Odbor školství (OŠK) připravuje koncepci rozvoje mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí. Zodpovídá za metodické řízení ředitelů a ředitelek, vypisuje konkurzy na nové ředitele a spolupracuje s vedením škol na obsazení dalších volných pozic. Koordinuje činnosti spojené se zápisy dětí do MŠ a ZŠ. Vede agendu související se školskými radami při základních školách. Stanovuje prázdninový provoz v MŠ a koordinuje další omezení nebo přerušení provozu ZŠ a MŠ. Spolupracuje také se školami a školskými zařízeními sídlícími na Praze 7, které nezřizuje městská část.


Odbor školství – OŠK

 • Zpracovává koncepci rozvoje mateřských a základních škol, které zřizuje MČ Praha 7.
 • Sleduje dodržování zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a legislativních předpisů pro předškolní a základní vzdělávání.
 • Metodicky řídí ředitele mateřských a základních škol.
 • Zajišťuje personální záležitosti ředitelů mateřských a základních škol, připravuje podklady pro stanovení platů ředitelů škol, po schválení Radou vyhotovuje platové výměry, navrhuje mimořádné odměny.
 • Organizačně zabezpečuje konkurzní řízení na místo ředitele mateřské a základní školy dle legislativních předpisů.
 • Zajišťuje metodické vzdělávání vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ. Spolupracuje s řediteli mateřských a základních škol při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 • Zajišťuje přenos informací od ředitelů mateřských a základních škol ke zřizovateli.
 • Pro jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva zpracovává analýzy výsledků činnosti mateřských a základních škol.
 • Zajišťuje podklady pro jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva.
 • Zpracovává materiály pro jednání Rady a Zastupitelstva a pro Výbor pro výchovu a vzdělávání.
 • Zpracovává dotační smlouvy za oblast školství.
 • Podílí se na administraci a realizaci projektů spolufinancovaných z ESF.
 • Organizačně se podílí na dotacích vyhlašovaných MHMP, MŠMT, MPSV, SFŽP a dalšími organizacemi a společnostmi.
 • Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, které mají sídlo na MČ Prahy 7 a jsou zřízeny jinými subjekty.
 • Zajišťuje odborné poradenství občanům v oblasti školství.
 • Zajišťuje pomoc ředitelům škol při zajišťování volných pracovních míst.
 • Metodicky řídí právní subjekty ve školství na úseku uzavírání nájemních smluv v rámci povolené doplňkové činnosti škol a vede evidenci těchto smluv.
 • Koordinuje činnosti spojené se zápisy dětí do MŠ a ZŠ.
 • Zajišťuje vyřízení žádostí o povolení výjimky z počtu žáků.
 • Stanovuje prázdninový provoz v MŠ, zajišťuje podklady do Rady o omezení nebo přerušení provozu ZŠ a MŠ.
 • Organizuje porady ředitelů základních a mateřských škol.
 • Ze zahajovacích výkazů zpracovává výkonové ukazatele škol, sleduje vytíženost kapacit jednotlivých škol a zajišťuje v předstihu dostatečné kapacity v souladu s demografickými prognózami.
 • Vede komplexní agendu související se Školskými radami při základních školách.
 • Vypracovává návrhy zřizovacích listin základních a mateřských škol, zajišťuje jejich zveřejnění v Ústředním věstníku ČR.
 • Vede komplexní agendu spojenou s prováděním změn ve školském rejstříku.
 • Zajišťuje kontrolu aktuálnosti spádových obvodů jednotlivých škol, o změny spádových obvodů žádá po projednání v Radě Odbor školství MHMP.
 • Zpracovává souhrnnou výroční zprávu o činnosti základních a mateřských škol v působnosti správního obvodu Praha 7 a předává ji na MHMP.
 • Zajišťuje evidenci informačních listů PO ZŠ a MŠ.
 • Vede evidenci nepřítomnosti ředitelů škol delší než 3 dny, prázdninových služeb, evidenci ředitelských dnů, dnů otevřených dveří PO ZŠ a MŠ, evidenci provozu ŠD v průběhu prázdnin.
 • Šetří stížnosti na školy a přijímá opatření na základě výsledků ČŠI.
 • Vede přehled nejdůležitějších právních předpisů v oblasti školství včetně jejich změn a doplňků.
 • Administrativně připravuje podklady pro přijetí daru určených PO ZŠ a MŠ.
 • Administrativně zajišťuje využívání obědového konta PO ZŠ a MŠ, zpracovává žádosti, požadavky předkládá na jednání Rady a následně informuje ředitele škol o usnesení Rady, zasílá vyhodnocení veřejné sbírky na MHMP.
 • V dohodě s ředitelkami MŠ a řediteli ZŠ zpracovává návrhy na dlouhodobé pronájmy v objektech MŠ a ZŠ.
 • Eviduje dlouhodobé nájemní smlouvy, které uzavírají MŠ a ZŠ.
 • Podílí se na přípravě plánu investic a oprav většího rozsahu, účastní se kontroly investičních a údržbových akcí na PO MŠ, ZŠ.
 • Účastní se kolaudačních řízení.
 • Zúčastňuje se jednání při tvorbě projektové dokumentace a připomínkových řízení investičních akcí.
 • Podílí se na metodickém řízení ředitelek a ředitelů MŠ a ZŠ v oblasti koncepční činnosti MŠ a ZŠ.

 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor školství
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Výborová Dita Ing.

vedoucí odboru
tel. +420220144054
vyborovad@Praha7.cz

Krejcarová Eva Bc.

referentka
tel. +420220144112
KrejcarovaE@Praha7.cz

Svatošová Petra

referentka
tel. +420220144023
SvatosovaP@Praha7.cz