Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil další ročník grantového programu ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Žádosti o grant budou přijímány od 30. prosince 2019 do 15. ledna 2020. Celkem má metropole vyčleněno na projekty v sedmi tematických oblastech 45 milionů korun. Konkrétně jde o oblasti veřejná zeleň, zelené učebny, ochrana přírody, ekologická výchova, specifické projekty, výukové a vzdělávací programy pro školy a adaptace na klimatickou změnu  

Cílem grantové podpory v oblasti životního prostředí je zapojení co nejširšího spektra občanských aktivit, spolků, jednotlivců i soukromých organizací do zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Dalším cílem je podpora šíření osvěty a vzdělávání dětí i dospělých v této oblasti. V letošním programu byla posílena podpora aktuálního tématu změny klimatu prostřednictvím adaptačních a mitigačních (tj. zmírňovacích) opatření a projektů. Praha tak chce i takto podpořit aktivity, které pomohou naplňovat klimatický závazek schválený pražským zastupitelstvem v červnu tohoto roku.

„Grantovým programem chceme přispět také k naplňování klimatického závazku, který Praha letos přijala. V něm se Praha zavazuje, že do roku 2030 sníží množství emisí CO2 vyprodukovaných na svém území o 45 %, do roku 2050 dosáhne karbonové neutrality. Smyslem těchto grantů je podpořit všechny, kteří chtějí  konkrétními aktivitami pomoci zlepšit životní prostředí v Praze a pomoci tento zásadní závazek naplňovat,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Doručené žádosti budou následně zpracovány, posouzeny a do 30. 5. 2020 budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Takto podpořené projekty bude možné realizovat až do konce roku 2021.

Podrobné informace, podmínky grantového programu a formuláře naleznete na stránkách MHMP v sekci Městské granty.

Vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí hl. m. Prahy je zveřejněno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, na internetových stránkách hl. m. Prahy, na úředních deskách (případně na internetových stránkách a v informačních tiskovinách) městských částí hl. m. Prahy a v dalších sdělovacích prostředcích.