Volby do Zastupitelstva městské části Praha 7 a Zastupitelstva hl. m. Prahy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nenastaly u něho zákonem stanovené překážky ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému pobytu v městské části Praha 7. Volič je zapsán ve stálém seznamu voličů v okrsku, do něhož náleží jeho trvalé bydliště.

V případě pochybností má každý volič právo ověřit si, zda je zapsán v seznamu voličů, a to osobně s průkazem totožnosti u odboru správních agend ÚMČ Praha 7, U Průhonu 11, v úředních hodinách nebo po dohodě na tel. č. 778 110 015 (telefonicky nelze tyto informace s ohledem na ochranu osobních údajů poskytovat). Ověření zápisu ve stálém seznamu voličů doporučujeme zejména v případech, kdy v nedávné minulosti došlo k rozdělení obytného objektu na části označené např. a, b, c… – několik takových případů v naší MČ evidujeme. Rozdělením objektu došlo k zániku původního adresního místa, takže voliči, kteří si od té doby neměnili občanský průkaz a neaktualizovali tak svoji adresu v registru obyvatel, nejsou ve voličských seznamech evidováni. Ovšem ani skutečnost, že volič není v seznamu zapsán, neznamená, že nemůže volit – pokud se v příslušné volební místnosti prokáže platným občanským průkazem, bude do seznamu připsán a bude mu umožněno volit.

Popis volebních okrsků s adresou volební místnosti naleznete zde. Pro úplnost dodáváme, že pro tyto volby se nevydávají voličské průkazy, každý volič může volit pouze v místě svého trvalého bydliště

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Janáčková Alexandra, Ing.

vedoucí odboru
U Průhonu 11
gsm. +420770168333
JanackovaA@Praha7.cz