archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Radnice Prahy 7 je zřizovatelem většiny mateřských a základních škol na území naší městské části a samozřejmě jejím zájmem je, aby vzdělávání bylo co možná nejkvalitnější. Od roku 2016 proto realizuje takzvaný Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP). Co přesně MAP školám na Sedmičce přinese, jsme se zeptali manažerky projektu Michaely Svobodové. 

Co konkrétního si máme pod názvem MAP představit?
Prostřednictvím MAP usilujeme o celkové zlepšení situace mateřských a základních škol na Sedmičce, a to nejen po stránce materiální a technické, ale i té vzdělávací. Do procesu jsou zapojeny nejen všechny základní a mateřské školy zřízené městskou částí Praha 7 a Troja, ale i soukromé, neziskové či církevní školy a školky, které sídlí na území Sedmičky.

Jak to celé funguje?
Každá škola má svého koordinátora, jehož hlavním úkolem je v této chvíli vytipování potřeb dané školy. Může se jednat o chybějící pomůcky, počítačovou techniku, herní prvky či vybavení školních kuchyní, šaten, sborovny, specializovaných učeben, ale také snižování energetické náročnosti budov, oprava elektroinstalace, rekonstrukce nevyhovujících prostor a podobně.

Získáte tedy přehled, co školám chybí…
Samozřejmě spoustu informací jako zřizovatel máme, proto také školám doporučujeme, aby využily dílčí podklady, které již v průběhu posledních měsíců zpracovávaly. Do konce listopadu chceme mít kompletní seznam potřeb zapojených škol včetně těch, které nezřizuje městská část Praha 7. Tento seznam se pak stane podkladem pro aktualizaci Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2025 (MAP). Bude to v podstatě harmonogram, podle kterého pak budeme jednotlivé kroky k naplnění potřeb škol realizovat, a to i po ukončení projektu MAP.

To jsou ale hlavně materiální záležitosti, co otázka samotné výuky?
Ta v MAPu hraje velmi důležitou roli. Během října se poprvé sejdou jednotlivé pracovní skupiny zaměřené na čtenářskou či matematickou gramotnost, cizí jazyky nebo předškolní vzdělávání. Další pracovní skupina je zaměřená na financování, ta bude mimo jiné pomáhat hledat další zdroje financování, protože na všechny potřeby škol samozřejmě nemáme v rozpočtu radnice dostatek peněz. Řešit by ale měla i možnosti administrativního zjednodušování provozu škol.

Jaké další aktivity plánujete?
Rádi bychom uspořádali několik workshopů, kulatých stolů či sdílení dobré praxe na praktická témata, jako například metody zvýšení zájmu žáků o přírodovědné, technické či environmentální aktivity, dále výměny zkušeností mezi pedagogickými pracovníky či projektové nebo kreativní dílny s účastí odborníků na různá konkrétní témata. V jejich výběru budeme samozřejmě dbát na aktuální potřeby školek a škol na Sedmičce.

Otázka kvality vzdělávání samozřejmě leží na srdci hlavně rodičům. Mohou se do MAP také zapojit?
Ano. Projekt je založen na principech komunitního plánování a počítá se zapojením obyvatel Sedmičky. Pokud by měl kdokoliv zájem stát se členem nějaké pracovní skupiny, ať se nám ozve.

Chtěli byste se aktivně zapojit a ovlivnit vzdělávání na Sedmičce? Kontaktujte manažerku projektu Michaelu Svobodovou, tel.: 606 471 440, email: svobodovam@praha7.cz.

Chcete vědět víc? Aktuální informace o plánovaných akcích projektu jsou k dispozici na Facebooku projektu facebook.com/mapIIpraha7/.

Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje městská část Praha 7 za podpory Evropské unie.


