Oddělení integrace cizinců a národnostních menšin (OCM) se stará o zlepšení soužití různých etnik a snaží se napomáhat jejich začlenění do společnosti. Poskytuje sociální poradenství a terénní sociální práci, podporuje vzdělávání a volnočasové aktivity. Spolupracuje s romskou koordinátorkou a koordinátorkou integrace cizinců MHMP. Do agendy oddělení spadá i protidrogová prevence a prevence kriminality ve vztahu ke všem občanům. Oddělení v tomto ohledu připravuje grantové žádosti, poskytuje konzultace a poradenství a organizuje vzdělávání pedagogů. Spolupracuje se zařízeními, které pracují s drogově závislými, s policií a dalšími orgány.


Oddělní integrace cizinců a národnostních menšin – OCM

Oblast protidrogové prevence a prevence kriminality:

 • Koordinace protidrogové politiky a politiky prevence kriminality na území MČ Praha 7.
 • Koordinace plnění úkolů vzniklých z koncepce MHMP v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Dotační činnost v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.
 • Vyhodnocuje dotace žádané na MHMP organizacemi a školami MČ Praha 7.
 • Spolupodílí se na organizaci vzdělávání pedagogů v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality s ohledem na aktuální situaci na území MČ Praha 7.
 • Spolupodílí se na metodické řízení školní metodiky protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Poskytuje pracovníkům Úřadu odborné konzultace v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Spolupracuje se zařízeními, které pracují s drogově závislými a dalšími organizacemi působícími v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a dalšími subjekty státní správy a samosprávy v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Podílí se na vyhodnocení bezpečnostní situace na území hl. m. Prahy.
 • Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7.
 • Poskytuje poradenskou činnost občanům v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality
 • Spolupracuje s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Plní úkoly dle pokynů Rady a vedoucí Odboru KST.

 

Oblast integrace cizinců a národnostní menšin:

 • Zajišťování činností v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.
 • Naplňování Zásady dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025 a Koncepce integrace romské komunity MČ Praha 7.
 • Plnění Koncepce hl. m Prahy pro oblast integrace cizinců a Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.
 • Podpora a hledání forem zlepšení soužití různých etnik a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Vytváření prostoru pro komunikaci, spolupráce a poznání různých kultur a identit.
 • Koncepční řešení problémů v romské komunitě aktivní spoluúčastí této komunity.
 • Práce s individuálním přístupem ke každému jedinci se znalostí jeho mentality a způsobu života.
 • Poskytování základního sociálního poradenství a terénní sociální práce.
 • Navrhování projektů z oblasti sociální, vzdělávací a kulturní, směřující k multikulturnímu soužití a posílení romské emancipace.
 • Zaměření se na oblast vzdělávání a realizaci smysluplných volnočasových aktivit.
 • Spolupráce se všemi relevantními pracovišti v oboru dané kompetence.
 • Spolupracuje s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Účast na vzdělávacích akcích, aplikace poznatků v praxi.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Plní úkoly dle pokynů Rady a vedoucí Odboru KST.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí oddělení
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz

Taich Tomáš

referent
tel. +420220144190
gsm. +420603372148
TaichT@Praha7.cz

Biňovcová Jindřiška, Mgr.

terénní a koordinační pracovnice
gsm. +420775891234
BinovcovaJ@Praha7.cz