Už na třetí adresu v rámci Sedmičky se chystá přestěhovat Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Své nové sídlo začal budovat koncem léta v areálu Holešovického pivovaru. Stěhování úředníků je v plánu v polovině roku 2023. Co nová budova přinese naší čtvrti a co všechno má tento úřad vlastně v kompetenci?

Mnoho lidí si myslí, že máme na starosti kontrolu úplně všeho, když jsme ten Nejvyšší kontrolní úřad – od sousedových hrušek až po bytová družstva. Tak to ale opravdu není,“ vysvětluje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Úřad kontroluje především hospodaření s penězi a majetkem státu. Jeho práce se tedy týká ministerstev, jejich příspěvkových organizací, státních podniků, ale třeba i veřejných výzkumných institucí nebo zdravotních pojišťoven. Kontroluje také peníze, které dostává ČR ze zahraničí, ať už jde o dotace z EU, nebo třeba Norské fondy. Kde vám pomohou s řešením nejrůznějších jiných nešvarů, naleznete v boxu.

V čele NKÚ stojí prezidentem republiky jmenovaný prezident, toho zastupuje viceprezident (funkci v současné době zastává Zdeňka Horníková), a dále má úřad stálé 15členné kolegium volené Poslaneckou sněmovnou.

Novodobá historie NKÚ se začala psát v roce 1993. Potřeba kontroly tu ale panovala už za Rakouska-Uherska. Během dvacátého století sice úřad měnil jméno – ať už se jednalo o Účetní komoru, samostatné ministerstvo kontroly, nebo Výbor lidové kontroly, jeho náplní byla vždy kontrola správného a účelného nakládání s veřejnými prostředky. Tedy nejen zda peníze tečou tam, kam mají, ale také zda jejich přínos je takový, jaký vláda či ministerstva očekávají.

Kontrola nese ovoce
Kompetence NKÚ jsou zakotveny v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a coby ústavní instituce je NKÚ zmíněn i v Ústavě ČR. „Na rozdíl například od České obchodní inspekce jsme zcela nezávislí, nikdo nás nemůže úkolovat a o kontrole rozhodujeme sami,“ vysvětluje pozici své instituce prezident Kala. Podněty ke kontrole může dávat NKÚ vláda jako celek, Poslanecká sněmovna nebo Senát a jejich orgány. Kam ale skutečně NKÚ půjde na kontrolu, o tom rozhoduje kolegium úřadu. NKÚ je primárně takzvaný nalézací orgán, ale pokud má důvodné podezření na spáchání trestného činu, obrací se samozřejmě na policii. V minulosti tak NKÚ poukázal například na korupci v oblasti dotací na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či předražené zakázky v oblasti informačních technologií na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V obou případech skončily kauzy odsouzením příslušných úředníků. „Někdy má možná veřejnost pocit, že výsledky naší práce nejsou tolik vidět, některé změny ale přicházejí postupně, třeba změna zákonů nebo to, jak se daří úřadům šetřit na jejich výdajích za běžné věci, jako je úklid, poradenské služby nebo kancelářské potřeby. V případě některých kontrol nemůžeme kvůli práci orgánů činných v trestním řízení výsledky zveřejňovat ihned. A protože kontrolujeme také instituce, jako je Bezpečnostní informační služba nebo Národní bezpečnostní úřad, mohou výsledky kontroly nakonec zůstat i tajné. Jinak je ale vždy zveřejňujeme. A naše závěry dostane do rukou vláda i parlament,“ vysvětluje Kala. Díky činnosti NKÚ již také došlo k několika legislativním změnám – například zákona o hazardu, jehož novela znemožnila úniky peněz pro stát z online hazardu.

Momentálně poslanci projednávají možné rozšíření působnosti NKÚ i na kraje a obce či akciové společnosti s podílem státu, jako je například ČEZ. Když totiž dnes NKÚ kontroluje výstavbu silnic, může analyzovat pouze tu část, která byla financována z rozpočtu státu. Další části stavby financované ze strany kraje či města už jsou mimo jeho pravomoci. Přitom právě tato kontrola přináší společnosti zajímavý obrázek o tom, jak si ve srovnání s ostatními státy Evropy stojíme – součástí práce NKÚ je totiž spolupráce a sdílení dat v rámci Evropské unie. „Zjistili jsme tak například, že dálnice se v ČR stavěly mnohem dráž než třeba v Německu, v Polsku zase kilometr dálnice postaví mnohem rychleji,“ uvádí Kala.

