Oddělení eGovernmentu (OE)


Oddělení eGovernment – OE

 • Na všech pracovištích informačních center se provádí služby spojené s Czech POINT, pracoviště informačních center jsou kontaktním místem Czech POINT.
 • Vede evidenci agendy spojené se službou Czech POINT.
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu na pracovištích IC Úřadu – M. Horákové a Dělnická. Ověřování upravuje zákon č. 21/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 • Vybírá správní poplatky za zpoplatněné úkony podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • V plném rozsahu zabezpečuje pro občany a organizace možnost úhrady hotovostních plateb u pokladny na pracovištích IC M. Horákové a Dělnická.
 • Zajišťuje agendu oběživa a styk s bankou.
 • Provádí kopírování materiálů pro občany za úhradu a evidenci počtu rozmnožených materiálů pro občany se zřetelem na respektování autorského zákona č.121/2000 Sb.
 • Vyřizuje žádosti občanů o ústní, telefonické a písemné informace.
 • Zodpovídá za přístupnost materiálů MČ Praha 7 v IC Praha 7 M. Horákové a Dělnická.
 • Spolupracuje se všemi odbory s cílem seznámit se s jejich pracovní náplní a z toho vyplývajících povinností a nabízených služeb občanům.
 • Na základě takto nabytých znalostí poskytuje operativně a s dostatečnou vypovídací hodnotou občanům informace i příslušné formuláře.
 • Sděluje veřejnosti způsob vyřizování žádostí na Úřadě a informace o MČ Praha 7.
 • Poskytuje k nahlédnutí přehled nejdůležitějších zákonů, nařízení apod., kterými se MČ Praha 7 řídí.
 • Úzce spolupracuje s informačními centry MHMP a ostatních městských částí.
 • Denně monitoruje informace z internetu a denního tisku týkající se obyvatel hl. m. Prahy, především pak občanů Prahy 7.
 • Získává aktuální informace z oblasti služeb (ROPID, DP hl. m. Prahy, PIS a j.).
 • Na základě získaných podkladů zpracovává písemné materiály (letáky) pro zajištění informovanosti návštěvníků IC.
 • Průběžným vzděláváním a týmovou prací zajišťuje efektivní komunikaci a dialog s občanem. Aktivně se podílí na informačních kampaních MČ Praha 7 (veřejně prospěšné stavby, kulturní události aj.). Zajišťuje prodej propagačních předmětů.

kancelář informačního centra – úřad

Čiháková Kristýna

referentka
tel. +420220144268
CihakovaK@Praha7.cz

Přenosilová Petra

referentka
tel. +420220144268
gsm. +420739175263
PrenosilovaP@Praha7.cz

pracoviště informačního centra Milady Horákové 2

placeholder

Vostárková Jana, Bc.

vedoucí oddělení
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz

Fejtová Pavlína, DiS.

referentka
tel. +420233376732
FejtovaP@Praha7.cz

Žáková Gabriela

referentka
tel. +420233376732
ZakovaG@praha7.cz