Kdo chce podnikat na území České republiky jako živnostník, musí Živnostenskému úřadu podat ohlášení živnosti (jde o řemeslníky a vázané a volné živnosti) nebo žádost o koncesi (u živnosti koncesovaných).


Kde

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin

Blaháková Monika, vedoucí odboru

Co

Živnostenský odbor vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Ohlásit živnost, požádat o koncesi nebo oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně můžete u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice, a to i on-line prostřednictvím elektronické podatelny Živnostenského rejstříku, kde jsou uvedeni konkrétní živnostníci. Živnostenský úřad kromě výše zmíněného také vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele právnickým a fyzickým osobám.

Jak

Živnostníci se na úřad mohou obrátit buď osobně, nebo elektronicky. V takovém případě je třeba žádosti podepsané platným kvalifikovaným certifikátem odeslat do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad pak podání zpracuje, a pokud to bude možné, elektronicky vyřídí.

Při osobní návštěvě není třeba vyplňovat předem žádné formuláře, referent je vyplní v elektronické podobě spolu s Vámi.

Při jednání budete vyzváni k předložení průkazu totožnosti.

Pokud úkon podléhá správnímu poplatku, obdržíte od referenta informace k platbě a správní poplatek zaplatíte v pokladně úřadu bezprostředně po učinění podání. Pokladna se nachází v přízemí v čísle dveří 86/13. Platbu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části  Praha  7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz) nebo využít aplikace  Elektronické podání:

K elektronickému podání se vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 11 zákona č. 27/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz.

Živnostenské podnikání

Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Podnikatelé mají možnost vytvářet elektronické podání též na svém počítači a odeslat je – podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele – do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné, také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz.

Pomocí Jednotného registračního formuláře jsou možné tyto registrace, resp. přihlášky do evidencí:

1) Ve vztahu k živnostenskému úřadu

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 Živnostenského zákona 
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2) Ve vztahu k finančnímu úřadu

 • Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
 • Přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daně
 • Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci — stálá provozovna
 • Přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daň z příjmů

3) Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení

 • Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4) Ve vztahu k úřadu práce

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5) Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

 

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči Živnostenskému úřadu, ale i vůči příslušným úřadům. Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel se již u těchto úřadů registroval. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace, resp. přihláška do evidencí těchto úřadů.

Formuláře živnostenského odboru

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, zejména:
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/
a na stránkách www.businessinfo.cz 

Správní poplatky

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč za každou i započatou stránku
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Předmětem poplatku není

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku
 • změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese
 • změna uvedená ve změně rozhodnutí o udělení koncese a vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku
 • změna oboru činnosti v rámci živnosti volné

Zemědělské podnikání:

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000 Kč
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

Předmětem poplatku není změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 • všechny typy správních poplatků se vybírají jen jednou i v případě, že bylo ohlášeno více živností současně nebo bylo zároveň podáno více žádostí o koncesi; poplatek zaplatíte jen jednou i tehdy, pokud současně ohlásíte živnost a podáte žádost o koncesi
 • poplatky za změnu rozhodnutí o udělení koncese, za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost a vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny je splatný při oznámení změny; když poplatek nezaplatíte, správní úřad úkon neprovede
 • je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě
 • bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tedy Czech POINTu), správní poplatek je vybírán tam; poplatky za všechny úkony, kromě přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona, je příjmem obce, na jejíž živnostenský úřad bylo podání doručeno

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů od doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. V případě koncesované živnosti do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad tuto skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

 • podle správního řádu, tj. v jednoduchých věcech bez zbytečného odkladu, pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, v případě nutnosti předvolání, předvedení nebo doručení veřejné vyhlášky nebo jde-li o zvlášť složitý případ
 • nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny

Odvolání

O odvolání proti rozhodnutí živnostenského odboru rozhoduje nadřízený orgán – živnostenský a občansko-správní odbor Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha l Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí podáním u živnostenského odboru Úřadu MČ Praha 7.

Plná moc

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Souhlas se sídlem

Živnostenské podnikání:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se vždy předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu: Jednotný registrační formulář

Zemědělské podnikání:

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/Formuláře k podání

Zemědělské podnikání:

Průvodce živnostenským podnikáním