Preambule

Městská část Praha 7 je charakteristická svým kompaktním uspořádáním s převažující rezidenční funkcí. Ač v centru města, přesto si zachovává svou specifickou lokální atmosféru s výrazným kulturním životem, unikátní je i přítomností dvou velkých parků – Stromovky a Letenských sadů, a celoměstsky významných areálů – Výstaviště Praha a Holešovické tržnice. 

Rada městské části Praha 7 složená z představitelů PRAHA 7 SOBĚ a koalice Piráti a Zelení Praha 7, vědoma si své zodpovědnosti dané výrazným voličským mandátem, městskou část a její majetek spravuje jako řádný hospodář efektivně, naplňuje potřeby všech věkových a sociálních vrstev obyvatel, aby Praha 7 byla dobrým místem pro život mladých lidí, rodin s dětmi i seniorů.

Slouží k tomu výrazné zapojení obyvatel do chodu čtvrti, otevřená radnice a transparentní hospodaření, moderní technologie pro komunikaci občanů s úřadem, dlouhodobý a dobře zpracovaný strategický plán pro urbanistický rozvoj, školství, sociální a kulturní politiku,
to vše s vědomím principů udržitelného rozvoje.

Aktivně spolupracujeme s Magistrátem hl. města Prahy na vypracování koncepcí a vyhlášek pro oblasti, na které nemá Rada městské části Praha 7 přímý vliv, jako je zkvalitňování veřejné správy a veřejných služeb – tedy bezpečnost, úklid ulic a údržba zeleně, ochrana životního prostředí či odpadové hospodářství.

Programové prohlášení pro období 2018–2022 je v souladu se strategickým plánem městské části Praha 7 pro období 2014-2022, který jsme přijali v minulém volebním období. Pro naplnění těchto principů a cílů potřebujeme i v následujícím období pomoc
a součinnost našich sousedů, obyvatel z Prahy 7, kterou se snažíme zajistit díky pravidelným setkáním na obecná i úzce zaměřená témata.

Protože vnímáme potřebu dlouhodobé koncepce, tak na konci tohoto volebního období připravíme kompletní podklady pro strategický plán na roky 2023-2030 tak, aby bylo možné stanovit nové střednědobé i dlouhodobé cíle.

Rada městské části Praha 7

Otevřená radnice

Občany Prahy 7 zapojíme ještě více do života městské části, své aktivity plánujeme a budeme plánovat spolu s nimi. Naším cílem je otevřenost a transparentnost.

 • Pokračujeme v zavedeném systému on-line přenosů a záznamů jednání Zastupitelstva městské části Praha 7.
 • Občany Prahy 7 zapojujeme do správy naší obce pomocí moderních komunikačních prostředků, jako jsou SMS, e-maily a mobilní aplikace. Jednou z nich je například aplikace Zlepšeme Česko či Mobilní rozhlas.
 • Důležitá témata projednáváme na veřejných setkáních s obyvateli.
 • Pořádáme přednášky pro širokou veřejnost či zájmové skupiny (například předsedy SVJ) o změnách zákonů, vyhlášek a předpisů a budeme v tom pokračovat
 • Zveřejňujeme smlouvy uzavírané městskou částí Praha 7 a přehledy proplacených faktur.
 • Provádíme transparentní výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek

Hospodaření

Jsme a budeme dobrými hospodáři: díky transparentnímu zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek snížíme a zoptimalizujeme výdaje městské části a efektivní správou majetku zároveň zvýšíme příjmy rozpočtu městské části.

