Volby do Zastupitelstva městské části Praha 7 a Zastupitelstva hl. m. Prahy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.

Voličem je podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů kromě občanů ČR státní občan jiného státu, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu v MČ Praha 7, dosáhl věku 18 let a právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Podmínkou je, že tento volič je na jeho vlastní žádost zapsán do dodatku stálého seznamu voličů ve smyslu § 77 citovaného zákona. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů je možno požádat osobně s průkazem totožnosti na odboru správních agend Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 11, v úředních hodinách (mimo úřední hodiny po dohodě na tel. č. 778 110 015) nebo žádostí zaslanou z datové schránky žadatele (event. písemně s ověřeným podpisem žadatele) nejpozději do uzavření seznamu voličů, tj. 21. září do 16.00 hod.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Janáčková Alexandra, Ing.

vedoucí odboru
U Průhonu 11
gsm. +420770168333
JanackovaA@Praha7.cz