Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA 21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Více informací na: www.cenia.czZdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO od roku 1988.

V Evropě je do Projektu ZM aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN Health 21 a Agenda 21.

V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť zdravých měst, poskytuje členským municipalitám cenné informace k finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni.

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN)


 


Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

Seznam zapojených měst, obcí, krajů, mikroregionů a městských částí do projektu Zdravé město.

Projekt Zdravé město realizuje v roce 2010 pod vedením Národní sítě Zdravých měst ČR 89 členů s regionálním vlivem na 1556 měst a obcí, ve kterých žije 2,9 milionu obyvatel (28 % populace ČR).

www.nszm.cz

Veřejnost diskutovala o budoucí Praze 7

V úterý 20. října se v kině Bio Oko uskutečnilo setkání ke Strategickému plánu rozvoje městské části Praha 7 pro období 2016-2022. Prezentační části i živé debaty s radními se zúčastnilo na 170 občanů. Diskutovalo se o dopravě, školkách, nové výstavbě a dalších tématech souvisejících s rozvojem městské části do dalších let. Děkujeme všem za aktivní účast.

Na setkání v kině Bio Oko byla představena analytická část Strategického plánu rozvoje, která mapuje aktuální stav významných oblastí života, silné a slabé stránky městské části, stěžejní rozvojové příležitosti, ale také největší rizika a hrozby do dalších let.

S jejím obsahem se můžete seznámit zde:

Zároveň byly představeny konkrétní cíle, oblasti a vize, kterým se městská část bude dále věnovat. Nad aktuálními událostmi i budoucími plány radnice probíhala ve druhé části večera volná debata ve skupinách tématicky zaměřených dle kompetencí jednotlivých radních. Dotazy a připomínky byly zaznamenány a budou využity při další tvorbě Strategického plánu.

Své nápady a podněty nám můžete nadále posílat do 3. 11. na e-mail Lucie Sýkorové: strategie@praha7.cz.

Hotový Strategický plán rozvoje městské části by mělo zastupitelstvo schvalovat na přelomu ledna a února příštího roku.

Ještě jednou děkujeme za Vaše zapojení a veškeré podněty k současnému i budoucímu rozvoji Prahy 7.

Záznam z debaty v kině Oko najdete zde: https://youtu.be/C9g0WXGVHK4

Veřejné projednání – Úpravy ulice Františka Křížka

Veřejné projednání plánované rekonstrukce vnitrobloku v ulici U vody

Veřejné projednání – Obnova zeleně v ulici U letenské vodárny

Výsledky ankety Obnova zeleně v ulici U letenské vodárny   

Veřejné projednání – Obnova zeleně v ulici U letenské vodárny

Veřejné projednání – Obnova zeleně v ulici U letenské vodárny

Veřejné projednání herních prvků na hřišti Sedmikráska

Veřejné projednání plánované rekonstrukce vnitrobloku v ulici U vody

Plánovaná rekonstrukce dětského hřiště v ulici U Sparty

 

 

//Zde vložte obsah