Odbor péče o veřejný prostor (OVP) pečuje o veřejný prostor městské části a městský mobiliář. Má na starosti koordinaci údržby veřejných prostranství, monitoring černých skládek či nelegální reklamy. Řídí projekty na zkvalitnění veřejného prostoru, spravuje profil Prahy 7 na aplikaci Zlepšeme Česko a komunikuje o veřejném prostoru s občany.


Odbor péče o veřejný prostor – OVP

Veřejný prostor

 • Realizuje drobné změny mobiliáře;
 • Realizuje drobné změny podoby veřejného prostoru;
 • Podílí se na inovacích ve veřejném prostoru zlepšujících kvalitu života obyvatel MČ Praha 7;
 • Dotační činnosti v oblasti zkvalitnění veřejného prostranství / prostoru MČ Praha 7 včetně oblasti životního prostředí;
 • Koordinuje projekty / aktivity ve veřejném prostoru napříč Úřadem.

Komunikace s občany

 • Komunikuje s občany;
 • Řeší podněty občanů nebo je deleguje na příslušné odbory na Úřadě;
 • Kontroluje a monitoruje řešení podnětů od občanů;
 • Spravuje aplikaci Lepší místo (případně jinou aplikaci tohoto druhu);
 • Řeší podněty občanů získané i mimo aplikaci Lepší místo (web, sociální sítě, mail, osobní kontakt apod.).

Údržba veřejného prostranství

 • Kontroluje, zda úklid prováděný smluvními firmami, které zajišťují úklid veřejných prostranství, je prováděn v rozsahu, způsobem a četnosti, dle uzavřených platných smluv s MČ Praha 7;
 • Kontroluje, zda je dodržován harmonogram vývozu odpadkových košů ve vlastnictví MČ Praha 7, podle uzavřených platných smluv s MČ Praha 7; MČ Praha 7 dle platných uzavřených smluv s MČ Praha 7;
 • V zimním období kontroluje zajišťování schůdnosti chodníků, (odstraňování sněhu, náledí, zmrazku chodníků) na chodnících, které jsou předmětem smluv platných uzavřených s MČ Praha7;
 • V případě zjištění závady: chodník vykazuje zásadní nedostatky jako – prach, bláto, odpadky a nedopalky cigaret, nevyvezený koš apod., kontaktuje okamžitě kontaktního pracovníka smluvní strany a žádá neodkladnou nápravu. Nápravu zjištěné a nahlášené závady následně kontroluje;
 • Podává návrh na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli úklidu, pokud nedojde k nápravě nahlášené závady;
 • Monitoruje černé skládky a pořizuje jejich fotodokumentaci, vyhledává vlastníky pozemků a zasílá písemně výzvy s fotodokumentací k jejich odstranění a následně kontroluje provedení odstranění černých skládek, v krajním případě (pokuta) předává k dořešení OŽP;
 • Monitoruje nelegální reklamu a řeší její odstranění;
 • Spravuje agendu textilních kontejnerů a komunikuje s jejich provozovateli;
 • Dává podklady pro zabezpečení hospodaření městské části dle schváleného rozpočtu ve spravovaném úseku;
 • Podává podklady a informace Radě potřebné k projednání a řešení návrhů a připomínek a podnětů předložených jí členy Zastupitelstva, komisemi ve spravovaném úseku.
 • Podává podklady Radě pro rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny Zastupitelstvu nebo pokud si je Zastupitelstvo.
 • Podílí se na řešení problémů s domovním odpadem;
 • Kontroluje provádění úklidu kolem nádob na tříděný komunální odpad dle platných uzavřených smluv s MČ Praha 7 a problémy řeší s příslušným referentem OŽP;
 • Kontroluje stav dětských hřišť a řeší problémy herních a technických prvků na dětských hřištích, zajišťuje pravidelné roční revize herních prvků;
 • Podílí se na odstraňování výtluků na chodnících;
 • Monitoruje a hlásí poškození dopravního značení;
 • Monitoruje zábory veřejného prostranství a zjištěné problémy předává k řešení ODO;
 • Navrhuje ODO změny řešení dopravního značení vzhledem k umístění ve veřejném prostoru.
 • Kontroluje provádění údržby veřejné zeleně ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7 a údržby zeleně na veřejných dětských hřištích ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7;
 • Zajišťuje deratizaci na veřejných plochách ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7;
 • Kontroluje provádění údržby vodních prvků včetně automatických závlah;
 • Spolupracuje s hl. m. Prahou při omezování rozmnožování zdivočelých koček – kastrace koček.;
 • Spolupracuje s hl. m. Prahou na kontrole systému separovaného odpadu na území MČ Praha 7 včetně VOK;
 • Podává podklady a stanoviska k žádostem o zábor v zeleni;

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor péče o veřejný prostor
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Valentová Kristýna

vedoucí odboru
tel. +420220144044
gsm. +420778110028
ValentovaK@Praha7.cz

Batěk Tomáš

inspektor veřejného prostoru
tel. +420603721206
gsm. +420603721206
BatekT@Praha7.cz

Karasová Daniela, Bc.

inspektor veřejného prostoru
tel. +420220144140
gsm. +420778110016
KarasovaD@Praha7.cz

Antoš Ondřej, Bc.

referent
tel. +420220144140
gsm. +420737110416
AntosO@Praha7.cz

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují v ulicích, pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení.