archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V srpnu roku 2019 byl v Praze 7 zahájen projekt MAP II neboli Místní akční plány rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na podporu kvalitního vzdělávání dětí a žáků. Týká se mateřských a základních škol, základních uměleckých škol a také organizací realizujících volnočasové aktivity na území Prahy 7. Do projektu se zapojilo 21 škol a školek, jejichž zřizovateli jsou městská část Praha 7, městská část Praha Troja, církevní a soukromé subjekty. Projekt byl ukončen v červenci 2022. S realizačním týmem projektu jsme bilancovali, co se za uplynulé tři roky podařilo díky MAP II udělat.

O MAP jsme již několikrát hovořili a psali. Nebude ale určitě na škodu připomenout, o jaký projekt se jedná.

Hlavní myšlenkou bylo prohloubit spolupráci jednotlivých aktérů ve vzdělávání a pomoci školám naplňovat jejich potřeby a cíle. Důraz byl vždy kladen na podporu vedení škol a jejich pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, mentoringu, propojování se zkušenými kolegy a rozvojem spolupráce se vzdělávacími a společenskými centry. Náš MAP je navíc specifický v tom, že jeho realizátorem je Odbor vzdělávání a projektového řízení MČ Praha 7, tedy zástupce zřizovatele většiny škol na území Prahy 7. Oproti jiným MAP, například v obcích s rozšířenou působností, máme tedy tu výhodu, že veškeré kroky byly realizovány v úzké součinnosti se zřizovatelem a za jeho intenzivní podpory.

 

Nemají školy někdy pocit, že MAP je jen další projekt, který je zahltí zbytečnou administrativou?

Administrativa je nedílnou součástí každého projektu, především tehdy, je-li podpořen z evropských fondů. Školy to samozřejmě vědí. Nicméně jsme se jim po celou dobu snažili vysvětlovat, proč je pro nás důležité, abychom znali jejich názory a potřeby. Navíc si, pokud to jde, vedeme vlastní záznamy a statistiky a využíváme spolupráce s oddělením vzdělávání. Zkrátka se snažíme školy zatěžovat „papírováním“ co nejméně.

Například, jedním z nejdůležitějších výstupů je dokument Strategický rámec MAP do roku 2023, který vytyčuje cíle, které by školy v budoucnu rády realizovaly.  Tyto cíle se týkají jak investičních akcí, oprav školních budov, vybavení specializovaných učeben nebo úprav sportovišť a zahrad, tak i zlepšování podmínek ve školách pro práci s žáky a rozvíjením jejich individuálního potenciálu. Strategický rámec MAP jsme ve spolupráci se školami koncipovali tak, aby byl v souladu se Strategií 2030 Prahy 7, která představuje zásadní dokument pro rozvoj městské části v dalších letech.

 

Takže v době zahájení projektu jste neměli problém přesvědčit školy ke spolupráci?

Realizaci projektu MAP II předcházel projekt MAP I, do kterého byly všechny školy v  Praze 7 zapojeny, nicméně v něm nebyl prostor pro hlubší propojení škol na všech potřebných úrovních. To se změnilo s příchodem nového realizačního týmu. Osobní setkání členů projektového týmu s ředitelkami a řediteli všech zapojených škol a školek otevřelo cestu k lepší komunikaci, která se v průběhu projektu stala čím dál více intenzivnější a otevřenější.

 

Co konkrétně může MAP přinést školám, školkám a dalším vzdělávacím institucím naší městské části?

Je toho hodně. Především vytváříme prostor pro to, aby se učitelé mohli scházet a vyměňovat si své zkušenosti. K tomu slouží naše pracovní skupiny zaměřené například na základní gramotnosti, výuku jazyků, předškolní vzdělávání, rovné příležitosti či financování škol.  Podle potřeb a přání učitelů a vedení škol jim poskytujeme vzdělávací semináře či kurzy, často přímo šité na míru účastníkům. Jsme schopni zajistit sdílené odborníky, kteří ve školách chybějí, ať už jde o architekta, zahradnici, školníka pro mateřské školy či logopedickou konzultantku a mnoho dalšího.

 

Jakou pomoc školy nejvíce oceňují?

Vzhledem k tomu, že jsme každou školu mohli podpořit nákupem didaktických pomůcek v ceně 60 000 Kč, nabídli jsme školám, aby si samy vybraly, co pro své děti a žáky nejvíce potřebují a opravdu využijí.

Ve chvíli, kdy jsme měli požadavky shromážděné, začala realizačnímu týmu zdánlivě nekončící mravenčí práce, neboť položek bylo v součtu přes 350 od téměř 50 dodavatelů.  Na jednu každou položku bylo potřeba vypracovat průzkum trhu, vyhodnotit nabídky dodavatelů, tematicky je sloučit tak, aby nákup byl co nejekonomičtější apod. Jen s malou mírou nadsázky můžeme říci, že jsme sháněli pomůcky „od špendlíku po lokomotivu“. Moc nás těšila radost, kterou měli ve školách z knih, stavebnic, didaktických her, ale i nových klouzaček a venkovních herních prvků, sportovního vybavení, počítačů, tabletů či třeba profesionálního nářadí na údržbu školních zahrad. Dostaly jsme několik moc pěkných děkovných dopisů od ředitelů a ředitelek, ze kterých jsme měli velkou radost.

 

Jak vaši práci ovlivnily dvě důležité události posledních let – pandemie onemocnění covid-19 a její dopad na školy a události na Ukrajině.

Jako každého, i náš projekt období pandemie citelně zasáhlo. Vzhledem k enormní zátěži škol jsme se museli přizpůsobit a zbytečně nezatěžovat vedení škol a učitele více, než bylo potřebné. Zpočátku jsme tedy pracovali především na projektové dokumentaci, poté co jsme přešli do on-line prostoru, začaly se prostřednictvím komunikačních platforem scházet pracovní skupiny a řešit nastalou situaci dle svého zaměření. Významně jsme se také podíleli na zprostředkování IT techniky pro žáky i předškoláky, kteří měli omezené možnosti distanční výuky. Covid nezastavil ani naše vzdělávací aktivity pro učitele, z celkového počtu padesáti akcí proběhla cca polovina z nich on-line.

A sotva se školy (a my s nimi) trochu oklepali z nejtvrdších covidových opatření, přišla další fatální událost – rozpoutání války na Ukrajině Ruskou federací a s ní vlna uprchlíků tvořená především ženami a dětmi. I my v MAP  jsme se zapojili do rozjezdu celkem dvanácti adaptačních skupin. Komunikovali jsme s ukrajinskými učitelkami, které v těchto skupinách působily, a spolu s nimi jsme vytvořili metodiku pro práci s ukrajinskými dětmi. Také jsme propojovali skupiny napříč školami a neziskovkami a pomáhali jsme pro ně zajišťovat atraktivní programy. Do každé skupiny jsme sehnali lektorku českého jazyka, která dětem pomáhala v socializaci a připravovala je na vstup do běžných tříd. Navíc se nám podařilo zajistit přes 40 ukrajinských či ruskojazyčných zahraničních studentů, kteří se v Praze v jazykových školách připravovali na vysokoškolské studium, a ti velmi aktivně působili ve skupinách jako asistenti a také jako komunikační podpora pro české školní pracovníky.

 

Co považujete za dobu realizace projektu za váš největší úspěch?

Za nejúspěšnější považujeme aktivity projektu, které mají přímý přínos pro školy, jejich vedení, pedagogy, rodiče, děti i širší veřejnost. Těší nás skvělá spolupráce se školami, otevřenost diskusí v pracovních skupinách, setkávání s aktivními a motivovanými učiteli.  Máme velkou radost, že vedení škol naší práci důvěřuje, oceňuje ji a obrací se na nás, pokud potřebuje pomoci. Je skvělé, že některé výstupy projektu začínají žít vlastním životem a učitelé už na nich dále spolupracují sami, bez nás. Mluvíme teď třeba konkrétně o Čtenářském maratonu Prahy 7 nebo Dni jazyků na Sedmičce. To jsou akce, které jsme zahájili, a nyní se již stávají tradicí. A samozřejmě jsme také pyšní třeba na to, že jsme iniciovali vytvoření Demografické studie, která významně zasáhla do plánování vzdělávacích kapacit v Praze 7.

 

A naopak, je něco, co se vám nepovedlo, co byste udělali jinak, kdybyste měli možnost?