Aktuality ze školství:

Kolegiální podpora
ZŠ Strossmayerovo náměstí spolu s Gymnáziem Přírodní škola a Základní školou TGM v Mnichovicích realizují projekt kolegiální podpory Společná cesta k úspěchu. Školy hledají nové cesty v rozvoji čtenářské a přírodovědné gramotnosti, vzájemně se navštěvují a sdílejí své zkušenosti. Projekt se soustředí na možnost zapojení dvou pedagogů do každodenní výuky a na jejich profesní rozvoj. Na zapojených školách vzniklo v pedagogických sborech celkem osm dvojic vyučujících, kteří vystupují v rolích mentor a mentee. Tandem pedagogů se podílí jak na přípravě výuky, tak na jejím průběhu a reflexi. Projekt ověřuje nové možnosti spolupráce učitelů a škol a v rámci společných setkání a reflektuje jejich zkušenosti. Třetí kulatý stůl proběhl v listopadu 2018 na ZŠ Strossmayerovo náměstí. Tématem bylo mimo jiné vyhodnocení zahraniční stáže v Bruselu, které se účastnili mentoři čtenářské gramotnosti ze všech zapojených škol. Další zahraniční stáž proběhla na jaře 2019. Projekt je realizován v období 2017–2021 a je podpořen prostředky Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR, pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530
František Rada, ředitel ZŠ Strossmayerovo náměstí

Letní školka na Umělecké
Každým rokem stoupá počet zájemců o letní pobyty malých dětí, které nemohou být se svými nejbližšími, protože rodiče si nemohou vzít dovolenou a nemají možnost hlídání u prarodičů. Cílem a smyslem bylo nejen pomoci, ale udělat program tak, aby se děti z letních prožitků ve školním prostředí radovaly a rády na ně vzpomínaly. Některé děti pobyly ve škole jen pár dní, některé všech pět týdenních turnusů, a proto byl program obměňován, aby ani tito vytrvalci neměli důvod se nudit. Celkem se letní školky účastnilo přes 200 dětí z celé Prahy 7, o které se starali pedagogové a další zaměstnanci FZŠ PedF UK Umělecká. Program byl bohatý, od cestování přes indiánskou kulturu až k českým pohádkám, zábavný program připravila Policie ČR, děti navštívily solnou jeskyni, v horkých dnech měly k dispozici nafukovací bazén a mlžítko. Mnoho kladných rodičovských ohlasů svědčí o kvalitě nabízeného programu.
Bohumil Kettner, ředitel ZŠ Umělecká

Obědové konto
Díky obědovému kontu MČ Praha 7 se v uplynulém školním roce podařilo zajistit stravování pro 47 dětí z našich mateřských a základních škol, a to v celkové částce 206 572 Kč. Obědové konto slouží jako pomoc zákonným zástupcům dětí, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace. Prostředky z něj jsou určeny zejména těm, kteří těsně nesplňují kritéria pro přidělení finanční pomoci Úřadem práce a nedosáhnou na státní podporu, anebo potřebují najít řešení v období mezi podáním žádosti na Úřad práce o finanční pomoc a jejím rozhodnutím. Žádosti o úhradu obědů z důvodu finanční nouze mohou zákonní zástupci předkládat řediteli té školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Ředitel následně všechny žádosti projedná se zástupci zřizovatele. V současné chvíli konto opět čeká na laskavé dárce, kteří pomohou hradit stravování potřebným dětem na našich školách a školkách v nadcházejícím školním roce. Všem dárcům s vděčností děkujeme. Obědové konto je realizováno formou transparentního účtu u České spořitelny 2003844339/0800.

Pracovní léto ve školách a školkách
Všechny školky a školy v létě připravovaly třídy a další interiéry pro nadcházející školní rok. ZŠ TGM vyzkoušela při opravách interiérů několika tříd a kabinetů spolupráci architektky. Vznikly krásné prostory, které vytvářejí klidné a příjemné prostředí pro společnou práci dětí a pedagogů. Ve spolupráci s architektem budeme v opravách interiérů pokračovat i v dalších školských budovách. Opravovaly se nejen interiéry, pracovalo se i na větších investičních akcích. Na ZŠ Fr. Plamínkové byla kompletně vyměněna okna kuchyně a jídelny a střecha nad jídelnou, na ZŠ Strossmayerovo náměstí byla dokončena první etapa rekonstrukce elektrorozvodů, na ZŠ TGM započala náročná půdní vestavba, která bude pokračovat během roku a díky níž se v první etapě rozšíří kapacita školy o další tři kmenové třídy. Děkujeme ředitelkám a ředitelům škol a školek za jejich práci na zvelebování prostor pro děti, které věnovali během léta mnoho času a energie!