo a 7 zastupitelů se zdrželo.

Budova U Průhonu 38 je dobře dopravně dostupná, s dostatečnými kapacitami pro umístění úřadu a z ekonomického hlediska se jedná o nejvýhodnější nabídku i po započtení předpokládaných rekonstrukčních nákladů. Předpokládané celkové náklady 200–230 milionů bez DPH budou uhrazeny z rozpočtové rezervy. Na rekonstrukci budovy bude vypsána architektonická soutěž dle pravidel České

komory architektů, jak o tom rozhodli občané v referendu 2013. Vlastníkem budovy je na českém trhu dlouhodobě působící a etablovaný realitní investor J. F. Hamilton Real Estate.

Rada MČ i většina zastupitelů je přesvědčena, že Praha 7 se tak konečně dočká důstojného a funkčního sídla, které bude dobře sloužit potřebám obyvatel a které v případě potřeby, pokud by někdy v budoucnu byla postavena budova nové radnice v Bubnech-Zátorách, bude možné využít jiným způsobem, či případně prodat a tím zhodnotit lépe než peníze na kontě. 

 


Budova Merkuria, Argentinská 38

Cena celkem 330 000 000 Kč (tj. 27 441 Kč/m²)

Odhadované náklady na rekonstrukci 300–350 mil. bez DPH

Výměra kanceláří 7888 m²

Výměra souvisejících provozních ploch (sklady, zázemí, chodby): 4138 m²

Dopravní dostupnost metro C – Vltavská 350 m, tramvaj – Ortenovo náměstí 450 m; podzemní parkoviště pro 39 automobilů.

Typologická vhodnost administrativní budova, kterou lze díky skeletové konstrukci vhodně upravit pro potřeby úřadu i veřejnosti; budova má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

Objekt byl postaven na přelomu 60. a 70. let.

Dostupnost v čase objekt je pronajat a pro potřeby úřadu může být do 3 měsíců od podpisu smlouvy vyčleněno 3100 m².

 

Budova U Průhonu 32 (bývalá Geoindustrie)

Cena celkem 185 000 000 Kč (tj. 40 526 Kč/m²)

Odhadované náklady na rekonstrukci 95–140 mil. bez DPH

Výměra kanceláří 2572 m²

Výměra souvisejících provozních ploch (sklady, zázemí, chodby): 1543 m²

Dopravní dostupnost tramvaj – U Průhonu 40 m, Dělnická 230 m, Na Maninách 450 m; metro C – 5 min tramvají; v rámci objektu nejsou parkovací místa.

Typologická vhodnost administrativní budova s veřejně přístupným parterem, kterou lze díky skeletové konstrukci vhodně upravit pro potřeby úřadu i veřejnosti; budova má 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Stáří objektu je 45 let.

Dostupnost v čase část prostor pronajata s tříměsíční výpovědní lhůtou, část prostor bude uvolněna do 6 měsíců od data podpisu a 504 m² kanceláří a souvisejících ploch je pronajata až do roku 2021 Komerční bance.

 

Budova U Průhonu 38 (bývalá Chirana)

Cena celkem 91 562 500 Kč (tj. 23 298 Kč/m²)

Odhadované náklady na rekonstrukci 98–146 mil. bez DPH

Výměra kanceláří 2530 m²

Výměra souvisejících provozních ploch (sklady, zázemí, chodby): 1400 m²

Dopravní dostupnost tramvaj – U Průhonu 110 m, Dělnická 300 m, Na Maninách 350 m; metro C – 5 min tramvají; 20  parkovací míst ve dvoře objektu.

Typologická vhodnost administrativní budova s veřejně přístupným parterem, kterou lze díky skeletové konstrukci vhodně upravit pro potřeby úřadu i veřejnosti; budova má 9 nadzemních a 1 podzemní podlaží; budova byla postavena začátkem 90. let.

Dostupnost v čase budova je zcela prázdná a lze ihned zahájit případnou rekonstrukci.

 

Co na výběr říká opozice?

ANO 2011

Většina obcí má radnici na reprezentativním místě a s dobrým přístupem pro veřejnost, což tento objekt rozhodně nesplňuje. V budově je poměrně problematická flexibilita a složité dispoziční řešení s velkým procentem neosvětlených ploch. Nevhodné je i umístění výtahů a schodišť. Nevýhodou je i složitěji využitelná a příliš hluboká dispozice, a proto i umístění zasedací místnosti pro 30 zastupitelů a veřejnost bude velmi složité. Škoda, že do podmínek výběrového řízení nebylo zařazeno také splnění podmínek zákona o hospodaření energií, které stanoví specifické požadavky pro budovy vlastněné a užívané orgány veřejné moci. Na základě výše popsaných nedostatků nemohu doporučení komise podporovat.

Jan Svoboda, zastupitel ANO 2011

 

TOP 09

Nabídku podalo 5 uchazečů, 2 nesplnili požadavky výzvy. Nabídka Merkurie spolu s náklady na opravu převyšuje limit z referenda, nabídka U Průhonu 32 s nájmem KB do roku 2021 prakticky znemožňuje použitelnost této budovy v nejbližších 6 letech. Jediná použitelná nabídka je tedy budova U Průhonu 38 za 91 mil. Kč, která ale vyžaduje minimálně stejně vysoké náklady na opravu. Cena za 1 m2 kancelářských ploch se tak šplhá k podobným výšinám jako u předražených projektů, které prosazovala předchozí koalice.

Miroslav Tutter a Jiří Hejnic, TOP 09 Praha 7

 

ODS

Včerejší aktivisté, dnešní radní a zastupitelé, konečně všem ukázali, jak se vybírá radnice. Recept je poučný: Zapomeň na referendum a obejdi zákon o veřejných zakázkách. Minimalizuj lhůty pro podání nabídek. Jejich vyhodnocením se netrap víc než 9 dnů. Vyber nejlevnější, chátrající budovu, která potřebuje drahou rekonstrukci. Kup ji od firmy s anonymní vlastnickou strukturou. A usmívej se při tom!

Tomáš Bartovský, člen oblastní rady ODS Praha 7