Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@praha7.cz. Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných úřadu MČ Praha 7.


Poštovní adresa pro zasílání podání:

Úřad MČ Praha 7,
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7

Adresy pro osobní podání:

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy:

 

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně ÚMČ Praha 7

podatelna@praha7.cz

DD/MM/RRRR v HH/MM/SS. 
Identifikátor dokumentu: 
S pozdravem 
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance 
– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: 

RTF – Rich Text Format 
HTML – HyperText Markup Language 
PDF – Portable Document Format (Adobe Acrobat File) 
TXT – prostý text 
DOC – dokument aplikace MS WORD 
XLS – sešit aplikace MS EXCEL 
případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný

Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny. 
U přijaté písemnosti, které nevyžadují odpověď ( nabídky, reklamy apod.), neobdržíte identifikační číslo PID.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD, ZIP, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@praha7.cz

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ÚMČ Praha 7 činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád § 37 
  • Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 16) Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.
  • Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát 16) vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
 •  Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) – žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2)  pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak.

Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu