archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Během tzv. „Milostivého léta“, které odstartuje 28. října 2021, mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z některých dluhů vůči veřejným institucím. Novinka se týká situací, kdy oprávněným (věřitelem) je v řízení vedeném soudním exekutorem stát, jeho úřady, krajská či obecní samospráva nebo společnost s majetkovou účastí státu či územní samosprávy, ale třeba i zdravotní pojišťovny. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek.

V takovém případě, pokud povinný (dlužník) uhradí do třech měsíců od účinnosti novely exekučního řádu (zákon č. 286/2021 Sb.) – tedy v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 – jistinu dluhu a paušální náhradu nákladů ve výši 908,- Kč, exekutor by měl řízení zastavit. Dlužník se zaplacením jistiny dluhu a zmíněné částky na náklady exekučního řízení zbaví povinnosti uhradit příslušenství dluhu (úroky z prodlení, penále apod.), které mohou být často mnohem vyšší než samotný původní dluh.

Praha 7 pomáhá rodičům s dětmi a dalším potřebným lidem, kteří mají snahu dostat se z dluhové pasti, ale nemají prostředky na uhrazení jistiny. Pokud se chcete do této pomoci zapojit, můžete přispět jakoukoli částkou na solidární transparentní účet Prahy 7. Do zprávy pro příjemce v takovém případe uveďte „Milostivé léto“. Děkujeme všem, kteří pomáháte!    

Jaké podmínky musíte splňovat?

 • Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.
 • Vaše dluhy jsou již v exekuci.
 • Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Manuál k Milostivému létu

Pokud se vás Milostivé léto může týkat, obraťte se přímo na příslušeného exekutora s dotazem na výši jistiny. Jistinu exekutorovi následně uhraďte, spolu s částkou 908,- Kč, a napište mu, že uplatňujete tzv. milostivé léto. S obecnými dotazy je možno se obrátit na Dluhovou linku organizace Člověk v tísni na čísle 770 600 800 či na webu jakprezitdluhy.cz. V souvislosti s neuhrazenými dluhy vůči městské části Praha 7 lze kontaktovat právní odbor úřadu:

Voceová Jaroslava, Bc.

referent vymáhání pohledávek
dveře 3.06
tel. +420220144194
gsm. +420604938158
voceovaj@praha7.cz

Důležité kontakty

 • Dluhová poradna organizace Člověk v tísni
  +420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
 • Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy
  +420 800 100 000, info@praha.eu
 • web nedluzimstatu.cz

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

 • Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.
 • Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
 • Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.
 • Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Otázka a odpověď z rubriky Advokát radí (měsíčník Hobulet) 

„Mám řadu dluhů z minulosti, které už jsou v exekuci. Částečně jsou to dluhy za různé nevýhodné půjčky, část pak dluhy za různé místní poplatky, za nezaplacené zdravotní pojištění a několik pokut za jízdu v MHD bez jízdenky. Někde jsem slyšela, že by se snad důchodcům měly všechny exekuce odpustit, když alespoň část dluhu zaplatili. Co je na tom pravdy?“

Nejspíš máte na mysli tzv. milostivé léto, což je další z novinek v oblasti exekucí, které byly nedávno přijaty. Koncem října, konkrétně 28. 10., nabudou účinnosti přechodná ustanovení exekučního řádu, která právě milostivé léto upravují. O co tedy jde?

Milostivé léto je vlastně jakási forma dluhové amnestie. Netýká se ale všech dluhů. Bude se vztahovat jen na dluhy vůči státu, územně samosprávným celkům, jejich příspěvkovým organizacím, zdravotním pojišťovnám či společnostem, v nichž mají stát nebo samosprávy majetkovou většinu – tedy typicky třeba na dopravní podniky. Budou sem spadat i dluhy vůči České televizi či Českému rozhlasu. Nejedná se tedy o věřitele ze soukromého sektoru, jako jsou banky, nebankovní společnosti, telefonní operátoři nebo dodavatelé energií.

Tato možnost se nevztahuje ani na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Základní podmínkou je, že dluh, který je v exekuci, bude mít k datu nabytí účinnosti zaplacenou jistinu a na nákladech exekuce částku 750 Kč s DPH. Na splnění této podmínky máte od nabytí účinnosti, tedy od 28. 10., další tři měsíce. Pokud tedy ještě jistina dluhu zaplacena nebyla, máte nějaký čas tak učinit.

A co se stane, když je uvedená částka uhrazena? Exekutor přímo ze zákona a bez návrhu i bez souhlasu oprávněného exekuci zastaví. Zároveň vydá rozhodnutí, jímž osvobodí povinného od placení zbytku nezaplaceného dluhu.

Tento postup tak může být zajímavou možností pro povinné zejména u dluhů, kde během let významně narostlo příslušenství pohledávky, tedy zejména různé úroky, smluvní pokuty či náklady vymáhání ať už v exekučním či v nalézacím řízení. V konečném důsledku ale může jít i o přínos pro některé oprávněné, protože milostivé léto s sebou jistě přinese zvýšenou snahu dlužníků zaplatit alespoň základ dluhu s vidinou možného odpuštění zbytku.

Rubriku připravuje Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., spolupracující advokát Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe).

Články:

Leták MHMP Jak ven z dluhů? Známe cestu