Zastupitelstvo Městské části Praha 7 dle ustanovení § 77 odst. 1, ve smyslu § 100, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vydává tento Jednací řád Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva Městské části Praha 7.

Schválený usnesením Z MČ Praha 7 č. 0040/11-Z ze dne 18.04.2011.
Upraven usnesením Z MČ Praha 7 č. 0149/11-Z ze dne 05.12.2011
Upravený usnesení Z MČ Praha 7 č. 0170/14-Z ze dne 15.12.2014


Preambule

Zastupitelstvo Městské části Praha 7 (dále jen „Zastupitelstvo“) ustanovuje Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva Městské části Praha 7 (dále jen „Výbor pro výchovu a vzdělávání “) jako svůj poradní orgán, který připravuje podklady pro kvalifikované rozhodování zastupitelstva v otázkách samostatné působnosti.

§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Výbor pro výchovu a vzdělávání zřizuje Zastupitelstvo jako svůj orgán pro volební období 2014 – 2018.
 2. Ze své činnosti se Výbor pro výchovu a vzdělávání zodpovídá Zastupitelstvu MČ Praha 7, případně Radě MČ Praha 7 (dále jen „Rada“) v rámci jí vymezené působnosti.
 3. Člen Zastupitelstva se může zúčastnit s hlasem poradním jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání, aniž je jeho členem a musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
 4. Jednací řád Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 upravuje základní úkoly tohoto poradního orgánu, pravidla jeho jednání a usnášení a organizačně technické zajištění jeho činnosti.
 5. Oblasti tímto Jednacím řádem neupravené se řídí platnými právními normami České republiky, zákonem o hlavním městě Praze a dále pak usneseními Zastupitelstva, zejména jeho Jednacím řádem.

§ 2 Základní úkoly Výboru pro výchovu a vzdělávání

Výbor pro výchovu a vzdělávání:

 1. Jeho hlavním úkolem je projednávání veškerých záležitostí v oblasti výchovy a vzdělávání v samostatné působnosti, včetně návrhů na jejich řešení a následných opatření.
 2. Předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, případně předškolními zařízeními, které Městská část Praha 7 zřizuje.
 3. Plní další úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo, případně Rada ve věcech jí zákonem nebo Zastupitelstvem svěřených.
 4. Projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které Městská část Praha 7 zřizuje.
 5. Výbor pro výchovu a vzdělávání svá stanoviska a návrhy předkládá Zastupitelstvu, popřípadě Radě ve věcech jí svěřených Zastupitelstvem.
 6. Výbor pro výchovu a vzdělávání je povinen předkládat na každém řádném zasedání Zastupitelstva zprávu o činnosti výboru.

§ 3 Personální struktura Výboru pro výchovu a vzdělávání

Zastupitelstvo volí předsedu Výboru pro výchovu a vzdělávání z řad členů Zastupitelstva, členy Výboru pro výchovu a vzdělávání z řad členů Zastupitelstva a občanů a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Úřadu MČ Praha 7. Místopředsedu Výboru pro výchovu a vzdělávání volí členové výboru ze svých řad zpravidla na prvním jednání výboru. Počet členů Výboru pro výchovu a vzdělávání určuje Zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

