Od března 2024 probíhá v ulici Korunovační rekonstrukce vodovodů. S touto akcí je spojena jednosměrná uzavírka ul. Korunovační ve směru na Prahu 6. Vyznačená objízdná trasa je vedena ulicemi Milady Horákové a Svatovítská. Provoz během uzavírky ukázal, že řidiči z velké části nerespektují tuto objízdnou trasu a zkracují si cestu mezi ul. Veletržní a Ukrajinských hrdinů rezidenčními ulicemi v horní části Letné. Odbor dopravy Prahy 7 z tohoto důvodu během prací v ul. Korunovační uzavře dotčenou oblast pro průjezdnou dopravu.

Dopravní zátěž se týká především ulic Čechova, Havanská, Jana Zajíce a Nad Královskou oborou. V těchto ulicích je stanovena zóna 30, převládá zde rezidenční obytná zástavba a je zde zvýšený pohyb chodců, velmi často dětí mířících do školních zařízení. Dotčené ulice nejsou stavebně a kapacitně uzpůsobeny na vysokou dopravní intenzitu, tranzitní doprava zde proto zásadním způsobem ovlivňuje bezpečnost provozu.  Řidiči projíždějících vozidel v mnoha případech navíc nerespektují omezení rychlosti.

Odbor dopravy Prahy 7 proto od 27. 3. 2024 stanovuje přechodnou úpravu provozu spočívající v osazení značek zákaz vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhu do ulic Čechova (u křižovatky Letenské náměstí směr Keramická), Sochařská (u křižovatky s Veletržní směr U Studánky) a Kamenická (u křižovatky s Veletržní směr U Studánky). Opatření má za cíl zabránit průjezdu tranzitní dopravy směrem na Prahu 6 a její navedení na stanovenou objízdnou trasu. Místní dopravy se dočasná úprava významně nedotkne, jelikož v rámci dopravní obsluhy je umožněn vjezd zdejším obyvatelům, zásobování, taxislužbě, opravářům a další cílové dopravě. Opatření bude v platnosti po dobu uzavírky ul. Korunovační.