Stavební úřad vykonává státní správu ve věcech stavebního zákona.


Kde

Stavební úřad

pondělí a středa
8.30 – 11.30
12.30 – 17.30
úterý, čtvrtek a pátek
ZAVŘENO

Co

Stavební úřad plní úkoly Úřadu městské části Praha 7 vyplývající ze Zákona o hl. m. Praze ve stavebních věcech. Dále plní úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákonzákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a další povinnosti vyplývající z obecně platných předpisů. Stavební úřad se dělí na oddělení administrativně-právní, stavební, vodohospodářské a oddělení územního rozhodování. 

Kromě stavebních povolení vydává Stavební úřad zejména také vydává kolaudační souhlasy, územní rozhodnutí nebo pokyny k odstranění černých staveb. Dále provádí stavební dozor, kontrolní prohlídky staveb, nařizuje provedení nezbytných oprav nebo opatření na sousedním pozemku. Stavební úřad také povoluje vybrané komunikace a vydává rozhodnutí podle vodního zákona (v rozsahu pravomocí vyplývajících ze Statutu hl. m. Prahy).

Vydání správního rozhodnutí je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (příloha č. 1, položka č. 17 a 18, případně 20). Jestliže rozhodnutí stavebního úřadu je v rozporu s představami účastníka řízení (občana), můře se podle správního řádu odvolat. Pak napadené rozhodnutí na základě odvolání přezkoumává odvolací neboli druhoinstanční orgán, nadřízený příslušnému Stavebnímu úřadu – odbor stavebního řádu MHMP.

Náplň činnosti

Náplň a činnost obecného stavebního úřadu příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

 1. Podává územně plánovací informace podle § 21 stavebního zákona.
 2. Vydává územní rozhodnutí včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává územní souhlasy, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a vydává vyjádření podle § 15 stavebního zákona, která jsou podkladem pro rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.
 3. Vydává společná územní rozhodnutí a stavební povolení.
 4. Vydávání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona
 5. Vydává stavební povolení včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává sdělení k ohlášení stavby, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, zpracovává certifikáty autorizovaných inspektorů.
 6. Vydává kolaudační souhlasy a souhlasy se změnou v užívání stavby.
 7. Vydává předčasné užívání stavby, povoluje zkušební provoz
 8. Ověřuje dokumentaci skutečného provedení
 9. Povoluje odstranění staveb
 10. Provádí další postupy podle hlavy IV. stavebního zákona, zejména:
  • Provádí stavební dozor,  státní dozor a kontrolní prohlídky staveb
  • Nařizuje údržbu staveb, provedení nezbytných úprav a dále nařizuje odstranění nepovolených staveb
  • Nařizuje neodkladné odstranění stavby
  • Nařizuje opatření na sousedním pozemku
  • Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty
 11. Vydává koordinovaná stanoviska
 12. Podává informace podle zákona 106/1999 Sb.

Náplň a činnost speciálního stavebního úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, který povoluje vybrané komunikace v rozsahu pravomocí vyplývajících ze Statutu hl. m. Prahy:

 1. Vydává stavební povolení včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává sdělení k ohlášení stavby, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, zpracovává certifikáty autorizovaných inspektorů.
 2. Vydává kolaudační souhlasy a souhlasy se změnou v užívání stavby.
 3. Vydává předčasné užívání stavby, povoluje zkušební provoz
 4. Ověřuje dokumentaci skutečného provedení
 5. Povoluje odstranění staveb
 6. Provádí další postupy podle hlavy IV. stavebního zákona, zejména:
  • Provádí stavební dozor,  státní dozor a kontrolní prohlídky staveb
  • Nařizuje údržbu staveb, provedení nezbytných úprav a dále nařizuje odstranění nepovolených staveb
  • Nařizuje neodkladné odstranění stavby
  • Nařizuje opatření na sousedním pozemku
  • Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty
 7. Podává informace podle zákona 106/1999 Sb.

Náplň a činnost speciálního stavebního úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, který vykonává činnost vodoprávního úřadu:

Zajišťuje výkon působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl. m. Prahy, a to především

 • vede vodoprávní řízení
 • vydává stavební povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona a provádí jejich kolaudace
 • vydává souhlas s ohlášením vodních děl a vodohospodářských úprav dle § 15a vodního zákona
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami dle § 8 vodního zákona
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace dle § 16 vodního zákona
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou ovlivnit vodní poměry dle § 17 vodního zákona
 • vydává vyjádření dle § 18 vodního zákona
 • vydává závazná stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona
 • vykonává vodoprávní dozor
 • ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty
 • zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence na Ministerstvo zemědělství
 • zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě na Ministerstvo zemědělství a správci povodí
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Jak

Veškerá podání stavebnímu úřadu musí obsahovat následující údaje o žadateli: jméno, příjmení, datum narození a bydliště, případně doručovací adresu; u právnických osob identifikační číslo (obdobně u fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů).

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) předepisuje povinně užití formulářů podání publikovaných v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu:

 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 7. Zadost-o-uzemni-souhlas
 8. Ohlaseni-stavby
 9. Zadost-o-stavebni-povoleni
 10. Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora
 11. Oznameni-o-uzivani-stavby
 12. Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu
 13. Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby
 14. Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby
 15. Ohlaseni-odstraneni

Nejdůležitější předpisy pro výstavbu a stavebnictví :

 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 2. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 3. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 4. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
 5. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 6. Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 7. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 8. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
 9. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 10. Vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 11. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nejdůležitější předpisy pro vodoprávní úřad :

 1. zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění zákona č.150/2010 Sb.,
 2. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění zákona č.275/2013 Sb.
 3. vyhláška č. 93/2011, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 4. vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
 5. vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a části rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 6. vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 7. nařízení vlády č. 23/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Dalším obecně závazným předpisem je správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) podle nějž je obecně upravován rozhodovací proces orgánů státní správy, a jen v některých případech stavební zákon upravuje postup odlišně s ohledem na specifičnost rozhodování podle něj. Obecně vzato, vyskytne-li se ve věcech stavebního práva procesní otázka, odpověď se hledá nejprve ve stavebním zákoně a předpisech souvisejících, a teprve když tam není upravena, ve správním řádu.