 • Majetek, který naše městská část nevyužívá sama, pronajímáme třetím stranám, přičemž máme na zřeteli potřeby a priority obyvatel Prahy 7.
 • Pokud je nutné z obecního majetku něco prodat, realizujeme obchod transparentně tak, aby bylo možné získat nejvyšší cenu.
 • Do kontrolních orgánů správce movitého majetku městské části, společnosti 7U s.r.o, povoláme i zástupce opozice.
 • Hospodaříme s majetkem městské části řádně a efektivně a díky tomu zvyšujeme její příjmy.
 • Důsledně snižujeme ty náklady městské části, které nepřinášejí obyvatelům dostatečnou přidanou hodnotu.
 • I nadále budeme k financování hledat vhodné dotace z rozpočtů EU, státu či Magistrátu hl. m. Prahy, popřípadě nevládních nadací a fondů.
 • Významné investice budeme realizovat pouze s ohledem na finanční možnosti a dlouhodobou vizi rozvoje městské části prodiskutovanou s občany.
 • Centralizujeme nákup zboží a služeb pro městskou část Praha 7 podobně jako energie a pojištění.
 • Veřejné zakázky zadáváme a vyhodnocujeme transparentně, relevantní podklady zveřejňujeme na webových stránkách. Umožňujeme otevřenou soutěž většího počtu uchazečů, a tak snižujeme a zefektivňujeme výdaje městské části.
 • Zpřístupňujeme rozpočet městské části Praha 7 ve srozumitelné formě veřejnosti. Rozpočet bude přístupný on-line a „rozklikávací“, aktualizovaný v průběhu roku podle schválených úprav a čerpání. Bude také obsahovat srozumitelné rozklíčování a vysvětlení nejdůležitějších položek.
 • Zveřejňujeme finanční zprávy a výhledy včetně uvažovaných investic s cílem umožnit občanskou diskuzi nad jejich podobou.
 • Usilujeme o to, aby městská část Praha 7 získala od hlavního města Prahy vyšší příspěvek na obyvatele.
 • Až na výjimky nebudeme prodávat nebytové prostory – vlastnictví nebytových prostorů je dlouhodobým nedaňovým příjmem obce a vynikajícím nástrojem regulace a podpory toho, co se v městské části děje.
 • Zaměřujeme se na to, abychom udrželi veškerý bytový a nebytový fond pronajatý.
 • Je pro nás nepřijatelné, aby jakýkoliv majetek nebyl pronajat jen proto, že je ve špatném technickém stavu.
 • Byty ve vlastnictví městské části využíváme pro tři oblasti – komerční (pronájem na dobu určitou za nejvyšší nabídnuté nájemné), podporované (ústupové nebo dostupné bydlení) a sociální (pro nájemce v tíživé životní situaci).
 • Tam kde to bude možné, při kompletních opravách střech bytových domů vybudujeme nové půdní byty.
 • Budeme pokračovat v setkávání s místními podnikateli a budeme s nimi konzultovat vhodná opatření pro rozvoj podnikání.

Vzdělávání, školství a volný čas

Rodinám s dětmi z Prahy 7 nabízíme kvalitní a pestré vzdělávání a rozšiřujeme nabídku volnočasových aktivit pro děti.

 • Podle potřeby budeme dále navyšovat kapacity školních a předškolních zařízení (půdní vestavba v ZŠ TGM, dětské skupiny, lesní školka).
 • V základních školách Korunovační, na Strossmayerově náměstí, na Ortenově náměstí, Tusarova a Umělecká udržíme „nulté“ přípravné třídy jako další nabídku pro předškolní přípravu dětí.
 • Budeme nadále přispívat na platy pedagogických pracovníků a navyšovat je s ohledem na reformu financování školství.
 • Ve spolupráci s řediteli školních zařízení zefektivníme systém odměňování podle kvality výuky tak, abychom školám v Praze 7 zajistili kvalitní učitele a napomohli jejich dlouhodobému setrvání na našich školách.
 • V rámci zkvalitňování výuky podpoříme:
  –  programy dalšího vzdělávání ředitelů škol,
  –  programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  – sdílení dobré praxe mezi řediteli a pedagogickými pracovníky napříč školami a školkami naší městské části,
  – programy čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnické výuky a výuky cizích jazyků ve školách a předčtenářské a předmatematické gramotnosti  a polytechnické výuky     v mateřských školách,
  –  alternativní vzdělávací programy a využití inovativních vyučovacích metod.
 • Podpoříme naše školy ve vytváření bezpečného prostředí pro děti i pedagogy, například preventivními programy v boji proti šikaně a kyberšikaně.
 • Podpoříme dobrou komunikaci a spolupráci mezi rodiči, rodičovskými spolky a školami.
 • Nabídneme školám komunikační platformu pro komunikaci školy a rodičů.
 • Zajistíme doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem ve všech školách naší městské části.
 • Podpoříme finančně možnost využití mimoškolních aktivit a kroužků pro děti
  ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Podpoříme další rozvoj mimoškolních aktivit přímo ve školách.
 • Zasadíme se o zkvalitnění nabídky stravování ve školních jídelnách. Podpoříme zaměstnance jídelen a hospodářky škol ve vzdělávání v oblasti zdravé výživy.

Územní rozvoj

Praha 7 se dynamicky rozvíjí. Nové výstavbě dáme jasnou urbanistickou vizi. Společně s občany, odborníky napříč profesemi, sousedními městskými částmi a  Magistrátem hl. m. Prahy budeme nadále vytvářet město krátkých vzdáleností, které nezapomíná na děti
a seniory.

