Bubny a Zátory jsou dnes víceméně nefunkčními částmi města. Je třeba, aby byly transformovány do podoby moderní městské čtvrti s osobitým charakterem, se skvělou vybaveností, která propojí stávající území na východě a západě Prahy 7. Pro vznik takovéto lokality je nezbytné rozvoj dobře naplánovat a důsledně koordinovat. Proto vyvstala potřeba důkladně prověřit, naplánovat a definovat rozumný objem výstavby, navrhnout plochy pro bydlení, pracovní příležitosti, veřejnou vybavenost, školy, parky, příjemný veřejný prostor a kulturní instituce. To vše by měla zajistit připravovaná územní studie Holešovice Bubny-Zátory.


Rozloha řešeného území je 110 ha, což lze přirovnat k rozloze téměř celého Starého města pražského. Struktura nové zástavby by měla odpovídat srovnání s jinými obdobnými pražskými celky především v tom, že každá taková čtvrť by měla mít vymezený dostatek veřejných prostranství  – náměstí a parků – příslušné velikosti.  Charakter a výška zástavby by měly navazovat na charakter a výšky sousedních čtvrtí Letné a Holešovic.

Co se týče majetkoprávních vztahů, území má velice komplikovanou vlastnickou strukturu především v severní části území.  Při vytváření nové čtvrti je třeba nalézt dohodu mezi městem a investory o budoucí podobě tohoto území tak, aby došlo k vyvážení soukromého a veřejného zájmu.

Velkým limitem území je existence bariér v podobě železničních tratí. Ve stávajícím stavu by v podstatě nemohlo dojít ke vzájemnému propojení ulic sousedících čtvrtí ve směru východ – západ. Proto je důležitou podmínkou pro kvalitní uspořádání a využití území realizace zvýšené úrovně trati, která umožní její podjetí. Projekt trati na estakádě v úseku od nádraží Praha-Bubny ve směru na Letiště Václava Havla je již ve fázi dokončování projektu pro územní rozhodnutí.

Území Bubnů a Zátor je velice dobře obslouženo městskou hromadnou dopravou vzhledem k existenci dvou stávajících stanic metra, železničních stanic a dobré napojitelnosti na síť tramvajových tratí. Trasování průběhu nových tramvajových tratí je úkolem územní studie, měla by je navrhnout tak, aby byl dobře obsloužen i střed území. Místa dopravních uzlů – Vltavská a Nádraží Holešovice tvoří předpokládaná budoucí centra čtvrti, kde by měla být umístěna především veřejná vybavenost. Je počítáno také s dobudováním severního vestibulu metra Vltavská.

Jakožto hlavní městská třída by měla nadále sloužit ulice Argentinská, která by se (stejně jako ostatní části magistrály) měla proměnit na městský bulvár. Dále bude navržena soustava dalších lokálních propojení. Důležitou spojnicí, kterou bude územní studie zahrnovat, je propojení ulic Veletržní a Dělnická. Ta by však neměla být průjezdná v celé délce, aby nedošlo k přetížení území i okolních čtvrtí automobilovou dopravou. Průjezd by měl být umožněn pouze MHD a cyklistům.

Velkým tématem je také budoucí uspořádání nových ploch zeleně, které by měly velikostí odpovídat potřebám nové čtvrti. Do budoucna by měl být celý levý Vltavský břeh uspořádán jako přírodní promenáda. Propojení břehů v severojižním směru až do Stromovky by měl podpořit návrh většího parku spolu s doprovodnou uliční zelení. Tato osa by měla především umožnit pohodlný pěší a cyklistický provoz.

Co již proběhlo

  • Na území platí stavební uzávěra (Velké rozvojové území Holešovice dle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy), aby se mohly podmínky pro zástavbu dostatečně koncepčně připravit, než zde bude povoleno stavět.
  • Na území platí koncepce navržená platným územním plánem, která však již neodpovídá současným požadavkům na vytvoření moderní čtvrti.
  • Rada hl. m. Prahy schválila zadání územní studie, zadala ji pořídit a pověřila jejím zpracováním Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (usnesení RHMP 2798 ze dne 15. 11. 2016)
  • Pro zajištění co největší kvality výsledného návrhu a důkladného prověření jeho možných řešení bylo Institutem plánování a rozvoje zadáno vypracování posudků koncepce rozvoje od pěti renomovaných architektonických kanceláří. Osloveny byly i dva zahraniční týmy.
  • Posudky byly vyhodnoceny, vybrané dva z nich ukázaly cestu, která klade vysoký důraz na citlivou a vyváženou výstavbu a také i na kvalitní veřejná prostranství a zelené propojení obou břehů Vltavy systémem parků.
  • Na základě vyhodnocení posudků došlo k úpravě zadání a ke schválení této úpravy Radou hl. m. Prahy (usnesení RHMP 202 ze dne 6. 2. 2018)

 

SCHVÁLENÉ ZADÁNÍ ÚS – GRAFICKÉ PŘÍLOHY

Koncepce využití a urbanistická koncepce
Koncepce dopravy

 

CO BUDE NÁSLEDOVAT:

Nyní bude výběrovým řízením vybrán zpracovatel územní studie. Studie se stane podkladem pro změnu územního plánu a zároveň podkladem pro nový Metropolitní plán. Po projednání a schválení změny územního plánu bude z území sejmuta stavební uzávěra, teprve poté bude moci dojít k zahájení výstavby dle návrhu územní studie, která se stane podkladem. Přibližný časový harmonogram je uvedený v grafu: