Rada hlavního města Prahy vyhlásila dva dotační programy v oblasti památkové péče: Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2023 a Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2023. Žádosti lze podat od 15. 7. do 31. 10. 2022 včetně.

Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2023 je cílen na redukci vizuálního smogu na území Pražské památkové rezervace. V rámci hodnocení žádostí o dotaci je primárně sledováno a posuzováno, zda označení provozovny, které by mělo plnit vlastní reklamní funkci, svým záměrem respektuje architektonické hodnoty dotčené nemovitosti a charakter prostředí Pražské památkové rezervace. Vizuální a estetická kultivace veřejného prostoru uličního interiéru je stěžejním bodem tohoto dotačního programu.

Detailní informace najdete zde.

Hl. m. Praha připravilo pro provozovatele/uživatele nebytových prostor na území Pražské památkové rezervace seminář na téma jak podat žádost o dotaci.


Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2023 je určen na stavební a restaurátorské práce s cílem zachování památkové hodnoty a podstaty památkově významných objektů na území Pražské památkové rezervace, Památkové zóny v hl. m. Praze, či na objekty, které jsou prohlášeny za kulturní památku, případně movité kulturní památky. Přičemž žadatelem může být vlastník či spoluvlastníci objektu. Z dotačního Programu jsou vyjmuty objekty ve vlastnictví hl. m. Prahy, městských částí, České republiky či jakéhokoliv jiného státu.

Veškeré podrobnosti najdete zde.

Vlastníkům památkově významných objektů může s podáním žádosti pomoci seminář, který pořádá hl. m. Praha.


Žádosti lze podat od 15. 7. 2022 do 31. 10. 2022 včetně.

Informace k oběma programům jsou k dispozici na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, na Portálu hl. m. Prahy a na internetové stránce odboru památkové péče MHMP.