Ještě bližší zahraniční spolupráci by NKÚ rád inicioval i v rámci předsednictví organizace EUROSAI, která sdružuje asi padesátku podobných institucí z Evropy, ale i Izraele a také Evropský účetní dvůr. Tříleté české předsednictví zahájí v příštím roce mezinárodním kongresem. Ten se bude konat v Praze v Nové budově Národního muzea.

Konečně doma
Nejvyšší kontrolní úřad, kde v současnosti pracuje asi 480 lidí a má kromě pražské centrály pobočky v devíti krajích, je dnes jedinou ústavní institucí bez vlastního sídla. Do roku 2007 sídlil v Jankovcově 63, prostor zde byl však nedostačující a navíc jej silně zasáhly povodně v roce 2002. V roce 2004 proto NKÚ zakoupil pozemek v areálu Holešovického pivovaru mezi ulicemi Komunardů a U Uranie, kde plánoval postavit své nové sídlo. Z toho ale nakonec sešlo, a tak se v roce 2007 úřad přemístil do pronájmu v soukromé budově Tokovo u Libeňského mostu. Zde za nájem platí 16,7 milionu korun ročně – a to se současnému vedení úřadu podařilo cenu velmi výrazně snížit. Z dlouhodobého hlediska je nájemní vztah pro úřad nevýhodný, a tak v roce 2017 vypsal na podobu nového sídla soutěž na projektanta. „Chceme jít dalším institucím příkladem a vše je samozřejmě transparentní. Kdo jiný by měl být papežštější než papež než právě NKÚ,“ dodává s úsměvem prezident Kala.

Nová budova je dílem architektonického ateliéru Masák & Partner a má být technologicky chytrou stavbou. Stavět se bude v souladu s principy udržitelné výstavby. Budova bude adaptovaná na změny klimatu ve městě, bude zde zelená střecha, počítá se také s chytrým využíváním služeb a kvality vnitřního prostředí, ať už jde o plynulou regulaci osvětlení podle potřeby nebo kvalitu a množství vzduchu podle obsazenosti apod.

Stavba nového sídla NKÚ je také pilotním projektem pro zavádění metodiky BIM (Building Information Modelling) do stavebnictví, jež zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem BIM je prostřednictvím digitálního modelu uspořit náklady na pořizování a zejména provozování budov, včetně pozdějších rekonstrukcí. Výdaje na výstavbu sídla NKÚ by neměly přesáhnout 940 milionů korun. Z toho by prostředky státního rozpočtu měly představovat 710 milionů korun a 230 milionů korun by měl NKÚ pokrýt ze svých úspor.

Nová stavba bude složena ze dvou propojených budov. Kromě NKÚ se zde usídlí i Parlamentní knihovna a archiv Poslanecké sněmovny, která se momentálně také potýká s nevyhovujícím prostorem. Knihovna vlastní přes 200 tisíc svazků z oboru společenských věd, zejména z oblasti práva, politologie, historie, filozofie, sociologie, ekonomie a dalších. Nejcennější část knihovního fondu byla v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Knihovna i archiv budou veřejnosti přístupné, stejně jako jídelna v přízemí úřadu.

Zelení sousedi
Proaktivně se vedení NKÚ staví i k okolní zeleni. Ve spolupráci s radnicí už vysadil v ulici Komunardů tři stromy, a dalších 26 přibude na dvoře nového sídla. Obě budovy by také měly mít zelenou střechu a součástí areálu bude veřejně přístupný pás zeleně vinoucí se podél ulice U Uranie. Okolí nebudou zatěžovat ani další desítky zaparkovaných aut. Součástí budov totiž budou dvoupodlažní podzemní garáže pro 123 vozů, s dalšími 20 parkovacími místy se počítá na dvoře.

