Preambule

Městská část Praha 7 je charakteristická svým kompaktním uspořádáním s převažující rezidenční funkcí. Ač v centru města, přesto si zachovává svou specifickou lokální atmosféru s výrazným kulturním životem, formovanou přítomností dvou velkých parků – Stromovky a Letenských sadů, a celoměstsky významných areálů – Výstaviště Praha a Holešovické tržnice. 

Nová Rada městské části Praha 7 složená z představitelů PRAHA  7 SOBĚ a koalice PRO 7, vědoma si své zodpovědnosti dané výrazným voličským mandátem, chce městskou část a její majetek spravovat jako řádný hospodář efektivně, naplňovat potřeby všech věkových a sociálních vrstev obyvatel, aby Praha 7 byla dobrým místem pro život mladých lidí, rodin s dětmi i seniorů.

Posloužit k tomu má výrazné zapojení obyvatel do chodu čtvrti, otevřená radnice a transparentní hospodaření, moderní technologie pro komunikaci občanů s úřadem, dlouhodobé, dobře zpracované strategické plány pro urbanistický rozvoj, sociální a kulturní politiku a školství.

Budeme aktivně spolupracovat s Magistrátem hl. města Prahy na vypracování koncepcí a vyhlášek pro oblasti, na které nemá Rada MČ přímý vliv, zkvalitňování veřejných služeb, jako je bezpečnost, úklid ulic a údržba zeleně.

Programové prohlášení pro období 2014–2018 obsahuje principy a cíle, které bychom rádi v následujícím období spolu s obyvateli Prahy 7 uvedli v život.

Rada městské části Praha 7

Otevřená radnice

Občany Prahy 7 více zapojíme do života městské části, své aktivity budeme plánovat spolu s nimi. Naším cílem je otevřenost a transparentnost.

 • Zavedeme systém, jenž umožní sledování nejen on-line přenosů jednání Zastupitelstva městské části Praha 7, ale i jeho záznamů.
 • Občany Prahy 7 zapojíme do správy naší obce pomocí moderních komunikačních prostředků, jako jsou SMS, e-maily a mobilní aplikace. Jednou z nich je například aplikace Lepší místo.
 • Zpřehledníme a zmodernizujeme webové stránky, na kterých bude většina materiálů snadno přístupná.
 • Změníme jednací řád Zastupitelstva městské části Prahy 7 tak, aby občané mohli důstojným způsobem přednést své dotazy.
 • Důležitá témata projednáme na veřejných setkáních s obyvateli.
 • Budeme pořádat přednášky o změnách zákonů, vyhlášek a předpisů.
 • Budeme zveřejňovat smlouvy uzavírané městskou částí Praha 7 a přehledy proplacených faktur.

Hospodaření

Budeme dobrým hospodářem: díky transparentnímu zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek snížíme a zoptimalizujeme výdaje městské části a efektivní správou majetku zároveň zvýšíme příjmy rozpočtu městské části.

