Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání („urbanistickou koncepci“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území („plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.


Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem.

§ 43 zákona č. 183/2006 Sb (stavební zákon)

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy platný po změně Z1000/00

Grafická část

Georeport

Pořizování nového územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitní plán 

 

Nadřazená územně plánovací dokumentace

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.

Politika územního rozvoje

  • celostátní nástroj územního plánování

Zásady územního rozvoje (ZÚR)

  • územní plánování na úrovni krajů, Praha je jedním ze 14ti krajů České republiky 
  • aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy byla vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 11.9.2014 – právní stav po aktualizaci č. 1   
  • textová část
  • grafická část

Strategické dokumenty pro hlavní město Prahu:

Strategický plán hl. m. Prahy

= koncepční rozvojový dokument města pro dlouhodobý časový horizont 15-20 let

„Strategický plán je návod na rozvoj města. Strategie může nabídnout všem uživatelům města rámcovou osnovu, jak do budoucna přistupovat k rozvoji města a jakým způsobem dosahovat synergie při realizaci konkrétních aktivit. Strategický plán je politickým dokumentem, je to závazek všech, kteří se na přípravě dokumentu podílejí a kteří ho schvalují. Závazek, který není vymahatelný, ale kdokoli se na něj může odvolávat a od představitelů města vyžadovat jeho naplňování.“ (z brožury „Smysl plánu, aktualizace strategického plánu Prahy 2014“, IPR 14.1.2014)

Koncepce pražských břehů

Tento dokument je koordinačním materiálem hl. m. Prahy pro všechny záměry urbanistického a architektonického plánování, investic, správy, údržby a využití v prostoru řeky. Zároveň by měla být závazným výchozím podkladem pro tyto záměry ze strany hl. m. Prahy a všech městských investorských organizací, tedy Odboru městského investora, Odboru evidence, správy a využití majetku, Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, dále TSK hl. m. Prahy a DP hl. m. Prahy a třetích stran, které čerpají investice z rozpočtu hlavního města Prahy (např. ELTODO, PVK). Doporučeným podkladem by pak měla být pro záměry městských částí.

Manuál tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy

Dokument slouží jako základní podklad pro koncepční přístup k rozvoji veřejných prostranství v hlavním městě Praze. Dokument je závazný podklad pro orgány samosprávy hl. m. Prahy, pro příspěvkové organizace a organizace čerpající z rozpočtu hl. m. Prahy a pro správce, provozovatele a nájemce majetku hl. m. Prahy na základě usneseni Rady hl. m. Prahy. Městským částem a orgánům státní správy je dokument doporučen.

Další mapové podklady

Územně analytické podklady

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. § 25 zákona č. 183/2006 Sb (stavební zákon)

Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. § 28 (1) zákona č. 183/2006 Sb (stavební zákon)

 Geoportál Praha

Nahlížení do katastru nemovitostí