Naše čtvrť se může na první pohled zdát jako jednotné a kompaktní území, ve skutečnosti je ale rozparcelovaná mezi celou řadu institucí, správců a firem a městská část má v mnoha záležitostech velmi omezené pravomoci. Nejvíce to lze postřehnout ve veřejném prostoru, ať už se jedná o nepořádek kolem kontejnerů, nebo výtluky na chodníku. Kdo má však tyto časté nešvary v kompetenci? Kdo rozhoduje o dopravních uzavírkách, které nás letos čekají, a co dělat, pokud nás doma trápí hluk z blízké stavby nebo venkovní hudební produkce?

Čí je to koš?
Jedno z nejčastějších povzdechnutí nad nepořádkem v naší čtvrti jistě patří odpadkům odhozeným mimo koše pro ně určené. Na Sedmičce najdete několik druhů odpadkových košů, o jejichž vývoz se stará několik různých firem. Je to překvapivě složitý mechanismus, ale MČ se snaží, aby vše fungovalo, i když má vliv jen na část odpadkových košů. „Naše“ koše v ulicích (169 kusů) jsou buď kruhové betonové s tmavě šedým plechovým víkem, nebo tmavě zelené plastové, často i se zásobníkem sáčků na psí exkrementy. O koše MČ Praha 7 se stará městská firma 7U, s. r. o., která je 1x denně vyváží a doplňuje sáčky do zásobníků. Ovšem koše na zastávkách MHD spadají buď pod Dopravní podnik hl. města Prahy, nebo pod Technologie hl. města Prahy. Ostatní koše v ulicích, mezi něž řadíme i kontejnery na tříděný odpad, patří většinou Pražským službám. Jak často se konkrétní kontejner sváží, zjistíte na webových stránkách: ksnko.praha.eu/map-separated.

Najdi samolepku!
V Praze 7 je 61 stanovišť s nádobami na tříděný odpad, kam můžete odnést plasty, nápojové kartony, papír, sklo a mnohdy i tuky a oleje. Na 14 místech jsou rovněž nádoby na kov a na čtyřech místech nádoby na elektroodpad. Třídění odpadu v Praze v minulém roce prošlo velkou změnou. Dosud platilo, že každý kontejner sloužil pro jeden typ odpadu. Do konce roku 2023 se však všechny žluté nádoby ve městě staly multikomoditní a z ulic zmizely popelnice na nápojové kartony. Do žlutých kontejnerů v ulicích je nyní možné kromě plastů odkládat i nápojové kartony. Změnu poznáte jednoduše, na každé nádobě jsou speciální samolepky „multikomoditní sběr“.

Právě nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad je v ulicích nejvíce znát. Člověk odpad řádně vytřídí doma, ráno jej nese na nejbližší stanoviště u domu, ale modrý kontejner je tak napěchovaný, že by se do něj už nevešla ani krabička od vajíček, a tak papír (v dobré víře) odloží u kontejneru a doufá, že jej vítr neodnese a déšť nesmáčí. Stejně to však udělá i další soused a po něm ten další a najednou se může zdát, že prostor kolem stanoviště je skoro až černou skládkou. Tzv. doúklid přebytečného odpadu okolo kontejnerů 2x denně řeší Pražské služby, takže vše, co je okolo, odvezou a hodí do směsného odpadu. U nejvytíženějších stanovišť pak ještě jednou denně uklízí sedmičková správcovská firma 7U.

Hlavní město Praha ve spolupráci s Prahou 7 proto již od roku 2016 nabízí kontejnery na tříděný odpad do domu. Po jejich zařízení se už nemusíte tahat s pytli na ulici a zažívat dilema, když se váš odpad do kontejnerů nevejde. Na Sedmičce už takto odpad třídí 350 domů. Více informací k třídění odpadu nejenom ve svém domě najdete na stránce www.praha7.cz/odpad.

Je ale dobré si připomenout, že vytříděný odpad na stanovištích nepochází jen od jednotlivých občanů, ale mnohdy do něj nezákonně přispívají i okolní podniky, které přitom mají povinnost zřídit si vlastní popelnice nebo uzavřít s městem smlouvu o výjimce, aby kontejnery na ulicích mohly využívat. Odbor životního prostředí Prahy 7 se proto zaměřuje na časté kontroly místních provozoven, zda zákon o odpadech náležitě dodržují.

