archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ředitelka MŠ Nad Štolou 6 se sídlem Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00 vyhlašuje mimořádný zápis do MŠ Nad Štolou s nástupem od 1. 9. 2021. 

Z důvodu rekonstrukce detašovaného pracoviště MŠ Nad Štolou v ulici Janovského 995/52, Praha 7, vyhlašujeme mimořádný zápis do MŠ k doplnění kapacity mateřské školy. S ohledem na to, že se zřizovateli podařilo nalézt vyhovující náhradní prostory pro zajištění předškolního vzdělávání, může MŠ naplnit kapacitu do plného počtu dětí. Přijímat budeme celkem 30 dětí.

Mimořádný zápis bude probíhat v termínu 29.–30. 7. 2021.


Provoz detašovaného pracoviště MŠ Janovského ve školním roce 2021/2022 bude následující:

  • Září 2021 – děti nastoupí do MŠ Janovského
  • Říjen 2021 – do doby dokončení rekonstrukce (pravděpodobně březen 2022) – budou děti docházet od nově otevřené třídy MŠ v ulici Tusarova 53, Praha 7

Po dokončení rekonstrukce budou děti z pracoviště Tusarova přesunuty zpět na zrekonstruované pracoviště Janovského 52.

Prosíme Vás o součinnost při průběhu mimořádných zápisů a velice Vás žádáme o urychlené dodání všech potřebných dokumentů v termínu mimořádného zápisu ve dnech 29. a 30. 7. 2021.

Přihlášku je možné si vyzvednout v MŠ Nad Štolou nebo stáhnout na webových stránkách MŠ, případně je možnost vyzvednutí i na podatelně Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7, v úředních hodinách.

Řádně vyplněnou přihlášku doručte do MŠ Nad Štolou 6 na adresu:
Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00, ve dnech 29. a 30. července 2021.

Žádost můžete podat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: dfukxtx
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole ve dnech 29. a 30. července od 12:00 do 16:00 hod.    

Výsledky zápisu budou zveřejněny 10. srpna 2021.


Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí (pod registračními čísly) na webu školy a u vchodu do školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte si rodiče mohou vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ Nad Štolou 10. srpna 2021 od 12:00 do 16:00 h.


Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a. – žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
b. – evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem a potvrzený pediatrem o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
c. – kopii rodného listu dítěte
d. – kopii OP zákonného zástupce
e. – potvrzení trvalého bydliště v Praze 7


Pokud jste podali Žádost a Evidenční list do naší MŠ v řádném květnovém termínu a měli ji potvrzenou lékařem o očkování dítěte, nyní není třeba znovu potvrzovat Evidenční list, v rozhodnutí budu vycházet z potvrzené květnové žádosti.

Žádost – je potřeba vyplnit novou žádost k mimořádnému zápisu. Pokud podáváte žádost poprvé, je potřeba doložit Žádost a Evidenční list potvrzený od lékaře.

Předškolní zařízení v souladu se zákonem může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním (případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkovat pro kontraindikaci). Nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním.

Kritérium věku se vyskytuje v podobě přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Legitimní je dále zvýhodnění dle vyššího věku.

Dalším legitimním kritériem je trvalý pobyt v MČ Praha 7, neboť zřizovatel zřízením školy naplňuje základní úkoly územní samosprávy, mezi které patří vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů a mezi tyto potřeby patří i vzdělání.

MŠ není uzpůsobena pro přijímání dětí mladších tří let. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let (tj. děti narozené do 31. 8. 2018).

V případě potřeby nebo dotazů mne kontaktujte na tel: 732 39 09 09.


V Praze 15. 7. 2021
Linda Kovářová
ředitelka mateřské školy
tel: 732 39 09 09


Formuláře:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list