Vždycky je samozřejmě možné dělat věci lépe, a to se týká i nás. Například se nám poměrně dlouho nedařilo vtáhnout do našich aktivit rodiče dětí a žáků. Sice jsme pro ně připravili úspěšný seminář, týkající se přípravy dítěte na přechod do mateřské školy, a měli jsme v plánu i další akce, ale zájem nebyl takový, jaký jsme si představovali. Situace se změnila v době výše zmíněné pandemie covidu a s tím spojené distanční výuky, kdy se vlastně všichni rodiče stali vzdělavateli svých dětí a mohli si tak práci učitele více představit. Svůj názor nám sdělili v rámci rozsáhlého dotazníkového šetřen a na základě jeho výstupů pak školy upravovaly podmínky distanční výuky v dalším období. Ve spolupráci s oddělením vzdělávání jsme také uspořádali několik fokusních skupin s rodiči a rodičovskými spolky na vybraná témata vzdělávání v Praze 7, které se setkaly s velkým zájmem rodičů. V tomto formátu spolupráce hodláme pokračovat i v navazujícím projektu MAP III.

 

Takže projekt MAP II skončil, ať žije MAP III?

Vzhledem k tomu, že mezi koncem projektu MAP II a začátkem navazujícího projektu MAP III jsme neměli pauzu ani jeden den, je jasné, že pokračujeme bez přestávky dál. Pokračujeme v tom, co už dobře umíme a máme účelně nastavené, pokusíme se zlepšit to, v čem jsme v minulém období tak trochu „plavali“. A pořád jsme tu především pro školy, pro naše skvělé ředitele a učitele a jejich prostřednictvím samozřejmě také pro děti a žáky i jejich rodiče. Jejich důvěra nás zavazuje a těší.

 

MAP II v datech

–          Vytvořili jsme 6 pracovních skupin, které měly 30 aktivních členů

–          Zrealizovali jsme 50 seminářů a webinářů, kterými prošlo více než 560 učitelů

–          Podpořili jsme realizaci dvou ročníků Čtenářského maratonu pod záštitou pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost – zúčastnilo se jich cca 1000 dětí

–          Kolem 400 dětí se zúčastnilo Dne jazyků na Sedmičce

–          Školám jsme hradili interaktivní představení oceňované finančními odborníky – Peníze nerostou na stromech – zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti žáků

–          Zprostředkovali jsme besedy s oblíbenými autorkami dětské literatury

–          Proškolili jsme zájemce z řad učitelek MŠ v základech práce s ozoboty (robotika pro předškolní děti) a také v oboru logopedických asistentů

–          Ředitelům jsme představili možnosti formativního hodnocení ve školách

–          Zajistili jsme sdílené odborníky, kteří byli k dispozici zapojeným školám (zahradnice, nutriční terapeutka, logopedka, školník pro MŠ, speciální pedagožka, psycholožka, architektka)

–          Nakoupili jsme školám didaktické pomůcky v celkové hodnotě 1 260 000,- Kč

–          Nabídli jsme vzájemné on-line náslechy pro učitele v době distanční výuky

–          Získali jsme přes 200 notebooků pro potřebu dětí v době distanční výuky

–          Založili jsme webovou stránku věnovanou projektu MAP, na které bylo možné se na jednotlivé nabízené akce rovněž přihlašovat a kde zájemci mohli nalézt informace a veškeré dokumenty vztahující se k projektu i naší činnosti

–          Založili jsme skupiny na FB pro sdílení zkušeností učitelů MŠ a ZŠ

–          Zadali jsme vytvoření Demografické studie Prahy 7 s výhledem na 30 let

–          Naše analýza hodnocení distanční výuky v první vlně pandemie posloužila pro efektivní nastavení opatření v dalším období

–          Iniciovali jsme vznik expertní skupiny, která se významným způsobem podílela na přípravách podkladů pro vybudování nové základní školy v Praze 7 – ZŠ Jana Vodňanského

–          Podíleli jsme se na vytvoření a bezproblémovém fungování 12 adaptačních skupin pro ukrajinské děti

–          Realizovali jsme dotazníkové šetření na téma začleňování ukrajinských dětí a žáků do výuky, na základě jeho výsledků jsme navrhli doporučení pro učitele při vzdělávání českých a ukrajinských děti ve školním roce 2022/2023

 

 

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje MČ Praha 7 za podpory Evropské unie.