Čisté ulice
Většina ulic v Praze 7 se ručně čistí každý den a pomocí strojů 4–5x týdně. Údržbu chodníků a silnic má ze zákona na starosti vlastník, jímž je na našem území v naprosté většině případů hl. m. Praha, respektive správce komunikací TSK. „Rozhodně to však nenecháváme jen na městě a dlouhodobě se z pozice městské části snažíme prostřednictvím naší firmy 7U intenzivně pomáhat, aby chodníky byly co nejvíce čisté a schůdné. Údržbu chodníků podporujeme organizačně, koordinačně i materiálně,“ upřesňuje Tereza Marková, vedoucí Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor. V loňském roce magistrát po dohodě s Prahou 7 přikročil k zajištění úklidu chodníků formou účelové dotace městské části. Praha 7 se tedy v roce 2023 starala o kompletní úklid chodníků na svém území a v této praxi chce dále pokračovat. Zároveň radnice zajišťuje a financuje doplňkovou zimní údržbu (v obdobích zvýšeného rizika ledovky, náledí či sněhové kalamity), která je v běžném režimu hrazena z prostředků TSK. Praha 7 tuto údržbu doplňuje vždy dle potřeby.

Otázka úklidu je prostě zapeklitá věc. Kupříkladu Letenské sady a Stromovka spadají pod magistrát a jeho Odbor ochrany prostředí, který si na jeho údržbu najímá další firmy. Ostrov Štvanice, Letenská pláň a prostor kolem kyvadla pak spadají pod magistrátní Odbor hospodaření s majetkem a údržbu zde provádí firma Acton.

Praha 7 tedy není vlastníkem ani správcem výše uvedených parků, a nemá tak ani možnost rozhodovat, co za akce se zde uskuteční. Ke kulturním či sportovním akcím ve výše zmíněných místech, které povoluje magistrát, však rada městské části dává stanovisko, v němž vždy požaduje například udržování čistoty a úklid po skončení akce, dodržování nočního klidu a omezení hluku či využívání materiálů a technologií šetrných k životnímu prostředí.

Ani stromy nemají jednoho správce. Většina stromů na Sedmičce spadá pod správu TSK, o zeleň v parcích se pak stará převážně magistrát. Radnice pečuje jen o menší část stromů, konkrétně jde o stromy na Ortenově náměstí, v parku Tusarova, v parcích u kostelů sv. Antonína a sv. Klimenta, na dětských hřištích, která má ve své správě, či v ulici U Letenské vodárny na Letné.

„Hlásič závad“
Kam se ale obrátit, pokud stejný nepořádek u košů vidíte několikátý den po sobě, z výtluku na chodníku se pomalu stává díra, během procházky spatříte nalomenou větev či strom nebo najdete nebezpečný odpad v trávě? Zavolejte na pohotovostní tel. číslo: 770 104 933 nebo napište na e-mail chodniky@praha7.cz či kontaktujte některého ze zaměstnanců oddělení péče o veřejný prostor. Další efektivní cestou, po níž se informace o nepořádku či závadě dostane k pracovníkovi, který je dokáže vyřešit či obratem předat na patřičná místa, je komunikační systém Munipolis. Podněty do něj můžete zasílat přes webové rozhraní nebo aplikaci v telefonu.

Situace na komunikacích
Svázané ruce má často Sedmička i ve věcech týkajících se dopravy. Dopravní značení na hlavních tazích, činnost světelně řízených křižovatek a mnoho dalšího je v kompetenci magistrátu, respektive Odboru pozemních komunikací a drah (OPKD MHMP). Problematiku městské hromadné dopravy, tedy jízdní řády či trasování linek MHD poté řeší společnost ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Pokud ovšem daný problém Odbor dopravy Prahy 7 řešit může, musí v rámci svých rozhodnutí přihlížet také k vyjádřením či stanoviskům Policie ČR, která je zodpovědná za bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Ani ve chvíli, kdy je již v konkrétní záležitosti rozhodnuto, však ještě není vyhráno.

