Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zajišťuje ochranu nezletilých dětí a rodin s nezletilými dětmi. Činí opatření s cílem zajistit práva dítěte, a jeho životní potřeby a omezit působení nepříznivých vlivů na děti. Vykonává funkci opatrovníka a poručníka. Poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče.


Oddělení sociálně právní ochrany dětí – OSPOD

 • Zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, rodin s nezletilými dětmi v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává funkci opatrovníka a poručníka.
 • Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.
 • Má možnost uložit rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení a nařídit jim výchovná opatření.
 • Poskytuje rodiči i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte pomoc při umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu.
 • Podává návrh soudu na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy.
 • Podává návrh soudu na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.
 • Podává návrh na nařízení předběžného opatření upravující poměry dítěte, podává návrh na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte.
 • Poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu.
 • Sjednává doby a místa přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy a podává soudu návrh na výkon rozhodnutí.
 • Posuzuje, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojeny jeho základní potřeby, nebo zda je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte.
 • Činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce.
 • Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.
 • Poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Vyhledává děti vhodné k osvojení či pěstounské péči a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Přijímá a posuzuje žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu a tyto postupuje MHMP.
 • Vede spisovou dokumentaci o dítěti v náhradní rodinné péči a o žadateli o náhradní rodinnou péči.
 • Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče.
 • Sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v obdobných ústavech (zařízeních) a sleduje, zda došlo k odstranění zjištěných nedostatků a působí k přijetí opatření vedoucích k nápravě.
 • Podle zvláštního právního předpisu se vyjadřuje, zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená ve věznici pečovala, dále se vyjadřuje k prodloužení doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě, je-li důvodem návštěva dítěte.
 • Podává zprávy na vyžádání státnímu zastupitelství o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství vede podle zvláštního právního předpisu řízení týkající se dítěte.
 • Poskytuje ministerstvu práce a sociálních věcí na vyžádání spisové dokumentace vedené o dětech a zobecněných informací a souhrnných údajů, které získá při své činnosti, s výjimkou jmenných údajů.
 • Vede evidenci a spisové dokumentace dětí, zajišťuje uložení všech údajů obsažených ve spisové dokumentaci dle platné směrnice MPSV. Provádí vyhodnocení dítěte a zpracovává individuální plány ochrany dítěte.
 • Ve spolupráci s oddělením přestupků občansko-správního odboru projednává správní delikty mladistvých.
 • V zájmu dítěte zprostředkovává mediační službu za účelem úpravy rodinných vztahů.
 • Pořádá a organizuje Případové konference.
 • Provádí sociální šetření v rodinách.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Kopřivová Koníčková Vlasta

vedoucí oddělení
tel. +420220144186
gsm. +420732667080
KonickovaV@Praha7.cz

Bittmanová Daniela, Mgr.

sociální pracovnice
tel. +420220144075
gsm. +420739912426
BittmanovaD@Praha7.cz

Chábová Tereza, Bc.

sociální pracovnice /CAN
tel. +420220144187
gsm. +420732651519
ChabovaT@Praha7.cz

Chotěborová Hana, Bc.

sociální pracovnice /NRP
tel. +420220144094
gsm. +420739553135
ChoteborovaH@Praha7.cz

Voráčová Helena, Mgr.

sociální pracovnice
tel. +420220144080
gsm. +420604587733
VoracovaH@Praha7.cz

Hrstková Jana, Bc.

sociální pracovnice /NRP
tel. +420220144080
HrstkovaJ@praha7.cz

Svoboda Lukáš

kurátor pro děti a mládež
tel. +420220144089
SvobodaL@Praha7.cz

Apatsidu Markéta

sociální pracovnice
tel. +420220144074
ApatsiduM@Praha7.cz

Mirga Miroslav, DiS.

sociální pracovník
tel. +420220144078
gsm. +420604587733
MirgaM@Praha7.cz