 • Budeme pokračovat v používání jasných urbanistických pravidel pro rozvoj Prahy 7 a v tvorbě koncepčních dokumentů, které dávají investorům jasný rámec a zajišťují předvídatelnost rozhodování městské části.
 • Zasadíme se o dokončení územní studie a kvalitní řešení a otevření rozvojového území Bubny-Zátory stejně tak jako o prostupnost tohoto území pro obyvatele Prahy.
 • Důležitá rozvojová témata prodiskutujeme na veřejných setkáních s obyvateli.
 • Budeme nadále pečovat o vzácné architektonické a historické dědictví naší čtvrti.
 • Na významné stavby v režii městské části budeme i nadále vyhlašovat veřejné architektonické soutěže.
 • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se budeme podílet na nové podobě Holešovické tržnice, areálu Výstaviště a dokončení rekonstrukce Šlechtovy restaurace.
 • Zasadíme se o co nejrychlejší rekonstrukci Libeňského mostu a výstavbu lávky na Štvanici, podpoříme výstavbu nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.
 • Budeme rozvíjet oblasti okolo Vltavy, které se postupně stávají novým a oblíbeným místem pro odpočinek a sport. Soustředíme se zejména na park U vody a navazující Trojskou kotlinu a na jižní nábřeží od Bubenského nábřeží po Libeňský most.

Kultura a sousedské vztahy

Praha 7 je jednou z kulturně nejživějších městských částí, i proto rozvíjíme kulturní označení naší čtvrti: Art District 7 – čtvrť kultury a umění.  Chceme tento charakter nenásilně podpořit a umožnit další rozvoj přirozené lokální kultury poskytované státními institucemi, neziskovým sektorem, komerčními subjekty a občanskou aktivitou.   

 • I nadále budeme podporovat kulturní iniciativy místních občanů, sdružení či příspěvkových organizací.
 • Dodržujeme nastavenou strategii rozvoje kultury v Praze 7.
 • Sousedské a komunitní aktivity podporujeme snadno dostupnými individuálními dotacemi a udržujeme objem peněz v dotačním systému a pružnost jejich rozdělování díky elektronickému systému dotací.
 • Zlepšujeme dostupnost jednotlivých kulturních institucí prostřednictvím kulturní mapy a informačním tabulím v ulicích.
 • Ve spolupráci s Národním technickým muzeem roztočíme opravený Letenský kolotoč.
 • Pokračujeme v propojování různých sociálních skupin obyvatel včetně minorit a cizinců.
 • Oživíme veřejný prostor a zvýšíme jeho kvalitu. Obývané a udržované ulice jsou nejen příjemným místem k pobytu, ale také jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence drobné kriminality a vandalství.

Doprava / čistá a bezpečná mobilita

Praha 7 si jako „čtvrť krátkých vzdáleností“ zaslouží klidnou, čistou a bezpečnou mobilitu pro všechny.

 • Budeme nadále podporovat rozvoj všech dopravních módů se zvláštním zřetelem na plynulost veřejné a bezpečnost nemotorové dopravy.
 • Budeme podporovat vznik nových přemostění a propojení (lávka na Štvanici, lávka na Holešovický poloostrov, pěší a cyklo propojení Veletržní a Dělnické).
 • Budeme podporovat urychlené opravy a rekonstrukce chátrajících mostů a komunikací, mimo jiné citlivou rekonstrukci Libeňského mostu a Hlávkova mostu.
 • Chceme odstranit mimoúrovňové křížení tramvaje a IAD na Vltavské.
 • Budeme zdokonalovat a upravovat systém dopravy v klidu, podpoříme „carsharing“ a alternativní možnosti parkování, které zajistí dostatek míst pro rezidenty a odlehčí našim ulicím.
 • Podpoříme nízkoemisní mobilitu (ebike sharing, ecar sharing).
 • Budeme podporovat vznik nových či lepší vyžití stávajících ploch umožňujících parkování vozidel.
 • V zájmu bezpečnosti budeme prosazovat zklidňování ulic a zpomalení provozu v citlivých oblastech Prahy 7, zejména před školkami a školami nebo v blízkosti parků, dětských hřišť a zastávek MHD.
 • Budeme podporovat modernizaci světelně řízených křižovatek, budeme usilovat o prodloužení doby zelené na přechodech pro chodce a o vypínání vybraných semaforů v nočních hodinách tak, aby se zvýšila plynulost provozu.
 • Budeme pokračovat v odstraňování bariér pro osoby se sníženou pohyblivostí a pro maminky s kočárky, zasadíme se o budování bezbariérových nároží, bezpečnostních ostrůvků, apod.
 • Zasadíme se o rekonstrukci chodníkových ploch a úpravy zanedbaných veřejných prostranství.
 • Budeme podporovat budování nové cyklistické a pěší infrastruktury propojující jednotlivá vltavská nábřeží.
 • Budeme usilovat o prodloužení trasy autobusu č. 156 na Bulovku.
 • Budeme usilovat o opětovné propojení Letné a okolí Výstaviště přímou linkou MHD. 
 • Tam, kde to bude bezpečné, povolíme obousměrný provoz cyklistů.
 • Zasadíme se o vstřícné podmínky pro chodce a pro cyklisty, podpoříme vznik cyklostojanových hnízd a sdílenou cyklistickou dopravu.

