archivní článek, informace již nemusí být aktuální

EDIT 12. 4.: Během antigenního testování na školách a školkách v Praze 7 nebylo zachyceno žádné pozitivní dítě ani zaměstnanec. MČ Praha 7 moc děkuje všem ředitelům a učitelům za skvělou přípravu, organizaci a komunikaci této náročné akce, na kterou měli kvůli termínu dodání pokynů z ministerstva pouhé 3 dny.

Od pondělí 12. 4. se na základě rozhodnutí vlády vrátí do základních škol žáci prvního stupně. Třídy se v prezenční výuce budou střídat v rámci rotačního systému po týdnu. Do školek zatím začnou chodit pouze předškoláci. Ve školách bude platit povinnost nosit chirurgické roušky, ve školkách je děti mít nemusí. Pro žáky ZŠ i děti MŠ bude pro účast na prezenční výuce nutné dvakrát týdně ve škole podstoupit antigenní test na covid-19. Testovat se bude neinvazivní metodou z okraje nosu.

MČ Praha 7 jako zřizovatel základních a mateřských škol je všem ředitelům maximálně nápomocná a snažíme se dělat vše pro to, abychom se na toto komplikované období dokázali ve velmi krátkém čase náležitě připravit.

Základní školy

 • Do základních škol se vrací první stupeň, tedy 1. – 5. třídy, obnoví se také přípravné třídy.
 • Výuka bude rotační, třídy se budou střídat v režimu: týden ve škole, týden doma na distanční výuce.
 • Pro žáky bude ve škole povinné nošení chirurgických roušek (nebo ochrany úst a nosu s odpovídající certifikací), pro učitele budou povinné respirátory.
 • Druhý stupeň bude pokračovat v distanční výuce s možností individuálních konzultací.

 

Mateřské školy

 • Do MŠ se vrátí předškolní děti (jedná se o děti, které absolvují poslední rok před nástupem do školy).
 • Setkávat se budou maximálně patnáctičlenné skupiny.
 • Děti v mateřských školách nebudou muset nosit roušky. 

 

Ve školách i školkách budou udržovány homogenní kolektivy dětí, které se nebudou vzájemně potkávat, třídy budou pravidelně větrány a dezinfikovány, zajištěn je dostatek prostředků na časté mytí rukou.

 

Testování

 • V základních i mateřských školách je přítomnost žáků z rozhodnutí vlády podmíněna negativním antigenním testem provedeným ve škole.
 • Testovat se bude dvakrát týdně (v pondělí a ve středu/čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (šetrný odběr z okraje nosu).
 • Postupu testování na školách se připravuje v souladu s metodikami a pokyny z MŠMT. Podrobnosti uvádíme níže.
 • O konkrétním průběhu testování a dalších organizačních opatřeních vás bude informovat vaše škola.

 

Fungování všech nastavených pravidel budeme společně se školami dále vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat.  Podrobné informace a instrukce vám poskytnou vaše školy či školky.

Prosíme rodiče, aby dodržovali a respektovali přijatá opatření a pravidla. Děláme vše pro to, aby se v maximální možné míře předešlo riziku šíření nákazy.

Děkujeme vám za vstřícnost a ohleduplnost v zájmu zachování zdraví dětí i zaměstnanců škol a školek. 

 

Informace k testování – bezpečně zpátky do školy

 

Proč se testuje

Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách.

Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání v našich školách a tolik potřebný kontakt dětí, žáků a studentů s vrstevníky a pedagogy.

Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové (žáky i pedagogické pracovníky). Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

 

Jak se testuje

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut. 

Organizaci testování si každá škola zvolí podle svých možností, a proto vám konkrétní rozvrh a plán ozřejmí přímo vedení vaší školy. Režim testování je samozřejmě navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil bezpečnou výuku. 

 

FAQ rodičů

 

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové „pošťourání“ v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků (předškoláci, 1. – 3. třídy) nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 Antigenní testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.