archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Informujeme občany, že v týdnu od pondělí 28. 3. 2022 dojde k nutnému odstranění tří stromů v lokalitách: Park Tusarova (morušovník bílý), Park Ortenovo náměstí (jasan ztepilý), Park u kostela sv. Antonína (třešeň ptačí). Důvodem je jejich špatný zdravotní stav (odumřelá dřevina, zasažení moniliovou spálou, napadení bělokazem švestkovým aj.) a snížená provozní bezpečnost. Kácení stromů provedou příslušníci  Hasičského záchranného sboru.

Za všechny tři stromy bude v dotčených lokalitách realizována náhradní výsadba.

Děkujeme za pochopení.

Hodnocení stavu stromů:

Park Tusarova (morušovník bílý)
Strom ve výrazném náklonu. Již vizuálně patrné masivní poškození pletiv při bázi – aktivní jsou pouze dva svalce po stranách a severní kořenový náběh. Ve zbylé části dřevo odumřelé, podléhající dekompozici. Vizuální vjem potvrzen tahovou zkouškou. Strom je nedostatečně odolný vůči vývratu a zlomu. Takto nízká odolnost vůči vývratu je důvodem pro kácení – havarijní stav.  

Park Ortenovo náměstí (jasan ztepilý)
Strom je napaden houbovou chorobou (nekróza jasanů – Hymenoscyphus fraxineus) a jeho stanoviště je výrazně ovlivněno psí močí. Koruna má vitalitu pouze ve spodní partii, okrajové části jsou zcela suché. Takto rozsáhlá ztráta asimilačních orgánů vede a koreluje s poškozením kořenové části. Čemuž odpovídá výsledek tahové zkoušky. Strom je nedostatečně odolný vůči vývratu.  

Park u kostela sv. Antonína (třešeň ptačí)
Třešeň ptačí má doširoka narostou korunu, která je však z 60 % zachvácená moniliovou spálou. Středová část koruny se nachází v ose stability centrálního kmene, avšak krajní větve jsou vykloněny z osy stability. Struktura, stavba i habitus koruny je dnes rozvrácená a postupujícím prosycháním značně narušená, neodpovídající danému druhu této kategorie. Její stabilita je značně narušená, zdravotní stav špatný. Provozní bezpečnost na daném místě je vysoko riziková – hrozí pád části či celého stromu. Na větvích patrné působení bělokaza švestkového.