 1. Předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání:
  1. řídí a organizuje práci Výboru pro výchovu a vzdělávání, svolává jeho jednání, připravuje program jednání výboru a řídí jeho průběh,
  2. sestavuje rámcový roční plán hlavních úkolů, vyplývajících z usnesení Zastupitelstva, který po projednání ve Výboru pro výchovu a vzdělávání předloží ke schválení Zastupitelstvu,
  3. organizuje spolupráci s ostatními výbory či komisemi, jejichž činnost se týká oblastí, pro něž byl Výbor pro výchovu a vzdělávání zřízen,
  4. zastupuje Výbor pro výchovu a vzdělávání í výbor navenek,
  5. pravidelně se zúčastňuje jednání Rady MČ Praha 7 s hlasem poradním,
  6. na řádných jednáních Zastupitelstva informuje o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání v období mezi zasedáními Zastupitelstva.
 2. Místopředseda Výboru pro výchovu a vzdělávání:
  1. V případě nepřítomnosti předsedy výboru svolává jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání, připravuje program jednání výboru a řídí jeho průběh.
  2. Tajemník Výboru pro výchovu a vzdělávání:
  3. zabezpečuje přípravu podkladových materiálů pro jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání,
  4. pořizuje zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání, vede evidenci usnesení a přehled o jejich plnění,
  5. zajišťuje veškerou administrativu související s činností Výboru pro výchovu a vzdělávání,
  6. je povinen zapisovat termíny jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání do centrálního diáře,
  7. je povinen zakládat zápisy z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání v elektronické podobě do složky „komise“, ( nebude-li zřízena složka „výbory“)

Tajemník Výboru pro výchovu a vzdělávání se zúčastňuje jednání bez hlasovacího práva.

 1. Členové Výboru pro výchovu a vzdělávání:
  1. Výbor pro výchovu a vzdělávání pověřuje své členy úkoly spadajícími do působnosti výboru,
  2. každý člen Výboru pro výchovu a vzdělávání může být pověřen úkoly individuálně, popř. Výbor pro výchovu a vzdělávání pověřuje zajištěním určitého úkolu společně několik členů. Výbor pro výchovu a vzdělávání pravidelně sleduje a hodnotí, jak jsou jednotlivými členy plněny svěřené úkoly.

§ 4 Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

 1. Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání se konají zpravidla jednou za měsíc v předem stanovených termínech.
 2. Podle potřeby může být Výbor pro výchovu a vzdělávání svolán mimo plánované termíny, zejména k projednání závažných a neodkladných věcí, které Výboru pro výchovu a vzdělávání uloží Zastupitelstvo nebo Rada.
 3. Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání svolává jeho předseda, při jeho nepřítomnosti místopředseda Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 4. Na začátku každého jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání je zvolen z řad členů výboru ověřovatel zápisu.
 5. Členové Výboru pro výchovu a vzdělávání jsou povinni se zúčastnit každého jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 6. Členové jsou povinni včas omluvit svoji neúčast na jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 7. Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání jsou veřejná.
 8. Neveřejné jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání vyhlásí po projednání ve Výboru pro výchovu a vzdělávání jeho předseda.
 9. Program jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání stanoví jeho předseda na základě pracovního plánu, či usnesení Zastupitelstva.
 10. Odborné materiály pro jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání připravují, popřípadě zajišťují:
  1. pověření členové Výboru pro výchovu a vzdělávání buď jednotlivě, nebo skupinově,
  2. vedoucí odborů, pokud si Výbor pro výchovu a vzdělávání tyto podklady vyžádal,
 11. Členové Zastupitelstva jsou o každém jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo sms.

§ 5 Pravidla jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

 1. Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání řídí jeho předseda. V případě předsedovy nepřítomnosti řídí jednání místopředseda Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 2. V úvodu jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání se zpravidla projednává informace o výsledcích jednání Zastupitelstva, Rady, návrhy na zajištění úkolů, které z těchto jednání pro Výbor pro výchovu a vzdělávání vyplývají a provede se kontrola plnění zadaných úkolů.
 3. Členové Výboru pro výchovu a vzdělávání mají právo a povinnost účastnit se jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání aktivně, vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.
 4. K projednávání úkolů, na nichž se podílejí i jiné výbory či komise, se mohou konat společná jednání s těmito orgány, pokud se na svolání takového jednání vzájemně dohodnou předsedové těchto orgánů.

  Neúčast na části jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání omlouvají členové ústně v průběhu jednání.

§ 6 Usnášení Výboru pro výchovu a vzdělávání

 1. Výbor pro výchovu a vzdělávání je schopen jednat a platně se usnášet jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Výbor pro výchovu a vzdělávání se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Hlasování je vždy veřejné – zvednutím ruky.
 3. Projednávání jednotlivých bodů programu končí přijetím doporučujícího usnesení, které je nedílnou součástí následně vyhotoveného zápisu z jednání.