A s ohleduplností přistupuje NKÚ i ke svým bezprostředním sousedům. „S představiteli SVJ z okolních domů jsme byli v úzkém kontaktu už během přípravy projektu, na sousedských vztazích nám totiž velice záleží. Snažili jsme se našim sousedům pokud možno vyjít vstříc. Nakonec se nám podařilo uzavřít dohodu tak, abychom i v budoucnu měli dobré vztahy,“ říká Kala a přidává další pozitivum. „S ohledem na provoz státní instituce tu bude rušno jen ve všední dny a bude tu i bezpečněji, neboť jako každá jiná ústavní instituce podléhá i NKÚ nepřetržitému policejnímu dohledu.“

Ve velmi komplexním výběrovém řízení, jež je první zakázkou na obdobnou stavbu v ČR zadanou tímto způsobem, zvítězila společnost PORR, a.s., s nejnižší nabídkovou cenou 676 milionů korun bez DPH. Stavba byla zahájena symbolickým poklepáním základního kamene letos v srpnu a úředníci by se do nové budovy měli přestěhovat v polovině roku 2023.

Hackuj stát!
NKÚ se snaží být nejen aktivní na poli kontroly, ale i pokud jde o zužitkování veřejných dat. Veřejná správa v ČR si totiž dosud pořídila cca 7300 informačních systémů, jejich pořizovací náklady činily přes 110 mld. Kč, roční náklady na údržbu činí cca 25 mld. Kč. V těchto informačních systémech je ukryto nepředstavitelné bohatství, které ale zatím leží ladem. Od roku 2017 proto NKÚ spolu s dalšími institucemi pravidelně organizuje hackathon veřejné správy, kde nadšencům z řad programátorů a IT specialistů na
24 hodin zprostředkovává nejrůznější otevřená data, které mají veřejné instituce v ČR k dispozici. Výsledkem jsou zajímavé vizualizace, aplikace a další výstupy dostupné na stránce www.hackujstat.cz, třeba zajímavá korelace mezi počtem exekucí a počtem výherních automatů v jednotlivých krajích ČR.

„Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné,“ shrnuje Miloslav Kala. „Chtěli bychom, aby se i s daty nakládalo efektivně a aby co nejvíc sloužila analytikům i politikům a především občanům. Zatím je vše na začátku a snad k tomu alespoň malou měrou přispěje i naše pravidelná akce,“ uzavírá prezident NKÚ.


Kam se obrátit? Ne všechny stížnosti spadají do kompetence NKÚ. Níže najdete seznam problémů a institucí, kde vám v dané věci poradí.

Chybné vyúčtování za plyn, elektřinu, teplo
Nejprve reklamujte u dodavatele služeb. Pokud je reklamace zamítnuta, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz).

Chybné vyúčtování za telefon
Nejprve reklamujte u poskytovatele služeb. Pokud je reklamace zamítnuta, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).

Chybné vyúčtování za vodu, reklamace kvality vody
U provozovatele vodovodu (město, obec). S reklamací na kvalitu vody se nejprve obraťte na provozovatele, případně na Ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz).

Kontrola kvality a hygieny potravin
Jakost, podmínky prodeje a skladování zboží kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.cz). Ochranu spotřebitele před závadnými produkty živočišného původu zajišťuje Státní veterinární správa (www.svscr.cz).

Pracovněprávní vztahy (zaměstnanec vs. zaměstnavatel), protiprávní jednání zaměstnavatele atd.
Kontrolním orgánem pracovních vztahů a pracovních podmínek včetně bezpečnosti práce je Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz), další působnost mají úřady práce, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Reklamace zboží, chybný postup obchodníka, padělané zboží atd.
Prodej zboží a poskytování služeb kontroluje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Hospodaření obcí se svěřeným majetkem, postup obcí ve výkonu pravomocí atd.
Výkon samostatné působnosti obcí kontroluje Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz). Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí přísluší krajskému úřadu. Přezkoumání hospodaření obcí, resp. územních celků, podléhá Ministerstvu financí.


Foto – Vizualizace nového sídla NKÚ v areálu Holešovického pivovaru. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vypsal NKÚ podle mezinárodních standardů Žluté knihy FIDIC metodou Design & Build, kde součástí byl i BIM model zpracovaný na základě LCC, tedy nákladů životního cyklu a zhodnocený pomocí certifikačního nástroje SBToolCZ vyjadřujícího úroveň kvality budovy. Je první zakázkou na obdobnou stavbu v ČR zadanou tímto komplexním způsobem. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost PORR a.s., s nejnižší nabídkovou cenou 676 milionů korun bez DPH.