 • Majetek, který naše městská část nebude využívat sama, pronajmeme třetím stranám, přičemž budeme mít na zřeteli potřeby a priority Prahy 7.
 • Pokud bude nutné z obecního majetku něco prodat, zrealizujeme obchod transparentně, aby bylo možné získat nejvyšší cenu.
 • Zprofesionalizujeme a zprůhledníme správce movitého majetku městské části Sedmou ubytovací, s.r.o.
 • Budeme hospodařit s majetkem městské části řádně a efektivně a díky tomu budeme zvyšovat její příjmy.
 • Budeme důsledně snižovat ty náklady městské části, které nepřinášejí obyvatelům dostatečnou přidanou hodnotu.
 • Na smysluplné projekty budeme hledat vhodné dotace z rozpočtů EU, státu či Magistrátu hl. m. Praha, popřípadě nevládních nadací a fondů.
 • Významné investice budeme realizovat pouze s ohledem na finanční možnosti a dlouhodobou vizi rozvoje městské části prodiskutovanou s občany.
 • Centralizujeme nákup zboží a služeb pro městskou část Praha 7.
 • Veřejné zakázky budeme zadávat a vyhodnocovat transparentně, relevantní podklady zveřejníme na webových stránkách. Umožníme otevřenou soutěž většího počtu uchazečů, a tak snížíme a zefektivníme výdaje MČ Praha 7.
 • Zpřístupníme rozpočet MČ Praha 7 ve srozumitelné formě veřejnosti. Rozpočet bude přístupný on-line a „rozklikávací“, aktualizovaný v průběhu roku podle schválených úprav a čerpání. Bude také obsahovat srozumitelné rozklíčování a vysvětlení nejdůležitějších položek.
 • Budeme zveřejňovat finanční zprávy a výhledy včetně uvažovaných investic s cílem umožnit občanskou diskuzi nad jejich podobou.
 • Budeme usilovat o to, aby MČ Praha 7 získala od hlavního města Praha vyšší příspěvek na obyvatele.
 • Odprodej obecních bytů jejich nájemcům zvážíme pouze v případech, kdy to nebude odporovat potřebám a prioritám městské části. 
 • Nebudeme prodávat nebytové prostory – vlastnictví nebytových prostorů je dlouhodobým nedaňovým příjmem obce a vynikajícím nástrojem regulace a podpory toho, co se v městské části děje.
 • Zaměříme se na pronájem veškerého bytového a nebytového fondu. Je pro nás nepřijatelné, aby jakýkoliv majetek nebyl pronajat jen proto, že je ve špatném technickém stavu.
 • Byty ve vlastnictví MČ rozčleníme do tří skupin – komerční (pronájem na dobu určitou za nejvyšší nabídnuté nájemné), podporované (například ústupové nebo startovací byty) a sociální (pro nájemce v tíživé životní situaci).
 • Budeme pořádat pravidelná setkání s místními podnikateli a konzultovat s nimi vhodná opatření pro rozvoj podnikání.

Školství a volný čas

Rodinám s dětmi z Prahy 7 nabídneme kvalitní a pestré školství.

 • Navýšíme příspěvek na žáka  v základních a mateřských školách, aby školy mohly odměnit kvalitní pedagogy, nakoupit nové pomůcky či jinak zlepšit podmínky výuky.
 • Ve spolupráci s řediteli školních zařízení vytvoříme systém odměňování podle kvality výuky tak, abychom školám v Praze 7 zajistili kvalitní učitele a žáci nepřecházeli do jiných škol v okolních čtvrtích.
 • Zasadíme se o obnovení pobočky dětské knihovny v ulici Milady Horákové. 

V rámci zkvalitnění výuky podpoříme:

 • programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • programy čtenářské a matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků,
 • alternativní vzdělávací programy,
 • preventivní programy v boji proti šikaně,
 • rozvoj mimoškolních aktivit přímo ve školách.
   
 • V základních školách Korunovační, na Strossmayerově náměstí, na Ortenově náměstí, Tusarova a Umělecká zřídíme „nulté“ přípravné třídy jako další nabídku pro předškolní přípravu dětí.
 • V ZŠ Umělecká a U Studánky zavedeme letní mateřskou školu.
 • Při zřizování mateřských škol budeme primárně využívat místa, kde již školky v minulosti fungovaly (například v budově bývalé knihovny na Ortenově náměstí). Prověříme možnosti využití majetku městské části a zvážíme rozumné varianty pro zřízení dalších míst v mateřských školách.
 • Zasadíme se o zkvalitnění nabídky stravování  ve školních jídelnách. Podpoříme zaměstnance jídelen a hospodářky škol ve vzdělávání v oblasti zdravé výživy.

Územní rozvoj

Praze 7 dáme jasnou urbanistickou vizi. Společně s občany, odborníky napříč profesemi, sousedními městskými částmi a s Magistrátem hlavního města Prahy vypracujeme strategický plán rozvoje Prahy 7.