  Usnesení zpravidla obsahuje :
 1. návrhy a doporučení,
 2. úkoly pro členy Výboru pro výchovu a vzdělávání,
 3. osoby odpovědné za splnění úkolů, termíny plnění a způsob průběžné a následné kontroly.

  Usnesení se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru a ověřovatel zápisu.
 1. Přijatým usnesením jsou vázáni všichni členové Výboru pro výchovu a vzdělávání. Ti, kteří hlasovali odchylně, mohou žádat, aby jejich stanovisko bylo s odůvodněním uvedeno v zápisu z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 2. Má-li člen Výboru pro výchovu a vzdělávání za to, že některé usnesení Výboru pro výchovu a vzdělávání odporuje obecně závaznému právnímu předpisu, usnesení Zastupitelstva nebo Rady, bezodkladně informuje písemně o této skutečnosti starostu MČ Praha 7.

§ 7 Organizačně technické záležitosti

 1. O každém jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání pořizuje tajemník Výboru pro výchovu a vzdělávání zápis, který musí být vyhotoven nejpozději 7 dní po jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 2. Zápis o jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání obsahuje zejména tyto údaje:
  1. den a místo konání,
  2. kdy bylo jednání zahájeno a ukončeno,
  3. kdy a proč bylo přerušeno, na jakou dobu a kdy bylo v přerušeném jednání pokračováno,
  4. kdo předsedal jednání,
  5. kdo zapisoval průběh jednání,
  6. kteří členové Výboru pro výchovu a vzdělávání byli přítomni, kteří se nedostavili, a kteří z nich se omluvili. V zápisu se uvede též kdo byl přizván na jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání a v případě, že se nedostavil, se v zápisu uvede, zda se omluvil,
  7. předmět jednání s uvedením předkladatele,
  8. výsledek hlasování a přijatá usnesení,
  9. odchylná stanoviska členů Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 3. Zápis Výboru pro výchovu a vzdělávání podepisuje jeho předseda spolu s ověřovatelem zápisu zvoleným z řad členů Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 4. Součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, písemný program jednání včetně písemných materiálů ve Výboru pro výchovu a vzdělávání projednávaných, přijatá usnesení a písemné dotazy podané na jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání
 5. Na jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání se schvaluje zápis z minulého jednání.
 6. Ověřený zápis o jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání se v jednom vyhotovení zasílá k archivaci organizačnímu oddělení Kanceláře starosty Městské části Praha 7 a to nejpozději do 7 dnů po jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání. Další výtisky či jejich části obdrží členové Výboru pro výchovu a vzdělávání, příslušné odbory, nebo organizace městské části, pokud se jich projednávaná problematika týká.
 7. Originál zápisu z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání včetně listiny přítomných a ostatních písemných materiálů archivuje rovněž tajemník Výboru pro výchovu a vzdělávání.
 8. O projednávání tajných materiálů platí zvláštní předpisy (Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti).
 9. Administrativní a další potřebné technicko-organizační práce obstarává pro Výbor pro výchovu a vzdělávání tajemník výboru.

§ 8 Závěrečná ustanovení

 1. Hodnotící kritéria, případně další vnitřní mechanismy Výboru pro výchovu a vzdělávání, rozhodná pro doporučující stanovisko Výboru pro výchovu a vzdělávání podléhají schválení Zastupitelstva.
 2. Změny, doplňky nebo vydání nového Jednacího řádu Výboru pro výchovu a vzdělávání podléhají schválení Zastupitelstva.
 3. Tento Jednací řád Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 nabývá účinnosti dne 15.12.2014.

Mgr. Jan Čižinský

starosta MČ Praha 7

.

[1] Definice k funkcím.

[1] Předseda – je myšleno i předsedkyně, místopředseda – je myšleno i místopředsedkyně, člen – je myšleno i členka, tajemník – je myšleno i tajemnice