KA 01 Řízení projektu
Cílem aktivity je zabezpečit průběžné kvalitní řízení projektu pro stránce odborné i administrativní tak, aby došlo k úspěšnému naplnění cílů projektu včetně jeho indikátorů.

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP
Náplní této aktivity je realizace a prohlubování procesu společného místního akčního plánování s aktivním zapojením škol, čímž je podporován další rozvoj partnerství v území a tím samotný MAP. V rámci realizace této aktivity dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Součástí klíčové aktivity je aktualizace členů Řídícího výboru MAP, zpracování komunikačního plánu projektu, fungování pracovních skupin, podpora zapojených škol v rámci plánování nebo podpora znalostních kapacit zapojených subjektů v tématech např. zlepšení spolupráce s rodiči, podpůrné a motivační sítě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, dostupnosti kvalitního inkluzivního vzdělávání apod.

KA 03 Evaluace a monitoring
Na základě údajů z monitoringu a dalších zdrojů informací jsou zjišťovány přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a také následně vyhodnocování akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy a dopady na strategii MAP. Součástí aktivity je také zpracování sebehodnotících zpráv s cílem vyhodnotit účinnost realizovaných aktivit, což představuje také účinný nástroj řízení projektu k dosažení jeho cílů.

KA 04 Implementace MAP II
V rámci implementační části MAP bude realizována řada aktivit, prostřednictvím nichž dojde k naplňování cílů formulovaných u jednotlivých priorit ve Strategickém rámci MAP I. Budou zabezpečeny aktivity, o které projevily zapojené školy zájem i v rámci dotazníkového šetření realizovaného při přípravě projektu MAP II. Implementační aktivity jsou realizovány v rámci povinných témat Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita; Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělání a Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Konkrétně se jedná např. o aktivity zaměřené na rozvoj polytechnické výchovy a vzdělávání, workshopy pro pedagogy podporující rozvoj podnikavosti a tvořivosti žáků nebo pro kariérové poradce na školách.