Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru (ORZ) -zajišťuje urbanistickou koncepci MČ Praha 7 a to s cílem zkvalitňovat stávající lokality v kontextu hlavního města Prahy. Navrhuje základní strategii rozvoje a stanovuje priority, připravuje a zadává zpracování koncepcí rozvoje území, urbanistických a architektonických studií, koncepcí řešení veřejných prostranství a to na základě průběžného vyhodnocování celkového stavu a potřeb území.  Vyjadřuje se k tvorbě územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, k dalším koncepcím celoměstského rozvoje, k územním záměrům, studiím a dalším změnám, které se dotýkají území MČ Praha 7. Od fyzických a právnických osob přijímá podání podnětů na pořízení změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy, jejichž předmět změny se nachází na území MČ Praha 7. Mimo jiné také poskytuje konzultace záměrů na území MČ Praha 7 a odpovídá na dotazy ohledně územního rozvoje. Životní situace, ve kterých je vhodné se na Odbor obrátit, jsou zpracovány v sekci Plánování stavby. ORZ úzce spolupracuje s poradním orgánem Rady MČ Praha 7 Komisí rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. 


Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru – ORZ

 • Zajišťuje kompletní urbanistickou koncepci MČ Praha 7 a to s cílem zkvalitňovat stávající lokality v kontextu hl. m. Prahy. Spolupracuje s ostatními odbory Praha 7 s cílem stanovit priority územního řešení.
 • Navrhuje základní strategii rozvoje území na území MČ Praha 7. Podílí se na tvorbě a aktualizacích strategického plánu Úřadu pro oblast územního rozvoje.
 • Připravuje a zadává zpracování koncepcí rozvoje území a jeho funkčního využití z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního, životního prostředí, ekonomického, demografického, sociálního a energetického. Za tímto účelem spolupracuje s dalšími odbory a MHMP, zejména SÚ, ODO, OŽP, OMA, OVP, OKŘ KST. Zajišťuje zadání zpracování urbanisticko-architektonických studií do výše finančních částek schválených rozpočtem, které slouží jako podklad pro rozvoj území nebo případné změny územního plánu.
 • Vyjadřuje se k územním záměrům, studiím a zadáním dotýkající se MČ Praha 7 a připravuje pro Radu MČ P7 návrhy stanovisek, připomínek a námitek MČ Praha 7 k územnímu či jinému typu správního řízení.
 • Spolupracuje s MHMP – se sekcí rozhodování o území a s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy při tvorbě a změnách územních plánů, při pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a dalších koncepcích rozvoje města včetně Strategického plánu hl. m. Prahy. Spolupracuje s orgány památkové péče a vypracovává podklady pro program regenerace městské památkové zóny.
 • Přijímá podání podnětů na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy od fyzických a právnických osob, jejichž předmět změny se nachází na území MČ Praha 7 (dle Části VI. kap. 4. Přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002 – Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenému 09.09.1999 usnesením ZHMP č. 10/05 úplné znění ke dni 01.11.2002). Tyto změny také projednává s žadateli a připravuje návrh stanoviska MČ Praha 7 formou usnesení Rady, které je spolu s podnětem na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy předáváno MHMP.
 • Vypisuje samostatně nebo ve spolupráci s MHMP a IPR Praha architektonické a urbanistické soutěže na významné stavby, významné územní celky a na řešení veřejných prostranství na území Prahy 7.
 • Vyjadřuje se k architektuře interiéru města včetně stánků, mobiliáře, reklamních zařízení a vystrčí. Dává připomínky k podkladům pro aktualizaci tržního řádu a vyjadřuje se k Chodníkovému programu. Ve spolupráci s ODO, OVP a OŽP dohlíží na kvalitu veřejných prostranství na území MČ Praha 7 a prosazuje její zlepšování.
 • Spolupodílí se na kontrole celkového stavu obvodu. Připravuje podklady nezbytné při schvalování rozvoje území a jeho změn pro Radu a Zastupitelstvo.
 • Dává stanovisko k majetkoprávním záměrům městské části a hl. m. Prahy ve vztahu k územnímu plánu a veřejnému prostoru na základě žádostí OMA.
 • V oblasti inženýrských sítí průběžně sleduje území, spolupracuje při jeho vybavení sítěmi, spolupracuje na celkové koncepci v souladu s koncepcí MČ Praha 7 a hl. m. Prahy.
 • Připravuje podklady k návrhu rozpočtu příslušné ORJ. Řádně hospodaří s finančními prostředky. Připravuje podklady návrhu zadání veřejné zakázky ve své působnosti. Je informován o všech investičních záměrech MČ Praha 7 stavební povahy.
 • Jedná s veřejností a informuje o možnostech využití území v souladu s platnými právními předpisy, zpracovanými koncepcemi a záměry MČ Praha.
 • Podává veřejnosti informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Připomínkuje vnitřní směrnice, zásady a pokyny k fungování Úřadu.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Richtr Tomáš, Ing. arch.

vedoucí odboru
tel. +420220144105
gsm. +420770112905
RichtrT@Praha7.cz

Dufková Anna, Ing. arch.

referentka
tel. +420220144105
gsm. +420778457973
DufkovaA@Praha7.cz

Čermáková Martina, Ing. arch.

referentka
tel. +420220144103
gsm. +420770112906
CermakovaM@Praha7.cz

Šindelářová Jitka, Ing. arch.

referentka
tel. +420220144102
SindelarovaJ@Praha7.cz