Drtivou většinu vysprávek vozovek, chodníků i obnovu dopravního značení zařizuje jejich správce, tedy Technická správa komunikací, respektive jí pověřené soukromé subjekty. S ohledem na tento složitý proces pak může realizace relativně jednoduchých změn trvat i několik týdnů či měsíců. Radnice Prahy 7 je tedy pouze jedním z mnoha aktérů, kteří na Sedmičce působí a mají na situaci na komunikacích vliv. „Skutečnost, že naše městská část některé ulice čistí a snaží se i v rámci svých omezených možností opravovat výtluky v chodnících či ve vozovkách, ještě neznamená, že zvládne i ten zbytek. Kupříkladu k přestavbě celé ulice je nutné mít stavební povolení, které je opět v kompetenci TSK nebo hlavního města. To, že městská část si dokázala svým nákladem pořídit mnoho dokumentací stavebních či územních řízení umožňujících do budoucna rozvoj naší čtvrti a aktivně se o tento rozvoj snaží i na mnoha jiných frontách, rozhodně není běžné a stojí za tím ochota a flexibilita úředníků věnovat se i těmto věcem nad rámec svých běžných činností,“ dodává Jan Kovařík, vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 7.

 


Náročný rok

Letos čeká Prahu 7 rekonstrukce třídy Dukelských hrdinů od Strossmayerova náměstí po tramvajovou výhybku u Výstaviště. Bude to nejrozsáhlejší kompletní rekonstrukce ulice v naší čtvrti za poslední desetiletí – s opravou tramvajové trati, která už je v havarijním stavu, se podařilo zkoordinovat i opravu všech chodníků, nároží a přeložky sítí tak, aby na východní straně ulice mohlo být vysazeno plnohodnotné uliční stromořadí. Zlepší se i podoba tramvajových zastávek, kupříkladu zastávka na Strossmayerově náměstí bude přebudována na mysovou, která je s chodníkem spojená v jeden celek. Současně pokračuje Správa železnic ve stavbě trati Praha–Kladno. Chystá se vybudování nového vlakového nádraží a zastávky u Výstaviště, dráha na našem území bude vedena po estakádě, a dojde tak ke zrušení přejezdu na Bubenské, kde se postaví nový most. Celá oblast Malého Berlína bude mít po dokončení přímý přístup k Výstavišti a do Stromovky a ve veřejném prostoru Prahy 7 bude provedena řada dalších změn. Také v tomto případě jsou však přímé kompetence MČ Praha 7 značně omezené. Modernizace železnice je projekt státu, který realizuje Správa železnic, zároveň zde probíhají další souběžné akce, jako jsou výměny vodovodů a jiných poduličních sítí v režii jejich správců, rekonstrukce tramvajové trati v gesci Dopravního podniku či úpravy ulic, jež má na starosti TSK. Dopravní opatření u těchto velkých akcí pak povětšinou řídí Magistrát hlavního města Prahy.

Praha 7 se v této situaci snaží přispět k optimální koordinaci všech zhotovitelů, aby nepříjemná, leč nevyhnutelná dopravní omezení byla využita pro souběžnou realizaci co nejvíce akcí, které pak nebudou představovat další zátěž v následujících letech, a zároveň požaduje, aby v průběhu jednotlivých etap stavebních prací byla zachována stabilní a přehledná dopravní opatření, aby se omezení neměnila každých pár týdnů s tím, jak budou stavební práce postupovat.
→ www.praha7.cz/doprava2024

Hlučné město
Stavební práce jsou úzce spojeny také s hlukem. Omezení hluku při realizaci staveb vyplývají z nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení stanovuje hygienické limity hluku v návaznosti na dobu, kdy jsou stavební práce prováděny. Dotčeným orgánem, který má ve své pravomoci řešení ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je Hygienická stanice hl. m. Prahy, na niž se občané mohou obracet, když mají pocit, že jsou při provádění stavby v jejich sousedství překračovány hlukové limity.

