Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR v roce 2023 vyhlásilo 45. výzvu dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“, zkráceně Kotlíkové dotace V. Tento program je opět zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.

Základní informace o kotlíkových dotacích


O dotační podporu mohou v aktuální výzvě žádat občané, jejichž domácnost tvoří a uvedené doloží:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
nebo
2. Žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Podporovány jsou kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (max. možná výše dotace 130 tisíc Kč) a tepelná čerpadla (max. možná výše dotace 180 tisíc Kč). Naopak podpora není poskytována na plynové kotle a kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva.

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz starých kotlů bude zakázán. Je tedy nejvyšší čas na jejich výměnu za nové ekologické zdroje vytápění.