 • Stanovíme jasná urbanistická pravidla jako podklad pro rozhodování městské části.
 • Zasadíme se o vypracování kvalitní studie pro rozvojové území Bubny-Zátory.
 • Důležitá rozvojová témata prodiskutujeme na veřejných setkáních s obyvateli.
 • Budeme pečovat o vzácné architektonické a historické dědictví naší čtvrti.
 • Diskuzí s developery se pokusíme Prahu 7 ochránit před stavbou nevhodných předimenzovaných nákupních center.
 • Na významné stavby v režii MČ budeme vyhlašovat veřejné architektonické soutěže.
 • Ve spolupráci s Magistrátem se budeme podílet na podobě Holešovické tržnice, obnovení areálu Výstaviště a usilovat o rekonstrukci Šlechtovy restaurace.
 • Nepodpoříme zbourání Libeňského mostu a jeho nahrazení vysokokapacitním dálničním mostem. Budeme požadovat rekonstrukci zachovávající současnou, zcela dostačující kapacitu.
 • Podpoříme výstavbu nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem, stejně jako výstavbu lávky na Štvanici.
 • Budoucí sídlo radnice zajistíme v souladu s podmínkami referenda.

Kultura a sousedské vztahy

Praha 7  je jednou z kulturně nejživějších městských částí. Chceme tento charakter nenásilně podpořit a umožnit další rozvoj přirozené lokální kultury organizované neziskovým sektorem, komerčními subjekty a občanskou aktivitou.   

 • Omezíme pořádání vlastních (radničních) nákladných kulturních akcí a budeme raději podporovat kulturní iniciativy místních občanů, sdružení či příspěvkových organizací.
 • Proměníme Hobulet v časopis plný informací o životě v Praze 7, zavedeme i jeho on-line verzi s kulturním programem zahrnujícím celou čtvrť.
 • Ve spolupráci s kulturní veřejností vytvoříme strategii rozvoje kultury v Praze 7.
 • Sousedské a komunitní aktivity podpoříme snadno dostupným „mikrograntem“.
 • Díky úsporám a zefektivnění v jiných oblastech zvýšíme objem peněz v grantovém systému a pružnost jejich rozdělování.
 • Ve spolupráci s Národním technickým muzeem se zasadíme o obnovu letenského kolotoče.
 • Pomůžeme propojit různé sociální skupiny obyvatel včetně minorit a cizinců.
 • Oživíme veřejný prostor a zvýšíme jeho kvalitu. Obývané a udržované ulice jsou nejen příjemným místem k pobytu, ale také jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence drobné kriminality a vandalství.
 • Ukončíme nevýhodnou praxi vracení místního poplatku ze vstupného pořadatelům velkých komerčních akcí a získané prostředky věnujeme na rozvoj aktivit lokálního charakteru.

Doprava

Praha 7 si jako „čtvrť krátkých vzdáleností“ zaslouží klidnou dopravu a ulice pro všechny.

 • Budeme podporovat veřejnou a bezmotorovou dopravu oproti individuální automobilové dopravě.
 • Budeme prosazovat zklidňování ulic a zpomalení provozu v citlivých oblastech, zejména před školkami a školami nebo v blízkosti parků a dětských hřišť a zastávek MHD.
 • Budeme podporovat „carsharing“ a alternativní možnosti parkování, které zajistí dostatek míst pro rezidenty a odlehčí našim ulicím.
 • Budeme prosazovat zavedení „zón 30“ (maximální rychlost 30 km/h) ve všech rezidenčních částech Prahy 7. Tam, kde to bude bezpečné, povolíme vjezd cyklistům v protisměru.
 • Po dokončení tunelového komplexu Blanka budeme prosazovat zklidnění dopravy na povrchu, zároveň usměrníme průjezd tranzitní dopravy územím Prahy 7.
 • Budeme usilovat o prodloužení doby zelené na přechodech a o vypínání semaforů v nočních hodinách tak, aby se zvýšila plynulost provozu.
 • Budeme pokračovat v odstraňování bariér pro lidi se sníženou pohyblivostí a kočárky, doplníme nájezdy na chodníky tam, kde chybí.
 • Zasadíme se o vstřícné podmínky pro chodce a pro cyklisty, podpoříme sítě půjčoven kol v ulicích.
 • V okolí Výstaviště a dolních Holešovic budeme na Magistrátu požadovat vznik týdenních záchytných parkovišť pro rezidenty.
 • Zřídíme přívoz od Holešovické tržnice na Štvanici – tím dáme dolním Holešovicím jejich „Stromovku“ a v dlouhodobém horizontu budeme usilovat o stavbu lávky.
 • Ve spolupráci s Dopravním podnikem se pokusíme zajistit ukazatele odjezdu tramvají (například na křižovatce na Strossmayerově náměstí).
 • Při čištění ulic budeme před odtažením kontaktovat majitele aut, kteří nám dají své kontakty.