Zcela pochopitelně se na radnici obracejí obyvatelé, a to především v letních měsících, kteří se cítí být rušeni v nočních hodinách. Platí, že dobou nočního klidu se rozumí doba od 22 do 6 hodin. V případě porušení nočního klidu v této době (nemusí se jednat jen o veřejné hudební produkce, ale také o večírky ve vnitroblocích, rekonstrukce bytů apod.) doporučujeme volat Městskou policii hl. m. Prahy. Rušení nočního klidu lze postihovat jako přestupek (dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Jak je to ale s hlukem z venkovních koncertů? Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví. „Za hluk se však podle tohoto zákona nepovažuje zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru. Platí tedy, že zvuk z hudebních venkovních produkcí nepodléhá státnímu zdravotnímu dozoru, tedy hygienickým stanicím, a na takové akce se nevztahují hygienické limity hluku,“ upřesňuje Lukáš Fátor, vedoucí Odboru kultury a sportu MČ Praha 7. Přestože pozemky, na kterých jsou různé koncerty a další podobné události pořádány, obvykle nepatří do správy Prahy 7 a městská část o povolení zde konaných akcí nerozhoduje, snaží se radnice alespoň neformální cestou jednat s vlastníky pozemků či pořadateli akcí, aby jejich produkce svou hlučností přesmíru nezasahovala do životů okolních obyvatel. Zájmem Prahy 7 je, aby kultura v nejrůznějších podobách mohla ve městě fungovat jako součást veřejného života, která neobtěžuje, ale město naopak oživuje.


KDO PEČUJE O DĚTSKÁ HŘIŠTĚ?
Obecně platí, že hřiště v Letenských sadech (včetně hřiště v Kostelní ulici) a ve Stromovce patří do správy magistrátu. Závady na dětských hřištích ve Stromovce hlaste na tel.: 770 177 213, v areálu na Výstavišti na tel.: 778 410 262, v Letenských sadech na tel.: 233 081 333.

O většinu ostatních hřišť pečuje radnice Prahy 7 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor. Závady na dětských hřištích ve správě MČ Praha 7 hlaste na tel.: 770 104 933.

Některá hřiště, především u novostaveb, jsou v soukromém vlastnictví.

→ www.praha7.cz/detska-hriste


KDE MŮŽETE NAHLÁSIT PORUCHU?

Veřejné osvětlení
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink THMP (Technologie hlavního města Prahy) na čísle: 800 404 060 (bezplatná linka) nebo na e-mailu: poruchyvo@thmp.cz.

Dispečink THMP přijímá hlášení poruch:
→ veřejného osvětlení
→ světelných signalizačních zařízení (semaforů)
→ nového městského mobiliáře (zejména zastávkových přístřešků)
→ nabíjecích stanic THMP

Práci dispečerům usnadníte, když si předem zjistíte přesnou lokalitu poruchy nebo identifikační číslo lampy ze štítku upevněného na stožáru. Hlášení poruch veřejného osvětlení je možné i pomocí mobilní aplikace Praha svítí nebo v její webové verzi: www.skenujprahu.cz/praha-sviti/form.php.

Dopravní značky, světelná signalizace, stav vozovek a chodníků
K nahlášení poruch a závad na komunikacích a majetku ve správě TSK (Technická správa komunikací hlavního města Prahy) využijte formulář na stránce: zavady.tsk-praha.cz. Případně využijte následující kontakty na dispečink: e-mail: info@tsk-praha.cz, tel.: 224 237 725 nebo napište podnět v mobilní aplikaci Zmente.to či její stejnojmenné webové verzi.

www.tsk-praha.cz

Poruchy dodávky plynu
Pokud máte podezření, že cítíte ve svém okolí plyn, volejte plynovou pohotovost na tel.: 1239.

Poruchy dodávky vody a kanalizace
Havárii vodovodu nebo kanalizace můžete nahlásit na zákaznickou linku PVK (Pražské vodovody a kanalizace) na tel.: 601 274 274 nebo 840 111 112 nebo do on-line formuláře: www.pvk.cz/aktuality/havarie/havarie-vody.


HLÁŠENÍ ZÁVAD VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Když nevíte, na jakou organizaci se přímo obrátit, je tu služba Munipolis. Prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní můžete upozorňovat například na nepořádek, poškozený mobiliář (lavičky, koše, herní prvky na hřištích) nebo jiné problémy ve veřejném prostoru. Pracovníci Prahy 7 tyto podněty řeší nebo je předávají organizacím, které mají řešení na starosti.

www.praha7.cz/munipolis


Na předchozích řádcích jsme se dotkli pouze části větších či menších zádrhelů v naší čtvrti a snažili se uvést na pravou míru některé mýty a fakta ohledně kompetencí radnice. Dalším nešvarům se budeme věnovat v některém z následujících čísel Hobuletu. Trápí vás nějaký problém a chcete se o možnostech jeho řešení dozvědět více? Napište na e-mail redakce hobulet@praha7.cz.