Oddělení sociální práce (OSP) řeší sociální služby a poradenství, zprostředkovává cílené vyhledávání a zajištění pomoci občanům v nouzi. Pomáhá klientům s ubytováním a zajištěním životních potřeb. Zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. Podílí se na plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Zajišťuje sociální pohřby u zcela osamělých občanů. Zajišťuje výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti.


Oddělení sociální práce – OSP

 • Zabezpečuje činnost v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hl. m. Prahy. Zajišťuje činnosti sociální agendy na obecní úrovni zejména v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními platnými zákony.
 • Zajišťuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, senioři, osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a krizové situaci, osoby bez přístřeší a osoby omezené ve svéprávnosti.
 • Vykonává depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci za účelem poskytnutí pomoci a všech dostupných služeb a informací.
 • Pomáhá klientům při hledání ubytování, zajišťuje azylové, případně krizové ubytování, v případě potřeby řeší s klientem úhradu za ubytování, doprovází klienty do ubytoven.
 • Ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními řeší akutní situace související s propuštěním či přemístěním klientů a zajištěním následné péče.
 • Provádí místní sociální šetření a zajišťuje podklady pro bytovou komisi, poradní sbor pro posuzování žádostí o ubytování v bytě určeném k řešení naléhavých sociálních a bytových problémů a poradní sbor pro posouzení žádostí o nájem bytu zvláštního určení.
 • Zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé osoby, kterým hrozí sociální vyloučení, pro osoby bez přístřeší, pro osoby ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Provádí samostatný výkon specializovaných agend pro tyto klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • Spolupracuje se všemi státními i nestátními organizacemi, soudy, notáři a orgány činnými v trestním řízení.
 • Zajišťuje vedení standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
 • Vykonává analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové sociální práci, uplatňuje samostatné i skupinové metody práce (socializace, resocializace, jednání s institucemi).
 • Zajišťuje sociální pohřby u zcela osamělých občanů, včetně následného uplatnění pohledávek vzniklých se zajištěním pohřbení.
 • Zajišťuje agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění. Úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním a s ustanovením zvláštního příjemce souhlasí.
 • Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Podílí se na plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování s cílem zlepšit dostupnost sociálních služeb pro občany.
 • Zajišťuje výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Veřejný opatrovník poskytuje poradenství v této oblasti, má povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní situace a orientovat se v běžném životě. Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, s rodinou, soudy, ubytovateli, úřady a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací. Zastupuje klienty při jednáních u soudů ve věcech opatrovnických, civilních i trestních a spravuje jejich majetek.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální práce
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Zelinková Naděžda Bc.

vedoucí oddělení
tel. +420220144097
ZelinkovaN@Praha7.cz

Vaňásek Bohumil Bc.

veřejný opatrovník
tel. +420220144070
VanasekB@Praha7.cz

Pazourková Renáta

sociální pracovnice
tel. +4202220144087
PazourkovaR@Praha7.cz

Pášová Eva Bc.

sociální pracovnice
tel. +420220144096
PasovaE@Praha7.cz

Koudelová Ludmila

sociální pracovnice
tel. +420220144258
KoudelovaL@Praha7.cz

Fafílek Ivo DiS.

kurátor pro dospělé
tel. +420220144188
FafilekI@Praha7.cz

Slimáková Zuzana DiS.

sociální pracovnice
tel. +420220144243
SlimakovaZ@Praha7.cz

Rosecká Eva DiS.

sociální pracovnice
tel. +420220144234
roseckae@praha7.cz

Muricová Larisa Bc.

veřejný opatrovník
tel. +420220144006
muricoval@praha7.cz

Havránková Zuzana

sociální kurátorka pro dospělé
HavrankovaZ@Praha7.cz