Bezpečnost

Praha 7 je bezpečným místem pro život.    

 • Pomůžeme zvýšit počet aktivních strážníků městské policie v ulicích.
 • Zvýšíme dohled nad rizikovými oblastmi Prahy 7, jako je okolí holešovického nádraží, podchody na Vltavské a ulice Tusarova / V háji.
 • Podpoříme programy prevence užívání návykových látek včetně alkoholu.
 • Podpoříme ochranu před kyberšikanou.
 • Nadále budeme zvyšovat bezpečnost chodců v ulicích a také dopravně bezpečností výchovu dětí.   

Integrace cizinců a menšin

Praha 7 je multikulturní a otevřená městská část.  

 • Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty, jako je prevence rasismu, xenofobie, gamblingu a podobně.
 • Podpoříme projekty mezikulturního dialogu a intenzivnější spolupráce s minoritami a cizinci.
 • Hobulet bude pokračovat v informování obyvatel v angličtině a ukrajinštině, budeme pokračovat v informování vietnamské komunity pomocí sociálních sítí.    

Životní prostředí a péče o veřejný prostor

Budeme se i nadále snažit, aby byla Praha 7 příjemným místem k životu 365 dní v roce. Postaráme se o čistotu ulic, upravenou zeleň, bezpečná dětská hřiště a přívětivý veřejný prostor.

 • Budeme udržovat vlastní systém pravidelného úklidu ulic i nadále funkční a efektivní.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě nových stromů na území naší městské části.
 • Zlepšíme péči o zeleň v parcích a na dětských hřištích.
 • Budeme nadále zvyšovat dostupnost sáčků / pytlíků na psí exkrementy a věnovat se úklidu po psech.
 • Umístíme do veřejného prostoru více laviček.
 • Instalujeme do ulic nové vodní prvky.
 • Zajistíme řádnou údržbu a rozvoj stávajících dětských hřišť.
 • Budeme věnovat péči stavu chodníků a jejich údržbě.
 • Budeme i nadále bojovat s nelegální reklamou v ulicích.
 • Dáme novou podobu místům, která to potřebují – jako např. vnitroblokům U Uranie a U Vody nebo dětskému hřišti na Ortenově náměstí.
 • Každoročně podpoříme vybrané projekty občanů a organizací zlepšující stav veřejného prostoru naší městské části.
 • Podpoříme zapojení občanů a budeme se věnovat jejich podnětům.

Sociální politika a pomoc potřebným

Zkvalitníme a zlepšíme dostupnost sociálních služeb pro seniory i sousedy v hmotné nouzi.

 • Podpoříme další vzdělávání pracovníků Pečovatelského centra. Modernizujeme pečovatelskou službu. Tím umožníme starším občanům se sníženou soběstačností zůstat déle v domácím prostředí.  
 • Soustřeďujeme se na podporu neformálních pečujících, kterým nabízíme vzdělávání a podporu ze stran profesionálních poskytovatelů sociálních služeb.
 • Ve spolupráci s neziskovými organizacemi rozšíříme možnosti podporovaného bydlení. Tento typ bydlení poskytneme potřebným, kteří se ocitnou ve velmi těžké životní situaci.
 • Posilujeme spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb. Pomůže to především občanům s velmi komplexními sociálními a zdravotními problémy. Zabráníme duplicitě a zajistíme, aby jednotlivé služby na sebe dobře navazovaly.
 • Budeme pokračovat v zajišťování kvalitních sociálních služeb pro osoby v nouzi. Důležitým prvkem je Kontaktní místo pro bydlení; poskytování nízkoprahových pracovních míst, které nabízí jak naše společnost 7U s.r.o. v rámci úklidu, tak neziskové subjekty spolupracující s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 7.
 • Zvýšíme jak ekonomickou efektivitu, tak kvalitu zdravotní péče Polikliniky Praha 7 (dříve SAZ) a zaměříme se na nalezení optimálního řešení pro zajištění dostupné zdravotní péče v Praze 7.
 • Revitalizujeme dům s rehabilitací a výjezdem záchranky Dukelských Hrdinů 1.
 • Ve spolupráci se specializovanými neziskovými organizacemi budeme řešit neschopnost splácet nájem spolu s nájemníkem.
 • Senioři představují pro Prahu 7 velký potenciál, budeme se i nadále snažit využít jejich vzdělání a zkušeností pro lepší život v Praze 7. Podpoříme proto programy „aktivního stáří“ a univerzitu třetího věku.