Bezpečnost

Chceme z Prahy 7 vytvořit bezpečnou a tolerantní městskou část. Ačkoliv dohled nad prací Městské policie Praha a Policie ČR nespadá do kompetencí městské části, chceme aktivní politikou spolupráce a konzultací zefektivnit a zlepšit výkon bezpečnostních složek, aby ulice a parky Prahy 7 byly bezpečným místem.

 • Budeme prosazovat zrušení všech heren v Praze 7.
 • Pomůžeme zvýšit počet aktivních strážníků městské policie v ulicích. Cílem je, aby obyvatelé znali „své“ strážníky a mohli se na ně s důvěrou obracet.
 • Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty, jako je prevence rasismu, xenofobie, gamblingu a podobně.
 • Zvýšíme dohled nad rizikovými oblastmi Prahy 7, jako je okolí holešovického nádraží nebo podchody na Vltavské.
 • Problém bezdomovectví nelze řešit izolovaně na úrovni městské části. Proto podpoříme vznik sítě celopražských asistenčních center pro lidi bez domova, jež pomohou řešit konkrétní kritické situace i dlouhodobé problémy (například vybudováním provizorních ubytovacích kapacit při velkých mrazech).
 • Podpoříme projekty mezikulturního dialogu a intenzivnější spolupráce s minoritami a cizinci.

Životní prostředí

V ulicích Prahy 7 vysadíme více stromů, vypracujeme plán rozvoje a zejména údržby zeleně, zasadíme se o promyšlený rozvoj a údržbu Stromovky a Letenských sadů. Zefektivníme úklidové služby.

 • Zlepšíme systém čištění ulic, a to jak průběžně, tak i po mimořádných událostech, jako jsou fotbalová a hokejová utkání, akce na Letenské pláni nebo Výstavišti Praha a další.
 • Zasadíme se o snižování hluku a zlepšování kvality ovzduší například výsadbou stromů.
 • Budeme motivovat majitele psů k důslednému úklidu, zlepšíme dostupnost sáčků na psí exkrementy.
 • Zlepšíme dostupnost  kontejnerů na tříděný odpad včetně kontejnerů na bioodpad, nápojové kartony, kovy a elektroodpad, podpoříme projekty domácího kompostování.
 • Podpoříme projekty výsadby nových keřů, stromů a stromořadí a zlepšíme péči o zeleň, podpoříme vznik nových parkových ploch (například v rozvojovém území Bubny-Zátory).
 • Zajistíme řádnou údržbu a rozvoj stávajících dětských hřišť.
 • Zlepšíme systém opravy chodníků.
 • Zavedeme informační systém o kácení stromů.
 • Podpoříme projekty pro parkové úpravy vnitrobloků, které jsou spícím potenciálem naší čtvrti.
 • Zefektivníme fungování místní Agendy 21 tak, aby se občané mohli skutečně zapojit do zlepšování (nejenom) životního prostředí v Praze 7.

Sociální politika a pomoc potřebným

Zkvalitníme a zlepšíme dostupnost sociálních služeb pro seniory i sousedy v hmotné nouzi.

 • Podpoříme další vzdělávání pracovníků Pečovatelského centra.
 • Podpoříme programy „aktivního stáří“ a univerzitu třetího věku.
 • Ve spolupráci s neziskovými organizacemi rozšíříme možnosti podporovaného bydlení. Tento typ bydlení poskytneme potřebným, kteří se octnou ve velmi těžké životní situaci.
 • Budeme pokračovat v zajišťování kvalitních sociálních služeb pro osoby v hmotné nouzi.
 • Prověříme ekonomickou efektivitu polikliniky SAZ a zaměříme se na nalezení optimálního řešení pro zajištění dostupné zdravotní péče v Praze 7.
 • Ve spolupráci se specializovanými neziskovými organizacemi budeme řešit neschopnost splácet nájem spolu s nájemníkem.
 • Senioři představují pro Prahu 7 velký potenciál, budeme se snažit využít jejich vzdělání a zkušeností pro lepší život v Praze 7.